Capital

Да­ни­е­ла Ми­хай­ло­ва,

-

ръ­ко­во­ди­тел „Прав­ни прог­ра­ми“в сдру­же­ние „Ини­ци­а­ти­ва за рав­ни въз­мож­нос­ти”

През пос­лед­ни­те го­ди­ни ко­ле­ги­те с ром­с­ки про­из­ход, ко­и­то за­вър­ш­ват пра­во, ка­то че са осъ­де­ни да за­поч­ват ра­бо­та в раз­лич­ни граж­дан­с­ки ор­га­ни­за­ции, фо­ку­си­ра­ни вър­ху пра­ва на мал­цин­с­т­ва­та. Тряб­ва да се съз­да­дат въз­мож­нос­ти за юрис­ти­те от ром­с­ки про­из­ход да се ин­тег­ри­рат в про­фе­си­я­та на­рав­но с ос­та­на­ли­те. Дос­тъ­път до прав­на по­мощ на ром­с­ко­то на­се­ле­ние е ва­жен за всич­ки, за­що­то ко­га­то проб­ле­ми ка­то на­си­лие, дис­к­ри­ми­на­ция, от­каз до дос­тъп до об­щес­т­ве­ни ус­лу­ги, прес­тъп­ле­ния от ом­ра­за и дру­ги ос­та­ват не­ре­ше­ни, то­ва за­дъл­бо­ча­ва проб­ле­ми­те в ця­ло­то об­щес­т­во. Има мно­го ма­лък брой ад­во­ка­ти, ко­и­то мо­гат да се спра­вят с по­доб­ни проб­ле­ми и да ра­бо­тят с хо­ра­та с нис­ки до­хо­ди.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria