Capital

ПРО­ФИЛ

-

Съз­да­де­на­та през 1916 г.

Boeing e един от най-го­ле­ми­те про­из­во­ди­те­ли на ави­а­ци­он­на, кос­ми­чес­ка и во­ен­на тех­ни­ка в све­та. В пе­ри­о­да ок­том­в­ри 2018 - март 2019 г. ком­па­ни­я­та пре­жи­вя­ва ед­на от най-теж­ки­те кри­зи в ис­то­ри­я­та си – най-бър­зо про­да­ва­ни­ят й нов мо­дел 737 MAX е за­зе­мен за­ра­ди две ка­тас­т­ро­фи с мно­гоб­рой­ни жер­т­ви съ­от­вет­но в Ети­о­пия и Ин­до­не­зия. Фи­нан­со­ви­те ще­ти въз­ли­зат на над 5 мл­рд. до­ла­ра, а ин­ци­ден­ти­те про­дъл­жа­ват да вли­я­ят и на ре­пу­та­ци­я­та на ком­па­ни­я­та. На 8 яну­а­ри път­ни­чес­ки­ят са­мо­лет Boeing на Ук­ра­ин­с­ки­те меж­ду­на­род­ни ави­о­ли­нии пад­на ми­ну­ти след из­ли­та­не­то си от ле­ти­ще­то в Те­хе­ран. На 9 яну­а­ри аме­ри­кан­с­ки ме­дии съ­об­щи­ха, че той е сва­лен от иран­с­ки зе­нит­ни ра­ке­ти, а не е ме­ха­нич­на пов­ре­да.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria