Capital

Друг тип за­ло­зи

-

Елек­т­рон­ни­те спортове бър­зо пре­ми­на­ха от по­тен­ци­ал­на към твър­до до­ка­за­на биз­нес ни­ша. Как­то с все­ки друг спорт, съ­що­то се слу­чи и със за­ла­га­не­то вър­ху ма­чо­ве от League of Legends или Fortnite. Чес­то сре­ща­но е ве­че и тра­ди­ци­он­ни­те бук­мей­къ­ри да поз­во­ля­ват за­ло­зи вър­ху елек­т­рон­ни спортове, но спо­ред ос­но­ва­те­ли­те на Midnite, ба­зи­ра­на в Лон­дон ком­па­ния за за­ло­зи кон­к­рет­но вър­ху ви­де­о­иг­ри, то­ва не е дос­та­тъч­но. “По­ве­че­то бук­мей­къ­ри смя­тат елек­т­рон­ни­те спортове за прос­то още ед­но пе­ро, но фе­но­ве­те на те­зи спортове са из­ця­ло друг тип”, каз­ва Ник Райт. Не­го­ва­та ком­па­ния нас­ко­ро наб­ра 2.5 млн. до­ла­ра фи­нан­си­ра­не от фон­да Makers Fund. “Го­во­рим си за дру­га ка­те­го­рия пот­ре­би­те­ли, ко­и­то имат нуж­да от плат­фор­ма, нап­ра­ве­на из­ця­ло по те­хен раз­мер.” Чис­ла­та по­каз­ват, че Райт е прав: за­ло­зи­те вър­ху елек­т­рон­ни спортове през 2020 г. тряб­ва да дос­тиг­нат 12 мл­рд. до­ла­ра. И Midnite ед­ва ли би има­ла про­тив да по­е­ме част от то­зи па­ри­чен по­ток.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria