Capital

Не-18

-

АА­ко има­ше трей­лъ­ри за по-го­ле­ми­те ини­ци­а­ти­ви на НАП, се­га ще­ше да се вър­ти не­що ка­то:

“Те мо­гат да пра­вят как­во­то си по­ис­кат. Ис­кат да зна­ят всич­ко. Не ги ин­те­ре­су­ват пос­лед­с­т­ви­я­та. От съз­да­те­ли­те на “НАП: Го­ля­мо­то из­ти­ча­не на дан­ни”, но­ва пор­ция ад­ми­нис­т­ра­ти­вен ха­ос. На при­цел то­зи път са всич­ки биз­не­си, ко­и­то имат на­хал­с­т­во­то да из­пол­з­ват соф­ту­ер за от­чи­та­не на про­даж­би­те. Спе­ци­ал­но за тях да­нъч­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция е при­гот­ви­ла осо­бен вид про­из­вол под ко­до­во­то име Н-18. Го­то­ви ли сте за СУПТО? В ця­ла Бъл­га­рия от 1 фев­ру­а­ри. На ни­кой ня­ма да му се раз­ми­не.”

Уви, та­ки­ва трей­лъ­ри не се пра­вят, а и си­ту­а­ци­я­та не е мно­го за смях.

Пър­во, мал­ко обяс­не­ния за заг­ла­ви­е­то от ко­ри­ца­та (“И твой­то СУПТО съ­що”). Ако зна­е­те как­во е СУПТО, със си­гур­ност сте мно­го ядо­са­ни на НАП, Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те и дър­жа­ва­та ка­то ця­ло. И с пъл­но ос­но­ва­ние. Ако не зна­е­те - то­ва е тер­мин от ста­на­ла­та прос­ло­ву­та в биз­не­са на­ред­ба на НАП Н-18 и оз­на­ча­ва “соф­ту­ер за уп­рав­ле­ние на про­даж­би­те в тър­гов­с­ки­те обек­ти”. На­ред­ба­та за­дъл­жа­ва всич­ки тър­гов­ци, ко­и­то из­пол­з­ват ня­ка­къв соф­ту­ер при про­даж­би­те си, да имат в не­го мо­дул, кой­то да е свър­зан с да­нъч­ни­те. Под “ня­ка­къв” се раз­би­ра всич­ко, вклю­чи­тел­но Excell. Ако има­те он­лайн ма­га­зин, кой­то из­пол­з­ва го­тов соф­ту­ер, той тряб­ва да има мо­дул. Ако из­пол­з­ва­те ап­ли­ка­ция за мо­би­лен те­ле­фон да ор­га­ни­зи­ра­те ра­бо­та­та си и връз­ки­те с кли­ен­ти, тя тряб­ва да има връз­ка с НАП. Бил Гейтс да слу­ша вни­ма­тел­но - НАП ис­ка Microsoft да до­ра­бо­ти Excell. Не чу­ва? Не знае за СУПТО?! А, не е наш проб­лем - оп­ра­вяй­те се, каз­ват на биз­не­са от НАП.

Случ­ва­що­то се в мо­мен­та се под­гот­вя от дос­та вре­ме и ви­на­ги до­се­га ре­ак­ци­я­та на биз­не­са е би­ла от­ри­ца­тел­на. Фи­нан­со­во­то ми­нис­тер­с­т­во оба­че ос­та­на неп­рек­лон­но. Мул­ти­на­ци­о­нал­ни ком­па­нии, ко­и­то ра­бо­тят в Бъл­га­рия и из­пол­з­ват един и същ соф­ту­ер нав­ся­къ­де, се­га до­пис­ват в не­го мо­ду­ли спе­ци­ал­но за бъл­гар­с­ка­та да­нъч­на ад­ми­нис­т­ра­ция. Мал­ки он­лайн ма­га­зи­ни об­мис­лят спи­ра­не на пла­ща­ни­я­та с кар­ти, за­що­то соф­ту­е­рът, кой­то пол­з­ват, е пи­сан тол­ко­ва да­ле­че, че СУПТО не го ло­ви. Ня­кои от тях пла­ни­рат да се пре­ре­гис­т­ри­рат в чуж­би­на, за­що­то там ня­ма по­доб­ни ог­ра­ни­че­ния. Ина­че рис­ку­ват да пред­ла­гат по-не­из­год­ни ус­ло­вия спря­мо кон­ку­рен­ти­те си от дру­ги дър­жа­ви.

То­ва е проб­лем на мно­го раз­лич­ни ни­ва. По-ви­со­ки­те раз­хо­ди за фир­ми­те ще се пре­не­сат към кли­ен­ти­те. Съз­да­ва се усе­ща­не­то за враж­деб­на биз­нес сре­да, и то точ­но в ед­на от най-важ­ни­те в мо­мен­та по­со­ки за ком­па­ни­и­те - тях­на­та ди­ги­та­ли­за­ция. Жал­ко­то в слу­чая е и че се наг­не­тяв­ва нап­ре­же­ние към при­ход­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция, къ­де­то ина­че има и мно­го прин­цип­ни и съ­вес­т­ни хо­ра. (Виж­те всич­ко за СУПТО и Н-18 на стр. 11-18)

Ис­то­ри­я­та за друг го­лям про­вал на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция съ­що мо­же да за­поч­не с ше­га. Си­гур­но сте чу­ли - гол­фо­ве­те в Пер­ник ве­че се пре­ра­бот­ват да са без вод­на пом­па и с по три въз­душ­ни фил­тъ­ра. То­ва мо­же и да зву­чи смеш­но, но са­мо ако не сте от гра­да. След два ме­се­ца тър­се­не на ва­ри­ан­ти дър­жа­ва­та най-нак­рая пред­с­та­ви план за из­ли­за­не от кри­за­та - т.нар. во­доп­ро­вод “Пер­ниш­ки по­ток”, но пре­ди той да бъ­де пос­т­ро­ен, по­ло­же­ни­е­то там ще ста­ва още по­се­ри­оз­но. (виж­те всич­ко по те­ма­та на стр. 24)

И по­не­же, раз­би­ра се, не всич­ко в дър­жа­ва­та е ло­шо, в то­зи брой на “Ка­пи­тал” мо­же да ви­ди­те и ед­на по­ло­жи­тел­на ис­то­рия - за то­ва как ръ­ко­вод­с­т­во­то на со­фийс­ка­та бол­ни­ца “Пи­ро­гов” ус­пя за срав­ни­тел­но крат­ко вре­ме да по­га­си за­дъл­же­ни­я­та й, да из­ле­зе на пе­чал­ба, ка­то през то­ва вре­ме ре­мон­ти­ра сгра­ди, нап­ра­ви но­ви кли­ни­ки и про­ме­ни ор­га­ни­за­ци­я­та на ра­бо­та, та­ка че да е по-удоб­но за па­ци­ен­ти­те (стр. 28)

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria