Capital

Свин­с­ко­то: скъ­по и де­фи­цит­но

- ав­то­ри Де­ни­ца Ва­те­ва | denitsa.vateva@capital.bg, Ма­ра Ге­ор­ги­е­ва | mara.georgieva@capital.bg

За­бо­ля­ва­не­то уни­що­жи 1/3 от про­из­вод­с­т­во­то в стра­на­та и по­не крат­кос­роч­но кри­за­та със свин­с­ко­то ще е тук

Чумата по сви­не­те в Азия вдиг­на све­тов­ни­те це­ни, съз­да­де де­фи­цит и проб­ле­ми­те за­ра­зи­ха и Бъл­га­рия.

За­бо­ля­ва­не­то уни­що­жи 1/3 от про­из­вод­с­т­во­то в стра­на­та, вно­сът пос­къп­на и по­не крат­кос­роч­но кри­за­та със свин­с­ко­то ще е тук.

На­деж­ди­те са, че САЩ ще пок­ри­ят ки­тайс­кия па­зар и ев­ро­пейс­ки­те це­ни ще спад­нат ле­ко.

Лю­би­мо­то и вто­ро­то най-ку­пу­ва­но от бъл­га­ри­те ме­со - свин­с­ко­то, днес е в своя це­но­ви пик от шест го­ди­ни на­сам. Са­мо за го­ди­на це­ни­те из­ле­тя­ха с над 30%, ко­е­то при внос и мес­т­но про­из­вод­с­т­во за по­не 600 млн. лв. зна­чи де­сет­ки ми­ли­о­ни по-ви­со­ки раз­хо­ди и за про­из­во­ди­те­ли­те на кол­ба­си, и ес­тес­т­ве­но за пот­ре­би­те­ли­те. И про­мя­на по­не та­зи го­ди­на не се очак­ва.

При­чи­на­та е яс­на: аф­ри­кан­с­ка­та чу­ма за­ля Ки­тай, най-го­ле­ми­ят про­из­во­ди­тел и кон­су­ма­тор на свин­с­ко ме­со, то­ва съз­да­де све­то­вен де­фи­цит и це­ни­те се из­с­т­ре­ля­ха. Кри­за­та за­ра­зи ця­ла­та ве­ри­га от про­из­вод­с­т­во­то на фу­ра­жи до тър­го­ви­я­та на дреб­но при свин­с­ко­то и кол­ба­си­те, но пък на мес­та съ­жи­вя­ва ал­тер­на­тив­ни ин­дус­т­рии, ка­то нап­ри­мер про­из­вод­с­т­во­то на пти­че ме­со.

Проб­ле­мът пря­ко за­сег­на Бъл­га­рия, ко­я­то вна­ся око­ло 2/3 от свин­с­ко­то ме­со, оти­ва­що ос­нов­но в пре­ра­бот­ва­тел­на­та ин­дус­т­рия, и фаб­ри­ки усе­ти­ха не­дос­тиг. А вът­реш­на­та криза с аф­ри­кан­с­ка­та чу­ма уни­що­жи за по­ло­вин го­ди­на 1/3 от бъл­гар­с­ко­то про­из­вод­с­т­во. Уда­рът от бо­лест­та е тол­ко­ва дъл­бок, че пред­с­та­ви­те­ли на бран­ша смя­тат, че ста­би­ли­зи­ра­не­то на сек­то­ра ще от­не­ме го­ди­ни.

Ки­тайс­ки­ят фор­с­ма­жор

Пре­ди го­ди­на и по­ло­ви­на Ки­тай, къ­де­то се от­г­леж­дат поч­ти по­ло­ви­на­та от пра­се­та­та по све­та, офи­ци­ал­но обя­ви, че е ре­гис­т­ри­ра­на аф­ри­кан­с­ка чу­ма по сви­не­те в стра­на­та - за­бо­ля­ва­не, за ко­е­то ня­ма ле­че­ние и вак­си­на. По офи­ци­ал­ни дан­ни и ана­ли­за­тор­с­ки оцен­ки в пос­лед­ни­те 18 ме­се­ца бо­лест­та е уни­що­жи­ла меж­ду 1/3 и по­ве­че

от по­ло­ви­на­та от жи­вот­ни­те в стра­на­та, а бро­ят им се из­мер­ва в сто­ти­ци ми­ли­о­ни: меж­ду 150 и 240 млн. пра­се­та. Спо­ред прог­но­за на де­пар­та­мен­та по зе­ме­де­ли­е­то на САЩ USDA oчак­ва­ни­я­та са към края на 2019 г. Ки­тай да е за­гу­бил 40% от от­г­леж­да­ни­те пра­се­та и об­щи­ят им брой да бъ­де око­ло 275 млн. Проб­ле­мът с то­ва шо­ки­ра­що чис­ло не е са­мо мес­тен. Или как­то ко­мен­ти­ра още с пър­ви­те ин­ди­ка­ции за дъл­бо­чи­на­та на кри­за­та в ази­ат­с­ка­та дър­жа­ва стар­ши ана­ли­за­то­рът на ба­зи­ра­на­та в Ни­дер­лан­дия Rabobank Чън­джун Пан: "Не мис­лим, че е въз­мож­но ня­коя дър­жа­ва по све­та или до­ри це­ли­ят свят за­ед­но да пок­рие пред­с­то­я­щия не­дос­тиг на свин­с­ко ме­со."

Та­ка ки­тайс­ка­та за­ра­за с чу­ма зас­тиг­на меж­ду­на­род­ни­те це­ни на ме­со­то, ка­то Бра­зи­лия и ЕС удар­но уве­ли­чи­ха из­но­са си към ази­ат­с­ка­та дър­жа­ва. По дан­ни

на ЕК за ми­на­ла­та го­ди­на вно­сът към Ки­тай от ев­ро­пейс­ки­те дър­жа­ви се уве­ли­ча­ва с 63% за де­сет­ме­се­чи­е­то, а сред­но­ев­ро­пейс­ки­те це­ни са се по­ка­чи­ли с 28% към но­ем­в­ри на го­диш­на ба­за.

В Бъл­га­рия

Пър­ви­ят ефект от аф­ри­кан­с­ка­та чу­ма се усе­ти в Бъл­га­рия ня­кол­ко ме­се­ца пре­ди за­бо­ля­ва­не­то офи­ци­ал­но да бъ­де ре­гис­т­ри­ра­но в стра­на­та, ос­нов­но в ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­на­та ин­дус­т­рия. Още през ап­рил по дан­ни на сис­те­ма­та за аг­ро­па­зар­на ин­фор­ма­ция (САПИ) це­ни­те на ме­со­то в стра­на­та са за­поч­на­ли да се по­кач­ват по ця­ла­та ве­ри­га на пред­ла­га­не: от вно­си­те­ли­те и про­из­во­ди­те­ли­те до скла­до­ве­те на ед­ро и тър­го­ви­я­та на дреб­но.

Към края на ми­на­ла­та го­ди­на из­куп­на­та це­на на уго­е­ни пра­се­та дос­ти­га 3.46 лв. за ки­лог­рам жи­во тег­ло, ко­е­то е го­ди­шен ръст над 32%, а в тър

го­ви­я­та на ед­ро и дреб­но със свин­с­ко ме­со уве­ли­че­ни­е­то е меж­ду 23 и 32% за раз­лич­ни­те ви­до­ве раз­фа­сов­ки.

"Бъл­гар­с­ко­то свин­с­ко ме­со ни­ко­га не е би­ло дос­та­тъч­но, то за­до­во­ля­ва око­ло 30-35% от нуж­ди­те на па­за­ра и на ме­соп­ре­ра­бот­ва­ща­та ин­дус­т­рия", ко­мен­ти­ра Ата­нас Ур­джа­нов, кой­то е пред­се­да­тел на Асо­ци­а­ци­я­та на ме­соп­ре­ра­бот­ва­те­ли­те в Бъл­га­рия и ди­рек­тор "Опе­ра­ции" в хра­ни­тел­ния хол­динг "Бел­ла Бъл­га­рия". По ду­ми­те му уве­ли­че­ни­е­то на це­ни­те вът­ре в стра­на­та се дъл­жи ос­нов­но на за­си­ле­но­то тър­се­не от Ки­тай, ко­е­то по­кач­ва и це­на­та на вно­са. Та­ка за ед­на го­ди­на свин­с­ко­то, ко­е­то фор­ми­ра око­ло 50% от се­бес­той­ност­та на кол­ба­си­те, е пос­къп­на­ло с 60%, ко­мен­ти­ра Ур­джа­нов, спо­ред ко­го­то "не сти­га, че су­ро­ви­на­та е скъ­па, но и не дос­ти­га".

Ки­рил Въ­тев, соб­с­т­ве­ник на ме­соп­ре­ра­бот­ва­ща­та ком­па­ния "Тан­дем", по­соч­ва, че в мо­мен

та всич­ки го­ле­ми ев­ро­пейс­ки про­из­во­ди­те­ли на свин­с­ко ка­то Гер­ма­ния, Да­ния, Ис­па­ния, Ни­дер­лан­дия ра­бо­тят из­к­лю­чи­тел­но за ки­тайс­кия па­зар. "Ед­на по­ръч­ка за Ки­тай е за 1000 - 2000 кон­тей­не­ра, а един кон­тей­нер е за 20 то­на", каз­ва Въ­тев, спо­ред ко­го­то има­ло и ин­фор­ма­ции, че ки­тай­ци­те "до­ри не ко­мен­ти­рат дос­тав­ни­те це­ни".

Вът­реш­на­та ка­тас­т­ро­фа

Са­мо за пос­лед­на­та по­ло­вин го­ди­на за­бо­ля­ва­не­то про­би в де­сет го­ле­ми сви­не­ком­п­лек­са с общ обо­рот над 228 млн. лв. за 2018 г., а уни­що­же­ни­те жи­вот­ни са 203 хил. по дан­ни на зе­ме­дел­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во. При об­що от­г­леж­да­ни око­ло 600 хил. пра­се­та във фер­ми­те то­ва оз­на­ча­ва, че за ед­но по­лу­го­дие 1/3 от мес­т­но­то про­из­вод­с­т­во е из­гу­бе­но. Очак­ва­но пър­ви­ят ефект от то­ва е на­ма­ле­ние на пряс­но­то ме­со с бъл­гар­с­ки про­из­ход.

"На­ша­та ме­со­до­бив­на фаб­ри­ка ра­бо­те­ше с над 14 жи­вот­но­въд­ни сто­пан­с­т­ва пре­ди чумата по сви­не­те, се­га ра­бо­ти с не по­ве­че от че­ти­ри, за­що­то фер­ми­те са зат­во­ре­ни", да­ва при­мер Пет­ко Пет­ков, соб­с­т­ве­ник на гру­па­та "Уни­темп", ко­я­то включ­ва кла­ни­ца, тран­жор­на и про­из­вод­с­т­во на про­дук­ти от мля­но ме­со. По ду­ми­те му це­ни­те на пряс­но­то труп­но ме­со са ско­чи­ли с меж­ду 30 и 50% спря­мо яну­а­ри и фев­ру­а­ри ми­на­ла­та го­ди­на.

Раз­лич­ни­те мер­ки, на­ла­га­ни в бит­ка­та със за­бо­ля­ва­не­то, съ­що имат ефект вър­ху па­за­ра. Слу­жи­тел на фир­ма, вно­си­тел на ме­со, ка­за пред "Ка­пи­тал", че на­ло­же­на­та в пос­лед­ни­те сед­ми­ци вре­мен­на заб­ра­на от аген­ци­я­та по хра­ни­те за дви­же­ние на жи­вот­ни­те меж­ду фер­ми­те и фер­ми и кла­ни­ци е при­ну­ди­ла до­ри най-мал­ки­те и сред­ни­те ме­соп­ре­ра­бот­ва­те­ли да по­тър­сят внос­на су­ро­ви­на. Мяр­ка­та ве­че има от­ра­же­ние и вър­ху ма­га­зи­ни­те за пряс­но ме­со - през седмицата сай­тът haskovo.info пуб­ли­ку­ва ин­фор­ма­ция, че ме­сар­ни­ци в Хас­ко­во са зат­во­ри­ли вра­ти със съ­об­ще­ние, че ще ра­бо­тят от­но­во, ко­га­то заб­ра­на­та бъ­де пре­мах­на­та.

Как­во пред­с­тои

В крат­кос­ро­чен план бъл­гар­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли очак­ват по­ви­ше­ние на це­ни­те на мес­ни­те про­дук­ти, ка­то ве­че има по­да­де­ни ис­ка­ния до тър­гов- ски­те ве­ри­ги то­ва да се слу­чи. По-дъл­гос­роч­ни прог­но­зи оба­че е труд­но да се пра­вят, до­кол­ко­то не е яс­но как ще се раз­вие си­туа- ци­я­та със за­бо­ля­ва­не­то в Азия.

"Очак­ва ни ди­на­мич­на го­ди­на. Це­ни­те на свин­с­ко­то ме­со ще ос­та­нат по­доб­ни на ни­ва­та от 2019 г.", ко­мен­ти­ра доц. Бо­жи­дар Ива­нов от Ин­с­ти­ту­та по аг­рар­на ико­но­ми­ка. По ду­ми­те му си­ту­а­ци­я­та е въз­мож­но да се про­ме­ни пок­рай тър­гов­с­ко­то спо­ра­зу­ме­ние меж­ду САЩ и Ки­тай за­ра­ди очак­ва­ни­я­та, че ази­ат­с­ка­та стра­на ще на­ма­ли ми­та­та за аг­ра­рен внос от САЩ, кой­то мо­же да за­до­во­ли ед­на го­ля­ма част от нуж­ди­те на ки­тайс­кия па­зар. В ре­зул­тат спо­ред Ива­нов ев­ро­пейс­ки­те из­но­си­те­ли на свин­с­ко ще по­за­гу­бят част от по­зи­ци­и­те си в Ки­тай. "По­ра­ди то­ва по-го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва свин­с­ко ме­со ще ос­та­нат на ев­ро­пейс­кия па­зар, ко­е­то ве­ро­ят­но ще до­ве­де до спад на це­ни­те на свин­с­ко­то през вто­ра­та по­ло­ви­на на го­ди­на­та. Мал­ко ве­ро­ят­но е оба­че то­зи спад да е чув­с­т­ви­те­лен", ко­мен­ти­ра Ива­нов.

Съ­щев­ре­мен­но през 2020 г. се очак­ва кри­за­та на па­за­ра на свин­с­ко да про­дъл­жи да во­ди на­го­ре и це­ни­те на ал­тер­на­тив­ни­те ме­са, най-ве­че на пи­леш­ко­то, ко­е­то е в схо­ден це­но­ви клас. USDA прог­но­зи­ра, че през 2020 г. се очак­ва гло­бал­но­то про­из­вод­с­т­во на пи­леш­ко ме­со да се уве­ли­чи с 4% до ре­кор­д­ни­те 103.5 млн. то­на, из­п­ре­вар­вай­ки свин­с­ко­то.

Бъл­гар­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли оба­че на то­зи етап не от­бе­ляз­ват по-ви­сок ин­те­рес. "Не се от­чи­та и не се очак­ва по-го­ля­мо тър­се­не на пти­че ме­со за­ра­ди чумата по сви­не­те, се­га има из­вес­тен спад на тър­се­не­то на пи­леш­ко, но той е се­зо­нен. Очак­ва­ме ръст през про­лет­та и ля­то­то", ко­мен­ти­ра Ди­ми­тър Бе­ло­реч­ков, пред­се­да­тел на Съ­ю­за на пти­це­въ­ди­те в Бъл­га­рия.

Та­ка пе­че­лив­ши в та­зи си­ту­а­ция са го­ле­ми­те про­из­во­ди­те­ли на свин­с­ко в Ев­ро­па, ко­и­то ус­пя­ха да се опа­зят от чумата - Гер­ма­ния, Да­ния, Ис­па­ния и Хо­лан­дия. Са­мо за пър­ви­те 10 ме­се­ца на ми­на­ла­та го­ди­на ЕС - вто­ри­ят най-го­лям про­из­во­ди­тел на свин­с­ко след Ки­тай, ус­пя да из­не­се 1.84 млн. то­на ме­со за ази­ат­с­ка­та стра­на, ко­е­то е го­ди­шен ръст над 60%. И то при ви­со­ки це­ни.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria