Capital

Бом­ба със за­къс­ни­тел

Сек­си­зъм, мъл­ча­ние и опъл­ч­ва­не във Fox News

- Ян­ко Тер­зи­ев ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

Сек­си­зъм, мъл­ча­ние и опъл­ч­ва­не във Fox News

П

Пър­ви­ят офи­ци­а­лен #MeToo филм (Bombshell) е про­во­ка­тив­но за­ба­вен, без то­ва да на­кър­ня­ва ка­у­за­та му. По дейс­т­ви­тел­ния слу­чай с увол­не­ни­е­то за сек­су­а­лен тор­моз на Ро­джър Ейлс (Roger Ailes), все­мо­гъ­щи­ят СЕО на ка­бел­на­та мре­жа Fox News. Вре­ме­то е 2015–2016 г., Тръмп е са­мо кан­ди­дат за пре­зи­дент, но при­със­т­ва с ар­хив­ни кад­ри и ро­ля в сю­же­та.

Ис­то­ри­я­та е раз­ка­за­на през три же­ни, три ва­ри­ан­та на от­но­ше­ние и ре­ак­ция към цен­т­рал­ния проб­лем в раз­лич­на въз­раст. И три­те ак­т­ри­си са ве­ли­ко­леп­ни. Ни­кол Кид­ман е во­де­ща­та на сут­реш­но шоу Грет­хен Кар­л­сон (Gretchen Carlson), поз­на­ла на­тис­ка ка­то мла­да, се­га тор­мо­зе­на за­ра­ди въз­раст­та й. За­ве­де­но­то лич­но де­ло сре­щу Ейлс (доб­ро­душ­но зло­вещ Джон Лит­гоу) е въз­мез­ди­е­то. Въп­ро­сът е ще се ос­ме­ли ли дру­га да я пос­лед­ва.

Цен­т­рал­на­та ниш­ка е на Чар­лийз Те­рон ка­то Ме­гън Ке­ли (Megyn Kelly), звез­д­на­та во­де­ща на ка­на­ла. Тя мо­де­ри­ра де­ба­та меж­ду ре­пуб­ли­кан­с­ки­те кан­ди­да­ти, пос­та­вя Тръмп на­тяс­но с въп­рос за от­но­ше­ни­е­то му към же­ни­те. Той я за­ли­ва с лич­ни оби­ди в ту­и­тър, то­ва реф­лек­ти­ра гор­чи­во в се­мейс­т­во­то й. Про­го­ва­ря­не­то на Ке­ли е ре­ша­ва­що за сри­ва­не­то на лю­би­те­ля на жен­с­ки кра­ка и сек­сус­лу­ги­те от „ло­ял­ност“. Но тя има и най-мно­го как­во да гу­би.

Ме­ха­низ­мът на под­чи­не­ни­е­то, сра­мът и из­га­ря­що­то мъл­ча­ние пос­ле се случ­ват през Мар­го Ро­би, съ­би­ра­те­лен об­раз на мо­ми­че­та­та, пре­ми­на­ли „прог­ра­ма­та за из­рас­т­ва­не“на Ейлс. Ней­на­та дра­ма е из­га­ря­ща и наг­лед­на, не ос­та­вя рав­но­душ­ни. Из­бо­рът е меж­ду ам­би­ци­я­та и дос­тойн­с­т­во­то.

Сце­на­ри­ят (Чар­лз Ран­долф, с „Ос­кар“за The Big Short) е но­ва­тор­с­ки, с ди­рек­т­но об­ръ­ща­не към зри­те­ля. Гид е пер­со­на­жът на Те­рон, ка­ме­ра­та я след­ва по ета­жи­те на кон­сер­ва­тив­на­та ци­та­де­ла, лос­то­ве­те на власт­та и ме­ха­низ­ми­те на бъ­де­щия тор­моз лъс­ват. От ежед­нев­на­та му фри­вол­ност до чо­веш­ки­те по­ра­же­ния нак­рая. Още от съ­що­то: „Ви­це“.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria