Capital

3.8%

-

го­диш­на ин­ф­ла­ция през де­кем­в­ри от­чи­та НСИ. Сред­но­го­диш­на­та стой­ност на по­ка­за­те­ля за 2019 г. е 3.1%.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria