Capital

Наш’та тол сис­те­ма 4-4-2

-

BВ­ъ­веж­да­не­то на тол сис­те­ма­та в Бъл­га­рия се дви­жи в стран­ния ри­тъм от 4 крач­ки нап­ред, 4 на­зад и нак­рая 2 в стра­ни. В ре­зул­тат на то­зи не­би­вал ха­ос, съ­път­с­т­ван и от куп скан­да­ли, па­ри­те от тол так­си из­чез­ват още пре­ди да са съб­ра­ни. Пър­во­на­чал­но, ко­га­то се пред­с­та­вя­ше тол сис­те­ма­та и се сключ­ва­ше 200-ми­ли­он­ни­ят до­го­вор с „Капш“за ней­на­та из­ра­бот­ка, уп­рав­ля­ва­щи­те пла­ни­ра­ха да съ­би­рат от теж­ко­то­вар­ния тра­фик по 1 мл­рд. лв. на го­ди­на. Впос­лед­с­т­вие су­ма­та спад­на до 600 млн. лв., а след пос­лед­ни­те зап­ла­хи за про­тес­ти на пре­воз­ва­чи­те се по­ни­жи до око­ло 450 млн. ле­ва. Има оба­че се­ри­оз­ни опа­се­ния, че и то­ва ще е мно­го, тъй ка­то це­ни­те са сва­ле­ни с 40%, а об­х­ва­тът - на­по­ло­ви­на.

На прак­ти­ка пе­чал­ба­та ще е още по-мал­ка, тъй ка­то ня­ма да има пос­тъп­ле­ния от ви­нет­ки. Се­га теж­ко­то­вар­ни­ят тра­фик ге­не­ри­ра по над 120 млн. лв. на го­ди­на и ако та­зи су­ма се прис­пад­не, нет­ни­ят ефект от то­ла се сви­ва до мал­ко над 300 млн. ле­ва. В съ­що­то вре­ме вто­рок­лас­ни­те пъ­ти­ща ста­ват без­п­лат­ни за ка­ми­о­ни­те и ав­то­бу­си­те, а дър­жа­ва­та ще тряб­ва да си из­п­ла­ща мон­ти­ра­ни­те ве­че по тях рам­ки за от­чи­та­не на пре­воз­ни­те сред­с­т­ва. В бъ­де­ще те мо­же да вля­зат в упот­ре­ба, но за­се­га ще са по-ско­ро па­мет­ни­ци.

След те­зи от­с­тъп­ки от це­ни­те и об­х­ва­та ос­нов­ни­ят въп­рос с фи­нан­си­ра­не­то на път­ния сек­тор от­но­во ос­та­ва без от­го­вор. Меж­ду 300 и 500 млн. лв. са ми­ни­мал­ни­те го­диш­ни су­ми за под­дръж­ка на ос­нов­ни­те пъ­ти­ща и ма­гис­т­ра­ли, без да се бро­ят вто­ро- и тре­ток­лас­ни­те. А ре­ди­ца от клю­чо­ви­те но­ви проекти ка­то пъ­тя Ви­ди­н­Б­о­тев­г­рад, ма­гис­т­ра­ла Ру­се-Ве­ли­ко Тър­но­во, ту­не­ла под Шип­ка и т.н. е пред­ви­де­но да се стро­ят имен­но с па­ри­те от тол так­си, тъй ка­то ев­ро­пейс­ка­та по­мощ за то­зи сек­тор ряз­ко на­ма­ля­ва след 2020 г. Но до­ка­то важ­ни­те ре­ше­ния за дър­жа­ва­та се взе­мат не на ба­за­та на ана­ли­зи и смет­ки, а за да се за­па­зи ста­бил­ност­та на пра­ви­тел­т­во­то, ре­зул­та­ти­те ще бъ­дат все та­ки­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria