Capital

ЗА­СУ­ША­ВА­НЕ­ТО ВЛО­ША­ВА ВОД­НИ­ТЕ ПРОБ­ЛЕ­МИ, НО НЕ Е ОС­НОВ­НА­ТА ПРИ­ЧИ­НА ЗА ТЯХ

-

Сред­но­го­диш­на су­ма на ва­ле­жи­те в стра­на­та за пе­ри­о­да 1988 - 2017 г.

Спо­ред дан­ни­те в стра­на­та в пос­лед­ни­те 30 го­ди­ни не се наб­лю­да­ва спад в об­що­то ко­ли­чес­т­во ва­ле­жи, нап­ро­тив - те са се уве­ли­чи­ли. Проб­ле­мът е, че то­ва не се случ­ва рав­но­мер­но, а го­ди­ни с ва­ле­жи дос­та над нор­ма­та се ре­ду­ват със зна­чи­тел­но по-су­хи го­ди­ни. Дъл­гос­роч­на­та прог­но­за на БАН до 2050 г. ка­то ця­ло е за спад на го­диш­ни­те ва­ле­жи, но да­леч не ка­тас­т­ро­фал­но - с меж­ду 5 и 20 мм в раз­лич­ни­те час­ти на стра­на­та.

Про­цент от сред­на­та нор­ма на ва­ле­жи­те за Пер­ник за пе­ри­о­да ап­рил - ок­том­в­ри

Спо­ред дан­ни­те в Пер­ник 2019 г. е би­ла по-су­ха от сред­но­то, но да­леч не не­виж­да­но с 69% ва­ле­жи от нор­ма­та. По­доб­ни оба­че са би­ли и го­ди­ни­те 2016, 2013, 2011, как­то и дру­ги по-на­зад във вре­ме­то, но до проб­ле­ми с язо­вир Сту­де­на не е има­ло. Ло­ша­та но­ви­на е оба­че, че прог­но­за­та по­не до края на ме­се­ца за Бъл­га­рия и го­ля­ма част от Бал­ка­ни­те е за на­пъл­но су­хо вре­ме.

 ??  ??
 ??  ?? Из­точ­ник: НИМХ
Из­точ­ник: НИМХ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria