Capital

КАПИТАЛНО

-

„То­ва са ми­ли­ци­о­не­ри, обу­че­ни в шко­ла­та на МВР в Си­ме­о­но­во, за ко­и­то йе­рар­хи­я­та е всич­ко. Там всич­ко е ек­шън, не­дей­те да очак­ва­те пра­во и вър­хо­вен­с­т­во на за­ко­на. Там има за­да­ча и ба­та­льо­нът се стро­я­ва.“

ли­де­рът на „Дви­же­ние 21“Та­тя­на Дон­че­ва пред bTV

„Мно­го съм из­не­на­да­на, нап­ра­во стъ­пи­са­на. По­мис­лих си, че то­ва е ня­ка­къв ход да се зак­рие Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те. След то­ва пог­лед­нах с оп­ти­ми­зъм на то­ва пред­ло­же­ние и си ка­зах, че Емил Ди­мит­ров е чо­век с мно­го ши­рок спек­тър на под­го­тов­ка - от хо­ре­ог­ра­фия до ло­би­зъм за вид­ни оли­гар­си. Мо­же и то­ва е нес­тан­дар­т­но­то ре­ше­ние в със­то­я­ние на кри­за.“

бив­ши­ят ми­нис­тър на екологията в пра­ви­тел­с­т­во­то на Иван Кос­тов Ев­до­кия Ма­не­ва пред БНР

„То­ва ще е по­ли­ти­чес­ко наз­на­че­ние и ня­ма да про­ме­ни ни­що. Всич­ко при­ли­ча на смя­на на ре­зер­в­ни­те гу­ми на ав­то­мо­бил, чий­то дви­га­тел на ра­бо­ти. Те­зи хо­ра не са про­фе­си­о­на­лис­ти в сек­то­ра.“

ли­де­рът на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва пред bTV

„Ох­ра­ня­ва­не­то от НСО се прев­ръ­ща трай­но в при­ви­ле­гия, ко­я­то се по­ла­га ав­то­ма­тич­но – да­же не тол­ко­ва за­ра­ди фор­мал­но за­е­ма­ния пост, кол­ко­то за не­фор­мал­ния ста­тус на съ­от­вет­на­та пер­со­на в об­щес­т­во­то – на зад­ку­ли­сен оли­гарх, на при­те­жа­тел на ма­те­ри­ал­ни и не­ма­те­ри­ал­ни ак­ти­ви, ко­и­то обез­пе­ча­ват се­ри­о­зен па­кет ак­ции вър­ху дър­жа­ва­та Бъл­га­рия.“

Ни­ко­лай Сла­тин­с­ки в про­фи­ла си във Фейс­бук, ци­ти­ран от в. „Се­га“

„Вче­ра се раз­хож­дах сред кра­ви­те на се­ло. Днес съм в клуб­на­та ба­за на „Бар­се­ло­на“, тре­ни­рай­ки най­доб­ри­те иг­ра­чи в све­та. Аз съм в един от­бор, кой­то ни­ко­га не бих мо­гъл да по­доб­ря, за­що­то той е най-доб­ри­ят.“

новият тре­ньор на „Бар­се­ло­на“Ки­ке Се­ти­ен при пред­с­та­вя­не­то му на „Камп ноу“, ци­ти­ран от Dnevnik.bg

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria