Capital

Още един ед­но­рог

-

Как си пред­с­та­вя­те го­ле­ми­те дан­ни? Ка­то ну­ли и еди­ни­ци? Ка­то без­к­ра­ен по­ток от зна­ци? Или мо­же би прос­то ка­то ком­пю­тъ­рен код? Всъщ­ност във всич­ки слу­чаи сте пра­ви – до­ри в те­зи слу­чаи, в ко­и­то си ги пред­с­та­вя­те ка­то обик­но­ве­ни таб­ли­ци и гра­фи­ки. Sisense, ком­па­ния, ко­я­то се пре­вър­на в един от пър­ви­те (а мо­же би и на­ис­ти­на пър­ви­ят) но­ви ед­но­ро­зи – ди­ги­тал­на фир­ма с оцен­ка над 1 мл­рд. до­ла­ра, за 2020 г., ве­че наб­ра 100 млн. до­ла­ра в пос­лед­ния си рунд с цел да пред­с­та­вя го­ле­ми­те дан­ни по въз­мож­но най-лес­но раз­би­ра­е­мия на­чин за всич­ки­те си кли­ен­ти, ко­и­то включ­ват име­на ка­то Tinder, Philips и Nasdaq. Об­що до то­зи мо­мент фир­ма­та е наб­ра­ла 284 млн. до­ла­ра, ко­е­то е са­мо един от сиг­на­ли­те за ви­со­кия биз­нес ин­те­рес в сфе­ра­та - аме­ри­кан­с­ка­та Salesforce пла­ти 15.7 мл­рд. до­ла­ра за при­до­би­ва­не­то на ком­па­ния с по­доб­на на­со­че­ност, Tableau, през 2019 г. Ка­за­но нак­рат­ко, го­ле­ми­те дан­ни про­дъл­жа­ват да са тен­ден­ция на IT па­за­ра, но ве­че се тър­си и лес­но раз­би­ра­е­ма ин­фор­ма­ция.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria