Capital

ВИЗИТКА

-

Дей­вид Кал­хун е новият гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на най-го­ле­мия про­из­во­ди­тел на са­мо­ле­ти в све­та Boeing. Ра­бо­тил е за ин­дус­т­ри­ал­ния кон­г­ло­ме­рат General Electric от 1979 г. до 2006 г. ка­то гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на най-го­ля­ма­та биз­нес еди­ни­ца на ком­па­ни­я­та – GE Infrastruc­ture. След то­ва ста­ва гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на аген­ци­я­та за дан­ни Nielsen. През 2013 г. се при­съ­е­ди­ня­ва към ин­вес­ти­ци­он­ния фонд Blackstone, къ­де­то е гла­вен уп­рав­ля­ващ ди­рек­тор. През го­ди­ни­те е бил член на бор­до­ве­те на ди­рек­то­ри­те на раз­лич­ни ком­па­нии, сред ко­и­то ма­ши­нос­т­ро­и­тел­на­та Caterpilla­r и фир­ма­та за ме­ди­цин­с­ки тех­но­ло­гии Medtronic.

През 2018 г. е наз­на­чен за во­дещ не­за­ви­сим ди­рек­тор в Boeing, a ок­том­в­ри след­ва­ща­та го­ди­на е обя­вен за пред­се­да­тел на бор­да на ком­па­ни­я­та за­ра­ди кри­за­та със за­зе­мя­ва­не­то на мо­де­ла 737 MAX. На 23 де­кем­в­ри се от­тег­ля ка­то пред­се­да­тел, за да встъ­пи в длъж­ност ка­то гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на 13 яну­а­ри 2020 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria