Capital

Как­во се случ­ва с крип­то­мо­не­ти­те

-

В Бъл­га­рия пе­чал­би­те от крип­то­ва­лу­ти под­ле­жат на да­нъч­но об­ла­га­не и НАП има яс­ни ин­с­т­рук­ции за то­ва от ня­кол­ко го­ди­ни. Ка­то ак­тив те се нас­ле­дя­ват по за­кон и за­ве­ща­ние и то­ва съ­що се об­ла­га с да­нък нас­лед­с­т­во. И тъй ка­то сис­те­ма­та, в ко­я­то се съз­да­ват крип­то­ва­лу­ти­те и ста­ват тран­зак­ци­и­те с тях, е де­цен­т­ра­ли­зи­ра­на, дос­тъ­път до пор­т­фей­ли­те се осъ­щес­т­вя­ват с ключ. То­ест той би тряб­ва­ло да е обект на нас­ле­дя­ва­не­то, тъй ка­то крип­то­ва­лу­ти­те не са по­и­мен­ни. Та­ка, ако нас­лед­ни­ци­те ня­мат ин­фор­ма­ция за то­зи ключ, то те ня­ма как да по­лу­чат вир­ту­ал­ни­те ва­лу­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria