Capital

Все по-сла­ба тър­го­вия

-

На фо­на на оп­ти­мис­тич­ни­те дан­ни от вза­им­ни­те фон­до­ве па­да­щи­те обо­ро­ти и сделки на фон­до­ва­та бор­са чер­та­ят по-дру­га кар­ти­на. По дан­ни на БФБ бро­ят на сдел­ки­те през ми­на­ла­та го­ди­на е 44 167, ко­е­то е спад с 19%. Още по­ве­че па­дат обо­ро­ти­те – с 39% до 333.6 млн. лв. По­ло­жи­тел­но­то е, че поч­ти два пъ­ти се е уве­ли­чи­ла су­ма­та на наб­ра­ния през бор­са­та ка­пи­тал, ма­кар ми­на­ла­та го­ди­на да ня­ма­ше ни­то ед­но пър­вич­но пуб­лич­но пред­ла­га­не. Оба­че с ед­но ус­ло­вие. То­ва дой­де ос­нов­но от ком­па­нии, ко­и­то по ня­ка­къв на­чин са свър­за­ни или близ­ки до „Хи­мим­порт“- „Хол­динг Вар­на“, „Хол­динг Све­та Со­фия“, „Ка­пи­тал ме­ни­дж­мънт“,

„Су­пер Бо­ро­вец про­пър­ти фонд“, чи­и­то уве­ли­че­ния ста­ват без­п­роб­лем­но за­ра­ди го­то­вия ре­сурс в пен­си­он­ни­те и вза­им­ни­те им фон­до­ве. Уве­ли­че­ние нап­ра­ви­ха и две от дру­жес­т­ва­та в гру­па­та на „Со­фар­ма“- „Со­фар­ма трей­динг“и „Со­фар­ма имо­ти“, как­то и коз­ме­тич­на­та „Ла­ве­на“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria