Capital

Юли­ан Ги­ков,

изп. ди­рек­тор, M&A за Юго­из­точ­на Ев­ро­па, RBI

-

2019 г. за­вър­ши със за­ни­жен брой на сдел­ки­те - па­за­рът се сви от над 1.7 мл­рд. ев­ро през 2018 г. до око­ло 800 млн. ев­ро. Сдел­ки­те в Бъл­га­рия бя­ха пре­об­ла­да­ва­що в по-сла­бо ре­гу­ли­ра­ни­те сек­то­ри ка­то те­ле­ком, ме­дии и тех­но­ло­гии, бър­зо­о­бо­рот­ни сто­ки и нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во, с из­к­лю­че­ние на ВЕИ сек­то­ра.

Очак­вам зна­чи­тел­но по-сил­на 2020 г., тъй ка­то фун­да­мен­ти­те за по­ве­че и по-обем­ни тран­зак­ции про­дъл­жа­ват да са ва­лид­ни – зна­чи­те­лен кеш у стра­те­ги­чес­ки­те ин­вес­ти­то­ри и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве и все по­ве­че ат­рак­тив­ни ак­ти­ви. Сделки ка­то БТК, кон­це­си­я­та на ле­ти­ще Со­фия, ВЕИ и ТМТ сек­то­рът ще са ак­цен­ти­те на па­за­ра през 2020 г.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria