Capital

ВОД­НИ­ЯТ СЕК­ТОР: МНО­ГО ИН­С­ТИ­ТУ­ЦИИ И РАЗ­МИ­ТА ОТ­ГО­ВОР­НОСТ

-

МОСВ

Да­ва ев­ро­па­ри за сек­то­ра; сле­ди със­то­я­ни­е­то на вод­ни­те ре­сур­си и оп­ре­де­ля из­пол­з­ва­не­то им

Об­лас­т­на ад­ми­нис­т­ра­ция

Пред­се­да­тел на ВиК асо­ци­а­ци­я­та; пред­с­тав­ля­ва соб­с­т­ве­ност­та на дър­жа­ва­та в оп­ре­де­ле­ни язо­ви­ри

ВиК дру­жес­т­во

Под­дър­жа мре­жа­та, пра­ви за­яв­ки за нуж­ди­те от во­да и фак­ту­ри­ра из­пол­з­ва­не­то й; в ня­кои слу­чаи уп­рав­ля­ва язо­ви­ри МРРБ Съ­соб­с­т­ве­ник на ВиК опе­ра­то­ри­те; оп­ре­де­ля как да се раз­ви­ва вод­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра

Дър­жав­но пред­п­ри­я­тие “Уп­рав­ле­ние и сто­па­нис­ва­не на язо­ви­ри”

Но­ва струк­ту­ра, ко­я­то ще уп­рав­ля­ва оп­ре­дел­ни язо­ви­ри; още не ра­бо­ти ефек­тив­но

ВиК асо­ци­а­ция

При­е­ма ге­не­ра­лен план за ВиК и съг­ла­су­ва биз­нес пла­но­ве на опе­ра­то­ри по ре­ги­о­ни; оп­ре­де­ля ин­вес­ти­ци­он­на прог­ра­ма КЕВР

Да­ва ев­ро­па­ри за сек­то­ра; сле­ди със­то­я­ни­е­то на вод­ни­те ре­сур­си и оп­ре­де­ля из­пол­з­ва­не­то им

Дър­жав­на кон­со­ли­да­ци­он­на ком­па­ния (към ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та) Раз­по­ла­га с бю­джет от 500 млн. лв. за ре­монт на язо­ви­ри

На­по­и­тел­ни сис­те­ми (към ми­нис­тер­с­т­во­то на Зе­ме­де­ли­е­то При­е­ма ге­не­ра­лен план за ВиК и съг­ла­су­ва биз­нес пла­но­ве на опе­ра­то­ри по ре­ги­о­ни; оп­ре­де­ля ин­вес­ти­ци­он­на прог­ра­ма

Об­щи­на

Член е на ВиК асо­ци­а­ци­я­та; съ­соб­с­т­ве­ник на ВиК опе­ра­то­ри­те

НЕК (към ми­нис­тер­с­т­во­то на енер­ге­ти­ка­та)

Сто­па­нис­ва го­ле­ми­те ВЕЦ и язо­вир­ни­те сте­ни ДАНС

Кон­т­ро­ли­ра дос­тъ­па до язо­ви­ри от зна­че­ние за на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria