Capital

За ко­жа­та на един гайджин

Бив­ши­ят ав­то­маг­нат Кар­лос Гон из­б­ра да е бег­лец от япон­с­ка­та пра­во­съд­на сис­те­ма, но жи­во­тът му те­пър­ва ще ста­ва по-сло­жен

- Ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg

Кар­лос Гон из­б­ра да е бег­лец от япон­с­ка­та пра­во­съд­на сис­те­ма, но жи­во­тът му те­пър­ва ще ста­ва по-сло­жен

ПП­рез 2008 г. за­ед­но с жур­на­лис­ти от ня­кол­ко дър­жа­ви раз­го­ва­рях с то­га­ваш­ния гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на гру­па­та Renault-Nissan Кар­лос Гон в Па­риж. И ма­кар да бях­ме по­ред­но­то му ин­тер­вю за де­ня (след нас има­ше и дру­ги за­я­ве­ни), той го­во­ре­ше със страст по всич­ки ак­ту­ал­ни то­га­ва те­ми - от Dacia, през вли­за­не­то в Ав­то­ВАЗ до за­да­ва­ща­та се елек­т­ро­мо­бил­ност, в ко­я­то ком­па­ни­я­та му впос­лед­с­т­вие зае ед­на от во­де­щи­те гло­бал­ни ро­ли. Имен­но ка­чес­т­во­то му да усе­ща и ана­ли­зи­ра под­роб­но све­тов­ни­те тен­ден­ции и да на­ла­га ре­фор­ми­те (по­ня­ко­га със си­ла) в ком­па­ни­и­те под не­го­во ръ­ко­вод­с­т­во го нап­ра­ви­ха един от най-мо­гъ­щи­те хо­ра в ав­то­ин­дус­т­ри­я­та. Вни­ма­тел­но сле­дях да­ли и мал­ка част от съ­ща­та страст ще се по­я­ви през ми­на­ла­та сед­ми­ца по вре­ме на не­ве­ро­ят­на­та прес­кон­фе­рен­ция на Гон в Бей­рут. Но то­зи път кон­тек­с­тът бе­ше съв­сем друг - в края на 2019 г. ме­ни­джъ­рът се из­мък­на ка­то ге­рой в шпи­он­с­ки три­лър не­ле­гал­но в по­со­ка Ли­ван от Япо­ния, къ­де­то шум­но и по­каз­но му бя­ха пов­диг­на­ти об­ви­не­ния за фи­нан­со­ви прес­тъп­ле­ния в Nissan и до­ри пре­ка­ра ня­кол­ко ме­се­ца в зат­во­ра. Свик­нал жи­во­тът му да се вър­ти меж­ду лук­соз­ни биз­нес са­мо­ле­ти и ви­ли в цял свят, при­е­ман ка­то цар нав­ся­къ­де, бив­ши­ят ръ­ко­во­ди­тел на два гло­бал­ни ав­тоб­ран­да се пре­вър­на в бег­лец от за­ко­на.

В Бей­рут страст­та в гла­са на Гон от­но­во бе­ше на­ли­це, но съ­дър­жа­ше съв­сем дру­га емо­ция - на пос­то­я­нен гняв. „Аз не бя­гам от япон­с­ко­то пра­во­съ­дие, а от ог­ром­на нес­п­ра­вед­ли­вост и по­ли­ти­чес­ко прес­лед­ва­не. В Япо­ния бях за­лож­ник на ед­на ос­та­ря­ла и не­ху­ман­на пра­во­съд­на сис­те­ма“, за­я­ви той пред съб­ра­ли­те се жур­на­лис­ти от цял свят. Ре­ше­ни­е­то му да го­во­ри пред це­лия свят не по­каз­ва­ше чо­век, кой­то съ­жа­ля­ва и се из­ви­ня­ва за как­во­то и да би­ло. Вмес­то то­ва той из­ло­жи те­за­та си как е жер­т­ва на за­го­вор, в ко­я­то учас­т­ват вис­ши ме­ни­джъ­ри на Nissan и япон­с­ки про­ку­ро­ри, ка­то ос­нов­на­та им цел е раз­па­да­не­то на али­ан­са меж­ду Renault и Nissan.

Кра­ят на ед­на звез­д­на ка­ри­е­ра

Са­мо 14 ме­се­ца по-ра­но, през но­ем­в­ри 2018 г., арес­тът на Гон на то­кийс­ко­то ле­ти­ще пре­диз­ви­ка шок в ця­ла­та ин­дус­т­рия. Че­ти­ри­те об­ви­не­ния сре­щу не­го со­че­ха прик­ри­ва­не на до­хо­ди и из­пол­з­ва­не на зна­чи­тел­ни кор­по­ра­тив­ни сред­с­т­ва за лич­на об­ла­га. В про­дъл­же­ние на ме­се­ци биз­нес­ме­нът не бе­ше пус­кан под га­ран­ция, дър­жан в ки­лия от 7 кв.м с мат­рак на по­да, то­а­лет­на, мив­ка и пос­тав­ка за кни­ги - да­леч от лук­са му ка­то биз­нес маг­нат. В ня­кои дни е раз­пит­ван без пре­къс­ва­не по ня­кол­ко ча­са на ден. За­щит­ни­ци­те му в три­те дър­жа­ви, за ко­и­то има пас­порт - Ли­ван, Фран­ция и Бра­зи­лия, твър­дя­ха, че ако ос­та­не зад ре­шет­ки­те, осъ­ди­тел­на­та при­съ­да му е си­гур­на в прав­на сис­те­ма, из­вес­т­на с 99% ус­пе­ва­е­мост на про­ку­рор­с­ки­те де­ла, стиг­на­ли до съ­да. Още при прис­ти­га­не­то си в Бей­рут Гон из­ле­зе с офи­ци­ал­но изяв­ле­ние имен­но за те­зи ус­ло­вия. „Япон­с­ка­та

пра­во­съд­на сис­те­ма е прог­ни­ла, пре­зум­п­ци­я­та е за ви­на, а не не­вин­ност, дис­к­ри­ми­на­ци­я­та е пов­се­мес­т­на, от­каз­ва­ни са ти еле­мен­тар­ни чо­веш­ки пра­ва“, обя­ви биз­нес­ме­нът в Бей­рут.

Кон­т­рас­тът с ми­на­ло­то му в Nissan ня­ма­ше как да е по­го­лям. След прис­ти­га­не­то си през 1998 г. ка­то пред­с­та­ви­тел на Renault за пър­ви­те пет го­ди­ни ка­то мениджър в япон­с­кия ав­топ­ро­из­во­ди­тел (пър­во ка­то опе­ра­ти­вен ди­рек­тор, а пос­ле и из­пъл­ни­те­лен) Гон ус­пя­ва бър­зо да из­п­ра­ви за­къ­са­лия ав­топ­ро­из­во­ди­тел на кра­ка. В края на ХХ в. Nissan е в кри­за без яс­на идея за бъ­де­ще­то и с ос­та­ре­ли мо­де­ли и кон­цеп­ции. Гон сък­ра­ща­ва 21 000 ра­бот­ни мес­та, на­ма­ля­ва раз­хо­ди­те за ма­те­ри­а­ли и ком­по­нен­ти, про­ме­ня пор­т­фо­ли­о­то с 22 но­ви мо­де­ли ле­ки и ле­ко­то­вар­ни ав­то­мо­би­ли са­мо за три го­ди­ни. От 229 млн. до­ла­ра за­гу­ба през 1998 г. ком­па­ни­я­та ста­ва най-пе­че­лив­ша­та в ав­то­ин­дус­т­ри­я­та през 2003 г. Ак­ци­и­те и на Renault, и на Nissan ска­чат. През 2005 г. Гон ста­ва пър­ви­ят мениджър, кой­то е из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор ед­нов­ре­мен­но на две ком­па­нии от Fortune Global 500. В Япо­ния се по­я­вя­ва без ни­как­во пре­у­ве­ли­че­ние култ към лич­ност­та му, а той е со­чен за най-из­вес­т­ния гайджин (чуж­де­нец на япон­с­ки) и на­ци­о­на­лен ге­рой, спа­сил един от мес­т­ни­те кор­по­ра­тив­ни сим­во­ли от си­гур­на ка­тас­т­ро­фа.

Той е ли­це­то и ар­хи­тек­тът на али­ан­са Renault-Nissan, кой­то за раз­ли­ка от дру­ги по­доб­ни съ­ю­зи ка­то Daimler-Chrysler оце­ля­ва през го­ди­ни­те, раз­ши­ря­ва мо­де­ли­те и па­за­ри­те си, до­ба­вя но­ви про­из­во­ди­те­ли (пос­лед­но Mitsubishi през 2016 г.). През 2017 г. ста­ва и най-го­ля­ма­та ав­тог­ру­па в све­та с про­да­де­ни­те 10.6 млн. ав­то­мо­би­ла, по­ве­че от Volkswagen и Toyota.

Въп­ре­ки ус­пе­хи­те имен­но то­ва же­ла­ние за вез­де­същ кон­т­рол мо­же би до­ве­де и до се­гаш­на­та съд­ба на Гон. Ка­па­ни­те са би­ли за­ло­же­ни още в на­ча­ло­то чрез слож­на­та кор­по­ра­тив­на струк­ту­ра на съ­ю­за. Ко­га­то Renault спа­ся­ва Nissan, френ­с­ка­та ком­па­ния пос­те­пен­но дос­ти­га до дял от 43% в япон­с­кия си пар­т­ньор, а по то­зи на­чин вли­я­ние по­лу­ча­ва и френ­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то е най-го­ле­ми­ят ак­ци­о­нер в Renault. В съ­що­то вре­ме Nissan има са­мо 15% в Renault без ни­как­во пра­во на глас. През го­ди­ни­те пос­те­пен­но япон­ци­те въз­в­ръ­щат фи­нан­со­ва­та си си­ла и про­да­ват по­ве­че ко­ли от френ­с­ки­те си ко­ле­ги, ко­е­то пък ги ка­ра да ис­кат по­го­ле­ми пра­во­мо­щия в али­ан­са, до­ка­то Гон ис­ка още по-близ­ка ин­тег­ра­ция. Наз­на­че­ни­ят от Гон за из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Nissan Хи­ро­то Са­и­ка­ва до­ри се при­тес­ня­ва, че ком­па­ни­я­та му мо­же да бъ­де по­гъл­на­та от Renault.

В съ­що­то вре­ме Гон е един от най-скъ­поп­ла­те­ни­те ме­ни­джъ­ри в ин­дус­т­ри­я­та, а въз­наг­раж­де­ни­е­то и охол­ни­ят му на­чин на жи­вот пре­диз­вик­ват кри­ти­ки и във Фран­ция, и в Япо­ния. При­чи­ни­те за па­де­ни­е­то му ес­тес­т­ве­но мо­гат да се тър­сят у са­мия мениджър. Къ­щи и ви­ли, в ко­и­то от­ся­да в цял свят, са пла­те­ни от гру­па­та, а той чес­то из­пол­з­ва фи­нан­со­ви­те ре­сур­си на ком­па­ни­я­та да фи­нан­си­ра вся­как­ви ини­ци­а­ти­ви, ко­и­то са му при­сър­це. Спо­ред из­точ­ни­ци от гру­па­та, близ­ки до не­го и ци­ти­ра­ни от Fortune, в един мо­мент той за­поч­ва да не слу­ша съ­вет­ни­ци­те си и да вяр­ва в ми­та за соб­с­т­ве­на­та си без­г­реш­ност. “Част от его­то му е, че е пос­т­ро­ил та­зи не­ве­ро­ят­на им­пе­рия, ко­е­то мо­же би на­ис­ти­на нап­ра­ви. Но не ус­пя да пос­та­ви ос­но­ви­те тя да про­дъл­жи да съ­щес­т­ву­ва и в бъ­де­ще. Той съз­да­де али­ан­са Renault-Nissan във фор­ма­та „Али­анс с ос­нов­на звез­да Кар­лос Гон“, каз­ва не­на­зо­ва­ни­ят висш мениджър пред Fortune. Спо­ред не­го той пре­мах­ва все­ки, кой­то мо­же да е не­гов съ­пер­ник да ог­ла­ви съ­ю­за и да има доб­ри от­но­ше­ния и с Renault, и с Nissan. Той та­ка и не по­со­чи кой да ръ­ко­во­ди це­лия али­анс в бъ­де­ще. Съ­що­то его бе­ше яс­но ви­ди­мо и по вре­ме на прес­кон­фе­рен­ци­я­та в Бей­рут. „За мен са на­пи­са­ни над 20 биз­нес кни­ги“, за­я­ви Гон, кой­то чес­то го­во­ре­ше за се­бе си в тре­то ли­це.

А се­га на­къ­де

Пре­вър­нат в бег­лец, с чер­ве­на за­по­вед за арест от Ин­тер­пол, се­га ос­нов­на­та цел на Гон е да за­па­зи ими­джа си ка­то спа­си­тел на Nissan („пре­ди мен бе­ше ед­на мър­т­ва ком­па­ния“, ко­мен­ти­ра той в Ли­ван) и съз­да­тел на ед­на от най-го­ле­ми­те ав­то­кор­по­ра­ции в све­та. В Бей­рут той мно­гок­рат­но под­чер­та, че без не­го али­ан­сът прак­ти­чес­ки не съ­щес­т­ву­ва. Renault и Nissan са най-зле пред­с­та­вя­щи­те се ав­то­мо­бил­ни ак­ции през 2019 г. Френ­с­ка­та ком­па­ния за­гу­би 23% от па­зар­на­та си ка­пи­та­ли­за­ция япон­с­ка­та - 28%, а пе­чал­ба­та й е най-нис­ки­те ни­ва от де­сет го­ди­ни на­сам. Са­ми­ят Са­и­ка­ва, кой­то се обър­на сре­щу бив­шия си мен­тор, бе­ше от­с­т­ра­нен от Nissan. Все по­ве­че се го­во­ри за пъл­но раз­па­да­не на съ­ю­за, ма­кар и две­те ком­па­нии за­се­га да от­ри­чат по­до­бен ва­ри­ант.

Ма­кар да има пас­пор­ти от ня­кол­ко дър­жа­ви и ак­ти­ви в цял свят, Гон и съп­ру­га­та му Ка­рол (за ко­я­то съ­що има из­да­де­на за­по­вед за арест от Япо­ния) са бло­ки­ра­ни в Ли­ван, без въз­мож­ност за пъ­ту­ва­не. Renault съ­що го раз­с­лед­ва за неп­ра­во­мер­но из­пол­з­ва­не на кор­по­ра­тив­ни ре­сур­си. На прес­кон­фе­рен­ци­я­та си Гон за­я­ви, че е го­тов да бъ­де съ­ден и да из­чис­ти име­то

Пре­вър­нат в бег­лец, с чер­ве­на за­по­вед за арест от Ин­тер­пол, се­га ос­нов­на­та цел на Гон е да за­па­зи ими­джа си ка­то спа­си­тел на Nissan.

си, но в дър­жа­ва, ко­я­то ще му га­ран­ти­ра чес­тен про­цес. „Бях тре­ти­ран ка­то те­ро­рист“, за­я­ви биз­нес­ме­нът. Не­из­вес­т­ност­та око­ло бъ­де­ще­то му ос­та­ва, ка­то не е из­к­лю­че­но бив­ши­ят граж­да­нин на све­та да ос­та­не в Ли­ван до края на жи­во­та си. В ин­тер­вю за The New York Times след прес­кон­фе­рен­ци­я­та в Бей­рут той зву­чи да­леч по-сми­ре­но. „Чес­т­но ка­за­но, мо­же би тряб­ва­ше да се пен­си­о­ни­рам“, каз­ва той пред вес­т­ни­ка. И до­ба­вя: „Но ни­кой не мо­же да ми от­не­ме съ­жи­вя­ва­не­то на Nissan.“

 ??  ??
 ?? | Reuters ?? Кар­лос Гон
| Reuters Кар­лос Гон

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria