Capital

Глът­ка на­деж­да за БНР

СЕМ из­б­ра нов ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР. Би­ог­ра­фи­я­та на Ан­дон Бал­та­ков да­ва на­деж­да за ка­чес­т­ве­ни про­ме­ни в ме­ди­а­та. Из­не­над­ва­що ме­дий­ни­ят ре­гу­ла­тор ре­ши да да­де шанс на мениджър, по­лу­чил съ­щес­т­ве­на част от опи­та си в "Асо­ши­ей­тед прес" и CNN. Три­го­диш­ни

- Ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | vesislava.antonova@capital.bg

СЕМ из­б­ра нов ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР. Би­ог­ра­фи­я­та на Ан­дон Бал­та­ков да­ва на­деж­да за ка­чес­т­ве­ни про­ме­ни в ме­ди­а­та

СС­лед ме­се­ци на нап­ре­же­ние и криза, ко­я­то се раз­ви пред очи­те на всич­ки, БНР ве­че има нов ге­не­ра­лен ди­рек­тор. Каз­ва се Ан­дон Бал­та­ков и връз­ка­та му с БНР е фак­тът, че от 1996 до 2000 г. е част от но­ви­нар­с­кия екип на ме­ди­а­та, ка­то ре­дак­тор и во­дещ на сут­реш­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни еми­сии на БНР. Очак­ва се да под­пи­ше до­го­во­ра си за уп­рав­ле­ние в пе­тък и от­то­га­ва да за­поч­не три­го­диш­ни­ят му ман­дат.

То­ва е из­не­над­ва­що доб­ра но­ви­на по ня­кол­ко при­чи­ни. Ан­дон Бал­та­ков има впеч­т­ля­ва­що CV - ка­то образовани­е и мес­та, на ко­и­то е ра­бо­тил (виж­те в ка­ре­то). Не по-мал­ко важ­но в слу­чая е, че ра­бо­та­та му в чуж­би­на го пос­та­вя из­вън ко­те­рий­ни­те ин­те­ре­си за ов­ла­дя­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ме­дии. След шум­ния про­вал на пре­диш­ния ге­не­ра­лен ди­рек­тор да за­пу­ши ус­та­та на жур­на­лис­ти­те там БНР има ог­ром­на нуж­да ед­нов­ре­мен­но от сво­бо­да и ста­бил­но уп­рав­ле­ние. То­ва ста­ва още по-важ­но на фо­на на бав­ния ре­дак­ци­о­нен раз­пад в дру­га­та дър­жав­на ме­диа - БНТ. Из­бо­рът за ге­не­ра­лен ди­рек­тор на на­ци­о­нал­но­то ра­дио се­га е и мно­го по­ло­жи­те­лен знак за Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии (СЕМ), кой­то то­зи път яв­но из­б­ра сам фа­во­ри­та си.

За­яв­ки­те на но­вия дир­к­тор

„При­е­ме­те ме ка­то га­рант - вът­ре­шен и вън­шен, за ре­дак­ци­он­на­та не­за­ви­си­мост на БНР“, бя­ха пър­ви­те ду­ми на Бал­та­ков в ин­тер­вю­то му за пре­да­ва­не­то „12+3“на БНР. Пред во­де­ща­та Да­ни­е­ла Яко­ва той ка­за, че от­к­ри­ти­ят ди­а­лог и сре­щи­те с хо­ра­та ще бъ­дат пър­ви­те не­ща, ко­и­то ще нап­ра­ви при вли­за­не­то в ме­ди­а­та.

Проз­рач­ност на уп­рав­ле­ни­е­то, ди­ги­та­ли­за­ция на ра­бот­ния про­цес и про­дукт, про­фе­си­о­нал­на

ре­а­ли­за­ция и по­тен­ци­ал за рас­теж на всич­ки хо­ра, пред­ви­ди­мо фи­нан­со­во бъ­де­ще са че­ти­ри­те при­о­ри­те­та в бъ­де­ща­та ра­бо­та на Бал­та­ков, ко­и­то той за­щи­ти в кон­цеп­ци­я­та си пред СЕМ.

„Аз ос­вен жур­на­лист съм и ико­но­мист. Ис­кам да ви­дя ба­лан­са за при­хо­ди­те и за раз­хо­ди­те. Крат­кос­роч­ни­ят ми план е да ак­ти­ви­зи­рам тър­гов­с­ка­та дей­ност, за да мо­жем да пок­ри­ва­ме раз­хо­ди­те си, в слу­чай че те са по­ве­че от при­хо­ди­те. В дъл­гос­ро­чен план - да за­поч­нем да ра­бо­тим със за­ко­но­да­те­ля и с из­пъл­ни­тел­на­та власт, за да ре­а­ли­зи­ра­ме иде­и­те за ус­той­чи­во фи­нан­си­ра­не

на об­щес­т­ве­на­та ме­диа“, ка­за още Бал­та­ков. Още по вре­ме на из­с­луш­ва­не­то му ка­то въз­мо­жен мо­дел на фи­нан­си­ра­не на ра­ди­о­то той пред­л­жи то да ид­ва от дър­жав­ния бю­джет - от БВП, или от да­нъч­ни при­хо­ди. В съ­що­то вре­ме то тряб­ва да бъ­де ог­ра­ни­че­но чрез ми­ни­мал­ни и мак­си­мал­ни гра­ни­ци.

Пре­пят­с­т­ви­я­та пред уп­рав­ле­ни­е­то

Но­ви­ят ге­не­ра­лен ди­рек­тор ня­ма да има въз­мож­ност да си из­бе­ре чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет и ще му се на­ло­жи да ра­бо­ти с уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на пред

шес­т­ве­ни­ка си Све­тос­лав Кос­тов. Се­гаш­ни­те чле­но­ве на уп­рав­лен­с­кия ор­ган не мо­гат да бъ­дат при­ну­де­ни да на­пус­нат, ако са­ми доб­ро­вол­но не по­же­ла­ят да по­да­дат ос­тав­ка, за да мо­же но­ви­ят ге­не­ра­лен ди­рек­тор да има шанс да сфор­ми­ра свой екип. С уп­ра­ви­те­лен съ­вет, с кой­то не мис­лят в ед­на по­со­ка, би оз­на­ча­ва­ло поч­ти вся­ко ре­ше­ние на но­вия ди­рек­тор да бъ­де бла­ми­ра­но. То­ва се­ри­оз­но ще зат­руд­ня­ва же­ла­ни­е­то за про­ме­ни и об­нов­ле­ние.

От зна­че­ние е и че в ра­ди­о­то все още те­кат про­ку­рор­с­ки про­вер­ки. Пра­ви се одит от Смет­на­та па­ла­та. На 20 яну­а­ри в Ад­ми­нис­т­ра­тив­ния съд Со­фия - об­ласт тръг­на де­ло­то на бив­шия ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР Све­тос­лав Кос­тов сре­щу СЕМ за пред­с­роч­но­то прек­ра­тя­ва­не на ман­да­та му. Спо­ред не­го то е не­за­кон­но. Всич­ки те­зи фак­ти съз­да­ват до­пъл­ни­тел­но нап­ре­же­ние.

Към то­ва тряб­ва да се при­ба­ви и фак­тът, че еки­пи­те в ра­ди­о­то са сил­но де­мо­ти­ви­ра­ни от тру­па­ни­те с го­ди­ни уп­рав­лен­с­ки де­фи­ци­ти и от нис­ко­то зап­ла­ща­не. Мо­ти­ви­ра­не­то на еки­па и пре­о­до­ля­ва­не­то на раз­ру­ши­тел­ни­те про­це­си в тях ще са сред най-труд­ни­те и пре­диз­ви­ка­тел­ни за­да­чи пред но­вия ге­не­ра­лен ди­рек­тор.

Ар­гу­мен­ти­те на СЕМ

Кан­ди­да­ту­ра­та на Бал­та­ков бе­ше под­к­ре­пе­на от че­ти­ри­ма от пе­ти­ма­та чле­но­ве на ме­дий­ния ре­гу­ла­тор - Бе­ти­на Жо­те­ва (от кво­та­та на пре­зи­ден­та Ро­сен Плев­не­ли­ев), Га­ли­на Ге­ор­ги­е­ва (от пар­ла­мен­тар­на­та кво­та на ГЕРБ), пред­се­да­те­лят на СЕМ Со­фия Вла­ди­ми­ро­ва (от пар­ла­мен­тар­на­та кво­та на ГЕРБ), Еве­ли­на Ди­мит­ро­ва (от кво­та­та на пре­зи­ден­та Ру­мен Ра­дев). Въз­дър­жа­ла се гла­су­ва Ро­зи­та Еле­но­ва (от пар­ла­мен­тар­на­та кво­та, пред­ло­же­на от Бъл­гар­с­ки де­мок­ра­ти­чен цен­тър на Хрис­то Ко­вач­ки). Тя твър­до под­к­ре­пи кан­ди­да­ту­ра­та

на се­гаш­ния и.д. ге­не­ра­лен ди­рек­тор Ан­тон Ми­тов.

Из­бо­рът на ди­рек­тор на БНР не бе­ше ле­сен. Той не бе­ше нап­ра­вен по вре­ме на пър­во­то гла­су­ва­не на СЕМ. Бал­та­ков бе из­б­ран на вто­ро­то за де­ня гла­су­ва­не - про­це­ду­ра, поз­во­ле­на от За­ко­на за ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та. До не­го се стиг­на, след ка­то пър­вия път по два гла­са по­лу­чи­ха Бал­та­ков и Ми­тов и един бе­ше да­ден за кан­ди­да­ту­ра­та на Мит­ко Ди­мит­ров, бивш ди­рек­тор на ра­дио „Со­фия“.

При вто­ро­то гла­су­ва­не Вла­ди­ми­ро­ва и Ди­мит­ро­ва под­к­ре­пи­ха Бал­та­ков. „Има риск мо­дер­ни­те и мно­го доб­ри въз­г­ле­ди на г-н Бал­та­ков да се сб­лъс­кат с дейс­т­ви­тел­ност­та в ра­ди­о­то и на па­за­ра тук, тъй ка­то е при­до­бил опи­та си на дру­ги па­за­ри. За мен оба­че мно­го по-го­лям риск е БНР точ­но в то­зи мо­мент да ос­та­не без из­б­ран ге­не­ра­лен ди­рек­тор. Пред­с­то­ят про­ме­ни на ме­дий­ния за­кон, то­зи сек­тор се тран­с­фор­ми­ра под вли­я­ни­е­то на ди­ги­тал­ни­те тех­но­ло­гии и ме­ди­а­та не тряб­ва да бъ­де в без­тег­лов­ност. Тряб­ва й ти­ту­ляр и за­ра­ди то­ва гла­су­вам за Ан­дон Бал­та­ков“, ар­гу­мен­ти­ра про­мя­на­та в гла­са си Ди­мит­ро­ва. Пред­се­да­те­лят на СЕМ Со­фия Вла­ди­ми­ро­ва съ­що про­ме­ни пър­во­на­чал­ния си избор и при вто­ро­то гла­су­ва­не за­ло­жи на Ан­дон Бал­та­ков, въп­ре­ки че на пър­во­то за­се­да­ние гла­су­ва за Ан­тон Ми­тов.

Още по вре­ме на пър­во­то гла­су­ва­не чле­но­ве­те на СЕМ ка­за­ха, че кон­цеп­ци­я­та на Ан­дон Бал­та­ков ги спе­че­ли с то­ва, че е мо­дер­на. Бе­ше под­чер­тан и не­го­ви­ят се­ри­о­зен опит във во­де­щи све­тов­ни ме­дии, как­то и ви­зи­о­нер­с­ко­то му мис­ле­не. „Опи­са­ли сте пер­фек­т­ния хиб­рид меж­ду сво­бод­на жур­на­лис­ти­ка и па­зар­но ори­ен­ти­ран ме­ни­дж­мънт. То­ва е, да не ка­жа не­из­пъл­ни­мо, но мно­го труд­но. БНР е дър­жав­на ин­с­ти­ту­ция“, обоб­щи при из­с­луш­ва­не­то на Бал­та­ков Бе­ти­на Жо­те­ва.

 ?? Чи­пе­ва | сним­ка На­деж­да ?? Спо­ред Ан­дон Бал­та­ков ге­не­рал­ни­ят ди­рек­тор е га­рант за сво­бо­да­та и не­за­ви­си­мост­та в об­щес­т­ве­на­та ме­диа
Чи­пе­ва | сним­ка На­деж­да Спо­ред Ан­дон Бал­та­ков ге­не­рал­ни­ят ди­рек­тор е га­рант за сво­бо­да­та и не­за­ви­си­мост­та в об­щес­т­ве­на­та ме­диа

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria