Capital

Ни­ко­ле­та Дас­ка­ло­ва

ме­ди­ен ана­ли­за­тор

-

Проб­ле­ми­те в сре­да­та са твър­де мно­го и твър­де се­ри­оз­ни, а об­щес­т­ве­но­то до­ве­рие в жур­на­лис­ти­ка­та – не­дос­та­тъч­но сил­но. От съ­щес­т­ве­но зна­че­ние за по­доб­ря­ва­не на си­ту­а­ци­я­та е да се ук­ре­пи и да се раз­ши­ри по­ле­то на ка­чес­т­ве­на­та жур­на­лис­ти­ка. Да очак­ва­ме то­ва да се слу­чи с не­ком­п­ро­ме­ти­ра­на под­к­ре­па от вън­ш­ни фак­то­ри е на­ив­но. Из­г­леж­да, ка­чес­т­ве­на­та жур­на­лис­ти­ка тряб­ва са­ма да спа­си се­бе си. Тя има нуж­да ед­нов­ре­мен­но от нес­ло­ми­мия ен­ту­си­а­зъм на Дон Ки­хот и от не­о­бик­но­ве­ни­те уме­ния на ба­рон Мюн­ха­у­зен, кой­то се хва­ща за ко­са­та и се са­мо­из­тег­ля от бла­то­то – при то­ва за­ед­но с ко­ня, кой­то е ях­нал. Нуж­на е изоб­ре­та­тел­ност, за да се пра­ви се­ри­оз­на жур­на­лис­ти­ка с ма­лък ре­сурс и в ус­ло­вия на пос­то­ян­ни ата­ки и ме­дий­на фи­нан­со­ва кри­за. Част от „из­дър­п­ва­не­то за ко­са­та“е да се про­я­вя­ва ка­те­го­рич­на и со­ли­дар­на не­тър­пи­мост сре­щу все по-гру­би­те по­се­га­тел­с­т­ва и без­пар­дон­ност сре­щу кри­тич­ни­те гла­со­ве в ме­ди­и­те.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria