Capital

Ка­лен­дар

17–23 яну­а­ри

-

18.01

Дър­зост и кра­со­та. Про­ек­тът Art and Culture Today ор­га­ни­зи­ра две пос­ле­до­ва­тел­ни лек­ции, пос­ве­те­ни на най-дръз­ки­те про­из­ве­де­ния и ак­ции на съв­ре­мен­но­то из­кус­т­во. Пър­ва­та от тях ще се про­ве­де на 18 яну­а­ри, а вто­ра­та на 8 фев­ру­а­ри. Ор­га­ни­за­то­ри­те не раз­к­ри­ват по­ве­че под­роб­нос­ти, но спо­де­лят, че ко­дът за съ­би­ти­е­то е „Смис­ле­ни про­во­ка­ции и доб­ро нас­т­ро­е­ние”. Лек­то­ри ще бъ­дат из­кус­т­во­ве­ди­те Ра­дос­лав Ме­хан­джийс­ки и Те­о­до­ра Кон­с­тан­ти­но­ва. В Дом на ки­но­то, от 16 ч., вход 10 лв. за всич­ки и 8 лв. за уче­ни­ци, сту­ден­ти и пен­си­о­не­ри. Вхо­дът за хо­ра в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние е без­п­ла­тен.

18.01

Пе­е­ща­та бар­ман­ка. Иво Дим­чев ще взе­ме учас­тие в по­ред­но­то съ­би­тие, но­се­що име­то “Пе­е­ща­та бар­ман­ка”. Фор­ма­тът се про­веж­да в бар-га­ле­рия “Мо­зей”, а по вре­ме на кон­цер­та Дим­чев ще из­пъл­ня­ва свои пес­ни, до­ка­то сип­ва пи­ти­е­та на сво­и­те по­чи­та­те­ли. След все­ки три по­ръч­ки ар­тис­тът ще из­пя­ва по ед­но пар­че, а на ба­ра все­ки ще мо­же да по­ръ­ча во­да, чай, ка­фе, бе­зал­ко­хол­ни и ал­ко­хол­ни на­пит­ки. В Mozei, oт 20.00 ч., вход 10 лв.

18–19.01

Да си об­ли­жеш пръс­ти­те. По вре­ме на кур­са, пос­ве­тен на ита­ли­ан­с­ки­те де­сер­ти, ор­га­ни­зи­ран от Amuse Bouche Culinary School, все­ки учас­т­ник ще има въз­мож­ност­та да на­у­чи как се при­гот­вят че­ти­ри по­пу­ляр­ни слад­ки­ша. То­ва са: ка­но­ли, шо­ко­ла­до­во бо­не, кан­ту­чи­ни с шо­ко­лад и ба­де­ми и ти­ра­ми­су. Кур­сът ще се про­ве­де в рам­ки­те на два пос­ле­до­ва­тел­ни дни през уи­кен­да, а ин­с­т­рук­тор ще бъ­де Ка­те­ри­на Ран­ге­ло­ва от Sugarmouse. В Amuse Bouche Culinary School, от 16.00 ч., це­на: 90 лв.

18–19.01

Гор­чи­во. Sofia Wedding Expo ще се про­ве­де в Sofia Hotel Balkan, а на не­го про­фе­си­о­на­лис­ти от бран­ша и бъ­де­щи мла­до­жен­ци ще мо­гат да се за­поз­на­ят с пред­ло­же­ни­я­та на над пет­де­сет из­ло­жи­те­ля. Сред тях са ке­тъ­ринг фир­ми, бу­ти­ци за цве­тя, мод­ни къ­щи, пред­с­та­ви­те­ли на мар­ки би­жу­та, раз­лич­ни ак­се­со­а­ри за де­ко­ра­ция на сват­ба, как­то и фо­тос­ту­диа. В Sofia Hotel Balkan, от 11 ч.

19.01

SOS Ко­а­ла. Бла­гот­во­ри­тел­ни­ят ба­зар “SOS Ко­а­ла” има за цел да на­бе­ре сред­с­т­ва за спра­вя­не­то с по­ра­же­ни­я­та, на­не­се­ни след по­жа­ри­те в Ав­с­т­ра­лия. В рам­ки­те на съ­би­ти­е­то ще има­те въз­мож­ност да ку­пи­те дре­хи, би­жу­та, ръч­но из­ра­бо­те­ни сто­ки, обув­ки и коз­ме­ти­ка. Ор­га­ни­за­то­ри­те ще пред­ло­жат и су­ро­ви де­сер­ти, ра­бо­тил­ни­ца за тан­ци, дис­ку­сия за ну­ле­вия от­па­дък, уър­к­шоп по ве­ган слад­ки­ши, ри­су­ва­не с къ­на и ри­су­ва­не вър­ху тек­с­тил. След 19 ч. ще има и му­зи­ка на жи­во. В за­ла за съ­би­тия “В пар­ка”, от 15.30 ч.

20.01

Мо­царт в за­ла “Бъл­га­рия”. Со­фийс­ка­та фил­хар­мо­ния ор­га­ни­зи­ра кон­церт, озаг­ла­вен “Ве­чер с му­зи­ка­та на Мо­царт”. Прог­ра­ма­та включ­ва квин­тет за кла­ри­нет и стру­нен квар­тет, квар­тет за флей­та и струн­ни, как­то и Ан­д­ре Жо­ли­ве - со­на­ти­на за флей­та и кла­ри­нет. Со­лис­ти на кон­цер­та ще бъ­дат Ми­ла Цан­ко­ва - флей­та, Мар­тин Или­ев - кла­ри­нет и дру­ги. В за­ла “Бъл­га­рия”, от 19 ч., би­ле­ти: 12 лв.

21.01

В све­та на ди­но­зав­ри­те. Ratio съв­мес­т­но с На­ци­о­нал­ния при­ро­до­на­у­чен му­зей към БАН ор­га­ни­зи­рат спе­ци­ал­но съ­би­тие, пос­ве­те­но на ди­но­зав­ри­те. Те ще от­го­во­рят на въп­ро­си ка­то: до­кол­ко ре­ал­на е пред­с­та­ва­та ни за ди­но­зав­ри­те, из­г­ра­де­на от кни­ги и фил­ми, ко­га и как ня­кои от тях са се пре­вър­на­ли в ги­ган­ти и как­во всъщ­ност е до­ве­ло до из­чез­ва­не­то. Лек­тор ще бъ­де мла­ди­ят па­ле­он­то­лог Вла­ди­мир Ни­ко­лов, а по вре­ме на съ­би­ти­е­то ще бъ­де пред­с­та­ве­на и кни­га­та „Въз­ход и па­де­ние на ди­но­зав­ри­те“на Стив Бру­са­ти. В City Stage, от 19 ч.

21.01

Ми­ле­ни­та на жи­во. Бар “Пе­тък” ор­га­ни­зи­ра акус­ти­чен кон­церт на Ми­ле­ни­та. Фе­но­ве­те на пе­ви­ца­та пред­с­тои да чу­ят ня­кои от най-по­пу­ляр­ни­те й пар­че­та, ве­че пре­вър­на­ли се в хи­то­ве, как­то и най-но­ви­те й пес­ни ка­то “Брак“. При­ят­на из­не­на­да е, че вхо­дът е сво­бо­ден.

22.01.

Ис­то­рия за про­мя­на. Обу­че­ни­е­то “Storytelli­ng за про­мя­на” ще се опи­та да от­го­во­ри на въп­ро­си­те: как да на­ме­рим сво­я­та уни­кал­на ис­то­рия, как да бъ­дем чу­ти, как да я раз­ка­жем въл­ну­ва­що и не­под­ра­жа­е­мо. Съ­би­ти­е­то включ­ва те­о­ре­тич­на част и об­ра­зо­ва­тел­на иг­ра, а ос­вен то­ва ще бъ­дат раз­г­ле­да­ни и те­ми­те за со­ци­ал­ни­те ме­дии и ак­ти­виз­ма. Лек­тор на обу­че­ни­е­то ще бъ­де Ви­о­ле­та Ке­ре­мид­чи­е­ва от аген­ция Epic Sofia. В Rainbow Hub, ул. „Лю­бен Ка­ра­ве­лов“24, от 18.30 ч.

22.01

18% си­во. Пред­с­тои пред­п­ре­ми­е­ра­та на фил­ма по ед­но­и­мен­ния ро­ман на За­ха­ри Ка­ра­баш­ли­ев “18% си­во”. Лен­та­та е меж­ду­на­род­на коп­ро­дук­ция меж­ду Бъл­га­рия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Гер­ма­ния, Северна Македония, Сър­бия, Бел­гия, Ун­га­рия. Ре­жи­сьор на про­ек­та е Вик­тор Чуч­ков-син, а в ро­ли­те се изя­вя­ват Ру­шен Ви­дин­ли­ев (ин­тер­вю с не­го на стр. 71), До­ля Га­ван­с­ки, Рон Кук, Йо­кей Емерс, Бо­рис ван Се­ве­рен,

Нор­ман Бо­у­ман, Су­за­не Вюст, Ор­лан­до Сийл, Ма­де­лин Ка­нон, Са­му­ел Фин­ци. В Cine Grand Park Centre, от 19.30 ч.

22.01

Про­дъл­же­ни­е­то: Да оце­ле­еш ка­то ро­ди­тел. Бло­гър­ки­те от “Май­ко ми­ла” Ели­са­ве­та Бе­лоб­ра­до­ва и Кра­си­ми­ра Ха­жи­и­ва­но­ва ще пред­с­та­вят пред пуб­ли­ка но­ва­та си кни­га “Да оце­ле­еш ка­то ро­ди­тел 2“, ко­я­то съ­дър­жа но­ви 37 ис­то­рии. По вре­ме на съ­би­ти­е­то ос­вен че­те­не на раз­ка­зи­те ще има и спе­ци­ал­на иг­ра, ко­я­то ор­га­ни­за­то­ри­те все още па­зят в тай­на. В City Stage, от 19 ч.

23.01

Оке­ан от плас­т­ма­са. Вто­ра­та про­жек­ция от по­ре­ди­ца­та “Ки­но­точ­ка“е на до­ку­мен­тал­ния филм „Оке­ан от плас­т­ма­са“, се­лек­ти­ран за съ­би­ти­е­то от ка­та­ло­га на American Film Showcase. Фил­мът е от 2017 г., съз­да­ден от гру­па со­ци­ал­ни пред­п­ри­е­ма­чи, уче­ни, при­ро­до­за­щит­ни­ци и жур­на­лис­ти, ко­и­то из­с­лед­ват със­то­я­ни­е­то на све­тов­ния оке­ан и раз­к­ри­ват тре­вож­ни наб­лю­де­ния. Зас­не­мат се гло­бал­ни­те ефек­ти от за­мър­ся­ва­не­то и се тър­сят ра­бо­те­щи тех­но­ло­гии и ино­ва­тив­ни ре­ше­ния. Във фил­ма се го­во­ри и за то­ва как­во мо­же все­ки от нас да нап­ра­ви, за да има­ме по-чист оке­ан. В бив­шия за­вод „Ви­то­ша“, на 3 етаж, от 19.30 ч., вход сво­бо­ден

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? В бар “Пе­тък”, от 20 ч.
В бар “Пе­тък”, от 20 ч.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria