Capital

Сте­фан Сто­я­нов,

ръ­ко­во­ди­тел M&A Database, EMIS

-

След опа­се­ни­я­та в сре­да­та на 2019 г., че ак­тив­ност­та в раз­ви­ва­ща се Ев­ро­па мо­же да пос­лед­ва све­тов­ния M&A па­зар и да от­бе­ле­жи ря­зък спад, пос­лед­ни­те три ме­се­ца се ока­за­ха дос­та сил­ни. Ня­кол­ко ме­гас­дел­ки в ре­ги­о­на по­ви­ши­ха обе­ма на па­за­ра до 72.3 мл­рд. ев­ро, ко­е­то, ма­кар и да е го­ди­шен спад с 6.5%, е зна­чи­тел­но по-доб­ро пред­с­та­вя­не спря­мо 30% срив по све­та. Ин­вес­ти­ци­он­ни­ят кли­мат би тряб­ва­ло да се по­доб­ри през 2020 г., пов­ли­ян от фак­то­ри ка­то на­ма­ля­ва­що­то нап­ре­же­ние меж­ду САЩ и Ки­тай и яс­ния път нап­ред за Brexit.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria