Capital

Как­во да си ку­пя

-

“Ако ха­рес­ва­те то­ва, си­гур­но ще ха­ре­са­те и оно­ва” е заб­луж­да­ва­що из­ре­че­ние. От ед­на стра­на, то е до­ве­ло до ми­ли­о­ни про­даж­би по це­лия свят. От дру­га, чес­то зад не­го стои да­леч пос­ло­жен код, от­кол­ко­то пред­по­ла­га­те, зад кой­то стои из­кус­т­вен ин­те­лект. Lily AI е стар­тъп, кой­то нас­ко­ро съб­ра 12.5 млн. до­ла­ра фи­нан­си­ра­не пър­ви рунд, съз­да­вай­ки имен­но соф­ту­ер, кой­то из­пол­з­ва из­кус­т­вен ин­те­лект и ма­шин­но са­мо­о­бу­че­ние, за да по­мог­не на он­лайн тър­гов­ци­те да на­соч­ват по-доб­ре кли­ен­ти­те си и да им да­ват по-доб­ри пред­ло­же­ния как­во (още) да си ку­пят. Lily AI бе­ле­жи ня­кол­ко крач­ки в сво­е­то раз­ви­тие през пос­лед­ни­те го­ди­ни – през 2017 г. фир­ма­та за­поч­на с по­доб­на идея, но на­со­че­на кон­к­рет­но към же­ни­те пот­ре­би­те­ли и мо­да­та. Се­га стар­тъ­път се опит­ва да про­бие на по-го­ле­мия он­лайн ри­тейл па­зар, ма­кар и все още със срав­ни­тел­но стрик­тен фо­кус - то­зи на дре­хи­те. В край­на смет­ка всич­ки има­ме нуж­да да сме си­гур­ни, че те­зи обув­ки вър­вят с та­зи ри­за.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria