Capital

Кой е най-се­ри­оз­ни­ят проб­лем пред бъл­гар­с­ки­те ме­дии?

-

Сил­вия Ве­ли­ко­ва жур­на­лист в БНР

Дос­ко­ро на то­зи въп­рос ав­то­ма­тич­но бих от­го­во­ри­ла, че най-се­ри­оз­ни­ят проб­лем на бъл­гар­с­ки­те ме­дии е, че са все по-мал­ко сво­бод­ни. На­пос­ле­дък си мис­ля, че най-се­ри­оз­ни­ят ни проб­лем е, че мно­зин­с­т­во­то смя­та, че то­ва не е вяр­но. По­ли­ти­ци, ин­с­ти­ту­ции, це­ли ме­дий­ни гру­пи ос­пор­ват мяс­то­то на Бъл­га­рия на дъ­но­то на ев­ро­пейс­ка­та част на кла­са­ци­я­та на „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ци“. Са­мо доп­ре­ди ня­кол­ко го­ди­ни осъз­на­ва­щи­те, че Бъл­га­рия има проб­лем със сво­бо­да­та на сло­во­то, бя­ха мно­зин­с­т­во. Днес ми се ст­ру­ва, че та­ка мис­лят мал­ци­на, ко­и­то мно­зин­с­т­во­то мар­ги­на­ли­зи­ра с обяс­не­ни­е­то, че са от „дру­гия оли­гар­хи­чен кръг“. Неп­риз­на­ва­не­то, че ме­ди­и­те са все по-мал­ко пи­та­щи, про­во­ки­ра­щи, раз­съж­да­ва­щи и ана­ли­зи­ра­щи, е спо­ред мен най-се­ри­оз­ни­ят проб­лем пред бъл­гар­с­ки­те ме­дии.

За да има про­мя­на, жур­на­лис­ти­те тряб­ва да осъз­на­ят, че имат проб­лем. Да си по­ис­кат сво­бо­да­та – от по­ли­ти­ци­те, от соб­с­т­ве­ни­ци­те, от ръ­ко­во­ди­те­ли­те или от се­бе си.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria