Capital

Кос­та­дин Кран­тев

-

е новият из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на рек­лам­на­та аген­ция New Moment New Ideas. Той е за­вър­шил „Жур­на­лис­ти­ка“в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет и има над 15-го­ди­шен опит в об­ласт­та на ме­ди­и­те и ко­му­ни­ка­ци­и­те. При­съ­е­ди­ня­ва се към еки­па на New Moment през май 2011 ка­то част от PR от­де­ла, след ня­кол­ко го­ди­ни го ог­ла­вя­ва, а от яну­а­ри 2020 г. ръ­ко­во­ди це­лия бъл­гар­с­ки офис на рек­лам­на­та аген­ция. В ком­па­ни­я­та те­че прес­т­рук­ту­ри­ра­не - ня­кои от­де­ли бя­ха про­ме­не­ни, а ме­дий­но­то зве­но, ко­е­то до ми­на­ла­та го­ди­на, бе от­дел­но юри­ди­чес­ко ли­це, ве­че е част от струк­ту­ра­та на New Moment.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria