Capital

ДОМАШНО КИНО

-

Аве­ню 5. 40 го­ди­ни в бъ­де­ще­то Слън­че­ва­та сис­те­ма е дос­тъп­на за все­ки. Кос­ми­чес­ки­ят кру­и­зен ко­раб „Пе­то Аве­ню“из­веж­да ту­рис­ти, а не­го­ви­ят ка­пи­тан Ра­йън Кларк (Хю Ло­ри) е уч­тив, при­вид­но уве­рен, урав­но­ве­сен и кра­сив. Той е чо­ве­кът, кой­то ис­ка­те да ко­ман­д­ва по вре­ме на кри­за. Как­ва­то и ста­ва... Ко­ме­дий­ни­ят се­ри­ал е де­ло на сце­на­рис­та и про­ду­цент Ар­ман­до Яну­чи (съз­да­те­ля на „Ви­це“). Пре­ми­е­ра по HBO GO и HBO, 20.01 от 22:00 ч.

В ди­ва­та пус­тош с Бе­ър Грилс. В те­зи де­сет ед­но­ча­со­ви епи­зо­да спе­ци­а­лис­тът по оце­ля­ва­не Бе­ър Грилс се зав­ръ­ща в ди­во­то – то­зи път със звез­ди на Хо­ли­вуд ка­то су­пер­ге­ро­и­те на Мар­вел и наг­раж­да­ва­ни во­де­щи (Алекс Хо­нълд, Ар­ми Ха­мър, Бри Лар­сън, Ка­ра Де­ле­вин, Ча­нинг Тей­тъм, Дейв Ба­тис­та, За­ка­ри Ку­ин­то и др.). Вся­ка сед­ми­ца ед­но по­пу­ляр­но ли­це ще по­е­ма към пус­тош­та с не­го през ня­кои от най-опас­ни­те и ек­с­т­рем­ни мес­та на пла­не­та­та. Пре­ми­е­ра по National Geographic­s, 19 яну­а­ри от 22:00 ч.

Sex Education. Вто­ри се­зон на бри­тан­с­ка­та ко­ме­дий­на тий­нейджър­с­ка дра­ма, ко­я­то се фо­ку­си­ра вър­ху гру­па мла­ди хо­ра, опит­ва­щи се да се ори­ен­ти­рат в сек­са и връз­ки­те, как­то и в соб­с­т­ве­на­та си иден­тич­ност. Те­ми­те та­бу от­със­т­ват и в но­ви­те 8 епи­зо­да, прос­ле­дя­ва­щи раз­воя на сек­су­ал­но­то об­ра­зо­ва­ние в мес­т­но­то учи­ли­ще и но­ви­те си­ту­а­ции, в ко­и­то по­па­дат глав­ния ге­рой Отис и не­го­ва­та май­ка секс-те­ра­певт. Пре­ми­е­ра по Netflix, 17 яну­а­ри

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria