Capital

Q&A

-

Как­ви са ръс­то­ве­те на биз­не­са от 2016 г. на­сам? Как­во пред­с­тои за ком­па­ни­я­та през 2020 г.?

>Ние не рас­тем с го­ле­ми стъп­ки, за­що­то на­ши­ят па­зар е мно­го ди­на­ми­чен, а кон­ку­рен­ци­я­та е сил­на. След ка­то на­ло­жих­ме бран­да, из­чис­тих­ме всич­ко и на­ме­рих­ме дис­т­ри­бу­то­ри за Бъл­га­рия, през 2020 г. ще сме фо­ку­си­ра­ни из­ця­ло в про­даж­би­те. Смя­та­ме, че ве­че сме го­то­ви за по-го­ле­мия ръст.

От ко­го се учи­те и вдъх­но­вя­ва­те в биз­не­са?

>Учим се са­ми. През про­би­те и греш­ки­те.

Кои са ва­ши­те ос­нов­ни кон­ку­рен­ти на бъл­гар­с­кия па­зар и как­во ви от­ли­ча­ва най-сил­но от тях?

>На­ши­те про­дук­ти ня­мат ана­лог. Ко­ле­ги­те, ко­и­то пра­вят бар­че­та, тър­сят раз­лич­на ау­ди­то­рия и пред­ла­гат друг вкус. Ко­ле­ги­те, ко­и­то пред­ла­гат со­лен­ки, пък ги пра­вят с раз­лич­ни су­ро­ви­ни, за да ги про­да­ват на нис­ка це­на. Ние сме в съв­сем раз­ли­чен сег­мент. Ра­бо­тим с на­ту­рал­ни, ис­тин­с­ки су­ро­ви­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria