Capital

Пър­ви бор­сов тест за 2020

- ав­тор Ни­ко­лай Сто­я­нов | nikolay.stoyanov@capital.bg

Сис­тем­ни­ят ин­тег­ра­тор „Телелинк биз­нес сър­ви­сис“из­ли­за на бор­са­та на 27 яну­а­ри при оцен­ка 95 млн. лв.

Сис­тем­ни­ят ин­тег­ра­тор „Телелинк биз­нес сър­ви­сис“из­ли­за на бор­са­та на 27 яну­а­ри при оцен­ка 95 млн. лв.

Нас­то­я­щи­те ак­ци­о­не­ри ис­кат да про­да­дат 14% от ка­пи­та­ла до края на ме­се­ца и още 16% през есен­та.

При ве­че за­я­ве­ни на­ме­ре­ния за на­би­ра­не на ка­пи­тал от още ня­кол­ко ком­па­нии ин­те­ре­сът към то­ва пред­ла­га­не ще е лак­мус за апе­ти­та на ин­вес­ти­то­ри­те.

По све­та ка­то пра­ви­ло най-го­ле­ми­те ком­па­нии са пуб­лич­ни. За то­ва има при­чи­ни - дос­тъп до ка­пи­та­ли, оцен­ка за ме­ни­дж­мън­та, раз­поз­на­ва­е­мост… В Бъл­га­рия ве­че над де­се­ти­ле­тие за­път­ва­не­то на по-съ­щес­т­вен биз­нес към бор­са­та е по-ско­ро ек­зо­ти­ка. За то­ва съ­що си има при­чи­ни - ис­то­ри­чес­ки нат­руп­ва­ния от не­ко­рек­т­ни прак­ти­ки, слаб над­зор и не­лик­ви­ден па­зар, ко­и­то да­леч не се про­из­веж­дат ди­рек­т­но в ими­дж.

Ре­зул­та­тът от то­ва е, че вся­ко лис­т­ва­не се е пре­вър­на­ло в съ­би­тие. През 2018 г. хра­ни­тел­ни­ят хол­динг „Гра­дус“наб­ра 81 млн. лв. при бор­со­вия си де­бют, ко­е­то вре­мен­но ин­жек­ти­ра ожив­ле­ние, но лип­са­та на но­ви ком­па­нии през 2019 г. вър­на па­за­ра към хро­нич­на­та му ле­тар­гия. Се­га на­деж­ди­те са лис­т­ва­не­то на „Телелинк биз­нес сър­ви­сис груп“да пов­то­ри то­ва. Ком­па­ни­я­та е ли­дер в сис­тем­на­та ин­тег­ра­ция в Бъл­га­рия и сред го­ле­ми­те дос­тав­чи­ци на ком­п­лек­с­ни тех­но­ло­гич­ни ре­ше­ния в ре­ги­о­на, ка­то при ус­пех ще ста­не най-го­ля­ма­та тех­но­ло­гич­на ком­па­ния на БФБ.

То­зи път за­ря­дът е дос­та пос­лаб. Ком­па­ни­я­та из­ли­за на бор­са­та не за да на­бе­ре ка­пи­тал, а нас­то­я­щи ак­ци­о­не­ри да про­да­дат до 30% дял, та­ка че ня­ма ин­т­ри­га да­ли ще бъ­де пос­тиг­на­та ми­ни­мал­на цел - след 27 яну­а­ри тър­го­ви­я­та с ак­ци­и­те на „Телелинк“та­ка или ина­че ще за­поч­не. Це­на­та на ак­ци­и­те съ­що по­не на пър­во вре­ме е яс­на и фик­си­ра­на на 7.6 лв. Все пак ин­те­ре­сът към пред­ла­га­не­то и евен­ту­ал­но ус­пеш­но­то пла­си­ра­не на це­лия пред­ло­жен обем ще е лак­мус за апе­ти­та на бор­со­ви­те иг­ра­чи.

Ос­нов­но­то пар­че от „Телелинк“

„Телелинк биз­нес сър­ви­сис груп“е но­во­съз­да­де­но дру­жес­т­во през ми­на­ла­та го­ди­на, в ко­е­то е обо­со­бе­на по-го­ля­ма­та част от дей­ност­та на ос­но­ва­на­та през 2001 г. „Телелинк“. Ос­нов­на­та част от при­хо­ди­те (око­ло 40%) ид­ва от из­г­раж­да­не на мре­жи за те­ле­ко­ми - през го­ди­ни­те е ра­бо­ти­ла и с три­те го­ле­ми опе­ра­то­ра в Бъл­га­рия.

Ос­вен ед­но­и­мен­но­то бъл­гар­с­ко дру­жес­т­во в гру­па­та вли­зат и дъ­щер­ни ком­па­нии от дру­ги стра­ни от ре­ги­о­на - пре­дим­но бив­ша Югос­ла­вия. Ком­би­ни­ра­ни­те при­хо­ди за 2018 г. са 116 млн. лв., ка­то по-го­ля­ма­та част ид­ва от бъл­гар­с­кия па­зар - кон­к­рет­но за го­ди­на­та 49.5 млн. лв., но де­лът ва­ри­ра през го­ди­ни­те. Пред­ва­ри­тел­ни­те дан­ни со­чат спад до 110 млн. лв. за 2019 г., ка­то въп­ре­ки не­го ком­па­ни­я­та ус­пя­ва да от­че­те ръст при пе­чал­ба­та пре­ди лих­ви, да­нъ­ци и амор­ти­за­ция (EBITDA) 18% до 11.6 млн. лв. Нет­на­та пе­чал­ба съ­що се по­кач­ва със 7% до 8.2 млн. лв.

Те­зи дан­ни по­каз­ват со­лид­но на­вак­с­ва­не спря­мо по­ка­за­ни­те в прос­пек­та спа­до­ве за пър­во­то по­лу­го­дие на 2019 г., ко­га­то при­хо­ди­те се сви­ват на го­диш­на ба­за с 19%. EBITDA спа­да с 24% до 4.35 млн. лв., а пе­чал­ба­та - с 36.8% до 2.84 млн. лв. Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на „Телелинк“Иван Жи­ти­я­нов обяс­ни, че то­ва е по-ско­ро изо­ли­ра­но съ­би­тие и ис­то­ри­чес­ки не се наб­лю­да­ват та­ки­ва. При­чи­на­та са ос­нов­но па­за­ри­те от бив­ша Югос­ла­вия, къ­де­то го­ля­ма част от при­хо­ди­те са от преп­ро­даж­ба на обо­руд­ва­не. И по­ра­ди раз­лич­ни при­чи­ни (фо­кус вър­ху дру­ги нап­рав­ле­ния и флук­ту­а­ции на са­мия те­ле­ком па­зар) там е има­ло по-мал­ко ин­вес­ти­ции. „Има ли риск от та­ки­ва флук­ту­а­ции в бъ­де­ще? Да, осо­бе­но в то­ва нап­рав­ле­ние, къ­де­то да­ва­ме нис­ка до­ба­ве­на стой­ност. Ху­ба­во­то е, че има­ме и мно­го друг биз­нес, с кой­то да ком­пен­си­ра­ме, и ос­нов­на цел е по­ви­ша­ва­не­то на до­ба­ве­на­та ни стой­ност във всич­ко, ко­е­то пра­вим“, каз­ва ме­ни­джъ­рът.

Обяс­не­ни­е­то за ком­пен­си­ра­не­то е, че биз­не­сът на „Телелинк“има из­вес­т­на се­зон­ност и по-сил­но е чет­вър­то, а по­ня­ко­га и пър­во три­ме­се­чие. „Мно­го кли­ен­ти имат бю­дже­ти за ус­во­я­ва­не през де­кем­в­ри, ко­е­то обус­ла­вя струп­ва­не на при­хо­ди за нас. Ня­кои от тях, осо­бе­но в пуб­лич­ния сек­тор, се пре­на­сят и за яну­а­ри“, каз­ва Жи­ти­я­нов.

Тех­но­ло­гия на пред­ла­га­не­то

Пла­нът е в рам­ки­те на 2020 г. нас­то­я­щи­те ак­ци­о­не­ри да про­да­дат об­що 30% от ком­па­ни­я­та, ко­и­то при ми­ни­мал­на­та обя­ве­на це­на се рав­ня­ват на 28.5 млн. лв. Ос­но­ва­те­лят Лю­бо­мир Мин­чев, кой­то при­те­жа­ва 83.65%, ще има пра­во да про­да­де до 23.825% от ак­ци­и­те на ком­па­ни­я­та. Дру­ги­те два­ма по-го­ле­ми ак­ци­о­не­ри - Иво Ев­ге­ни­ев и Спас Шо­пов с по 6.175%, ще мо­гат да про­да­дат по по­ло­ви­на­та от сво­и­те ак­ции.

То­ва оба­че ня­ма да ста­не на­куп, а в два обо­со­бе­ни мо­мен­та.

При стар­та на тър­го­ви­я­та на 27 яну­а­ри ще бъ­де въ­ве­де­на по­ръч­ка про­да­ва за 7% от ка­пи­та­ла на це­на 7.60 лв., ка­то все­ки ин­вес­ти­тор ще мо­же да за­ку­пи кол­ко­то же­лае. Тя ще е ва­лид­на пет де­на в рам­ки­те на ця­ла­та пос­лед­на сед­ми­ца на яну­а­ри. При из­чер­п­ва­не на пред­ло­же­ни­те кни­жа ще бъ­дат пред­ло­же­ни още 7% при съ­щи­те ус­ло­вия, ка­то та­ка пър­ви­те 14% дял ще бъ­дат про­да­де­ни на фик­си­ра­на це­на.

Ос­та­на­ли­те 16% (за­ед­но с евен­ту­ал­но ос­та­нал неп­ро­да­ден дял от пър­ви­те 14%) ще бъ­дат пред­ло­же­ни през есен­та, ве­ро­ят­но през сеп­тем­в­ри. За тях съ­що ва­жи по­дът от 7.60 лв., но це­на­та мо­же и да е по-ви­со­ка, ко­е­то ще за­ви­си от фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти на „Телелинк“. Та­ка се да­ва сти­мул за ин­вес­ти­то­ри­те да ку­пят от яну­ар­с­ка­та про­даж­ба по си­гур­на це­на, ка­то ос­вен то­ва тех­ни­те ак­ции ще но­сят пра­во и на ди­ви­дент за 2019 г. При пла­ни­ра­ни­те от ме­ни­дж­мън­та 4 млн. лв. (и за­яв­ка за 50% от пе­чал­ба­та за­нап­ред) то­ва пра­ви 4.2% до­ход­ност от вло­же­ни­те 7.6 лв. на ак­ция.

Под­с­ла­ди­те­ли за ин­вес­ти­то­ри

При ми­ни­мал­на­та це­на съ­от­но­ше­ни­е­то це­на към пе­чал­ба на ак­ция ста­ва 11.6, ко­е­то не е осо­бе­но ви­со­ко, осо­бе­но за тех­но­ло­гич­ния сек­тор. А пред „Телелинк“има по­тен­ци­ал за раз­рас­т­ва­не по ня­кол­ко ли­нии (виж ин­тер­вю­то).

Дру­га ли­ния е пла­нът за ге­ог­раф­с­ка ек­с­пан­зия. „Де­лим я на две - от ре­сур­с­на и от ко­мер­си­ал­на глед­на точ­ка. По пър­ва­та в дър­жа­ви­те, къ­де­то има адек­ват­на об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма, ис­ка­ме да пра­вим ре­сур­с­ни хъ­бо­ве. За мо­мен­та то­ва са Ал­ба­ния, Македония, Сър­бия и, раз­би­ра се, Бъл­га­рия. Гле­да­ме да го раз­ши­рим в Ру­мъ­ния и мо­же би мал­ки зве­на в Гер­ма­ния и САЩ, за да мо­жем да об­с­луж­ва­ме кли­ен­ти­те си там, обяс­ни Иван Жи­ти­я­нов. „От ко­мер­си­ал­на глед­на точ­ка при­със­т­ва­ме в се­дем дър­жа­ви в ре­ги­о­на. Гле­да­ме в бъ­де­ще Ру­мъ­ния и ис­ка­ме да раз­ви­ем на­лич­ния ни биз­нес в Сър­бия, Сло­ве­ния, как­то и да стар­ти­ра­ме та­къв в Хър­ва­тия, къ­де­то мис­лим, че има­ме го­лям по­тен­ци­ал. Прес­лед­ва­ме ръст и в Македония и Ал­ба­ния, къ­де­то стар­ти­рах­ме в края на 2019 г. В мо­мен­та не мис­лим да пра­вим офи­си в За­пад­на Ев­ро­па и САЩ, за­що­то е ог­ром­на ин­вес­ти­ция. До­се­га ус­пеш­но вли­за­ме в мул­ти­на­ци­о­нал­ни ком­па­нии през по­де­ле­ни­я­та им в на­шия ре­ги­он“, до­пъл­ни той

За­се­га стра­те­ги­я­та не за­ла­га на придобиван­ия, ма­кар да не са из­к­лю­че­ни. „В ре­ги­о­на ня­ма мно­го апе­тит­ни хап­ки в на­шия бранш с пра­вил­ния раз­мер и фи­ло­со­фия. В Цен­т­рал­на и За­пад­на Ев­ро­па има по­ве­че, но те са по-го­ле­ми ком­па­нии и съ­от­вет­но е по­рис­ко­во. Ис­ка ни се да нап­ра­вим при­до­би­ва­не, ко­е­то да оси­гу­ри бърз рас­теж, но в ни­ка­къв слу­чай ня­ма да е на вся­ка це­на“, каз­ва Жи­ти­я­нов.

Раз­би­ра се, за бъ­де­щи­те ре­зул­та­ти ви­на­ги има не­си­гур­ност, ка­то от ме­ни­дж­мън­та да­ват за­яв­ка за пъл­на от­к­ри­тост. Част от не­ща­та в пред­ла­га­не­то, це­ля­щи да вдъх­нат уве­ре­ност на ин­вес­ти­то­ри­те, са и кла­у­зи­те на т.нар. lockup спо­ра­зу­ме­ние.

Лю­бо­мир Мин­чев се ан­га­жи­ра до края на 2021 г. да не про­да­ва ак­ции на це­на под 7.6 лв., как­то и де­лът му да не па­да под 51%. Та­ка ка­то ма­жо­ри­та­рен ак­ци­о­нер след­ва­щи­те по­не две го­ди­ни той има в мак­си­мал­на сте­пен сти­мул да уве­ли­ча­ва стой­ност­та на ком­па­ни­я­та и на ак­ци­и­те. Ев­ге­ни­ев и Шо­пов съ­що по­е­мат ан­га­жи­мент до края на 2020 г. да не про­да­ват под за­ло­же­на­та ми­ни­мал­на це­на. Ос­та­на­ли­те че­ти­ри­ма ак­ци­о­не­ри с по 1% дял, сред ко­и­то и Жи­ти­я­нов, ня­ма да имат пра­во да се раз­по­реж­дат с кни­жа­та си до края на го­ди­на­та.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria