Capital

Пъ­те­во­ди­тел на кан­ди­дат­п­рог­ра­мис­та

Как­во е доб­ре да се знае за ака­де­ми­и­те, ко­и­то пред­ла­гат по­доб­ни обу­че­ния. Фор­ма­та на обу­че­ние и це­ни­те ва­ри­рат в ши­ро­ки гра­ни­ци.

- Ав­тор Пла­ме­на Ка­ца­ро­ва | plamena.katsarova@capital.bg

Как­во е доб­ре да се знае за ака­де­ми­и­те, ко­и­то пред­ла­гат по­доб­ни обу­че­ния

ПП­ре­ди вре­ме ка­ри­ер­ни­ят път на соф­ту­ер­ни­те раз­ра­бот­чи­ци за­поч­ва­ше по раз­лич­но вре­ме и на­чин, но в по­ве­че­то слу­чаи се случ­ва­ше след прик­люч­ва­не на ба­ка­ла­вър­с­ка сте­пен по ком­пю­тър­ни на­у­ки, соф­ту­ер­но ин­же­нер­с­т­во или ма­те­ма­ти­ка, а има­ше и не­мал­ко са­мо­у­ки прог­ра­мис­ти, за­поч­на­ли своя път още на „Пра­вец 8“. Дъл­го вре­ме и са­ма­та про­фе­сия бе­ше по-ско­ро бу­ти­ко­ва и да­леч от най-тър­се­ни­те.

С го­ди­ни­те оба­че всич­ко се про­ме­ни и ед­ва ли днес има ня­кой, кой­то да не знае, че найп­ла­те­ни и тър­се­ни са хо­ра­та зa IT сек­то­ра. С та­зи про­мя­на дой­де и же­ла­ни­е­то на мно­го хо­ра да се прек­ва­ли­фи­ци­рат или да по­ви­шат сво­и­те поз­на­ния, за да се раз­ви­ват в та­зи сфе­ра. Са­ми­те ком­па­нии съ­що ви­дя­ха по­тен­ци­ал в скъ­ся­ва­не­то на ве­ри­га­та уни­вер­си­тет - слу­жи­тел и за­поч­на­ха да съз­да­ват свои ака­де­мии и прог­ра­ми за обу­че­ние на кад­ри в ИТ сфе­ра­та. Те­зи кур­со­ве нап­ра­ви­ха прог­ра­ми­ра­не­то ми­сия въз­мож­на, ка­то се пре­вър­на­ха в по-доб­ра и дос­тъп­на ал­тер­на­ти­ва на об­ра­зо­ва­ни­е­то по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии в уни­вер­си­те­та – тра­ди­ци­он­но про­дъл­жи­тел­ност­та им е пок­рат­ка от че­ти­ри го­ди­ни, а обу­че­ни­е­то е в го­ля­ма­та си част с из­ця­ло прак­ти­чес­ка на­со­че­ност и съ­об­ра­зе­но с нуж­ди­те на ком­па­ни­и­те. Об­що­то ос­та­ва фак­тът, че ус­пе­хът при стар­та на та­ки­ва кур­со­ве за­ви­си пре­дим­но от лич­на­та мо­ти­ва­ция, упо­ри­тост, ста­ра­ние и пос­ле­до­ва­тел­ност на кур­сис­ти­те. Не се изис­к­ват поз­на­ния по прог­ра­ми­ра­не, но ня­как­ви ба­зо­ви та­ки­ва ви­на­ги са доб­ре дош­ли. Мно­го хо­ра тръг­ват на кур­со­ве с един­с­т­ве­на­та идея „ис­кам да съм прог­ра­мист“и без яс­на идея как­во ис­кат да пра­вят. Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че имен­но те са оне­зи, ко­и­то от­па­дат най-ра­но от ака­де­ми­и­те. В мо­мен­та има ня­кол­ко ос­нов­ни кур­са, ко­и­то се пред­ла­гат в Бъл­га­рия, как­то и мно­жес­т­во чуж­ди и он­лайн прог­ра­ми.

Соф­ту­е­рен уни­вер­си­тет

Ед­на от при­чи­ни­те кур­со­ве­те за прог­ра­ми­ра­не да ста­ват все по-по­пу­ляр­ни през пос­лед­ни­те го­ди­ни е фак­тът, че прог­ра­ми­те се ба­зи­рат на иде­я­та, че все­ки мо­же да се на­у­чи да пи­ше код. То­ва е и в ос­но­ва­та на фи­ло­со­фи­я­та на най-го­ля­ма­та ор­га­ни­за­ция за под­го­тов­ка на ИТ кад­ри в Бъл­га­рия – Соф­ту­е­рен уни­вер­си­тет. Ини­ци­а­ти­ва­та стар­ти­ра през 2014 г., а от­то­га­ва до­се­га през ця­лос­т­на­та прог­ра­ма са пре­ми­на­ли бли­зо 10 хил. ду­ши, а кан­ди­дат­с­т­ва­ли­те са над 95 хил. До­ка­за­тел­с­т­во за ус­пе­ха на мо­де­ла на ор­га­ни­за­ци­я­та е фак­тът, че бли­зо 97% от за­вър­ши­ли­те за­поч­ват ра­бо­та в ИТ сек­то­ра.

Ця­лос­т­на­та прог­ра­ма на Software University е раз­де­ле­на на 3 час­ти с об­ща про­дъл­жи­тел­ност бли­зо две го­ди­ни. Пър­ви­ят мо­дул – „Ос­но­ви на прог­ра­ми­ра­не­то“, се про­веж

да в рам­ки­те на два ме­се­ца и е без­п­ла­тен, ка­то един­с­т­ве­но се дъл­жи так­са за явя­ва­не на из­пит в раз­мер на 50 ле­ва. Ос­нов­но пре­дим­с­т­во на то­зи курс е, че поз­во­ля­ва на за­пи­са­ли­те се да пре­це­нят да­ли прог­ра­ми­ра­не­то дейс­т­ви­тел­но е за тях и да­ли ис­кат да се за­ни­ма­ват про­фе­си­о­нал­но с не­го. Та­къв курс стар­ти­ра все­ки ме­сец. Вто­ра­та и тре­та­та част от прог­ра­ма­та са пла­те­ни, ка­то це­на­та на мо­дул е 480 ле­ва за при­със­т­ве­на фор­ма на обу­че­ние и 440 ле­ва за он­лайн та­ка­ва. Fundamenta­ls Program, кой­то пред­с­тав­ля­ва вто­ра­та част на прог­ра­ма­та, се със­тои от един мо­дул, а тре­та­та част, ко­я­то е тяс­но спе­ци­а­ли­зи­ра­на – от 3 до 5 мо­ду­ла, в за­ви­си­мост от из­б­ра­ния език за прог­ра­ми­ра­не. Пред­вид то­ва край­на­та це­на на ця­лос­т­но­то обу­че­ние ва­ри­ра меж­ду 1800 и 3000 ле­ва. Ин­тен­зив­ност­та на кур­со­ве­те се про­ме­ня в раз­лич­ни­те мо­ду­ли – в пър­ва­та част от прог­ра­ма­та за­ня­ти­я­та се про­веж­дат два пъ­ти сед­мич­но ве­чер, а впос­лед­с­т­вие чес­то­та­та и про­дъл­жи­тел­ност­та на лек­ци­и­те се уве­ли­ча­ва. От­въд ця­лос­т­на­та прог­ра­ма по соф­ту­ер­но ин­же­нер­с­т­во Соф­ту­ер­ни­ят уни­вер­си­тет пред­ла­га и от­во­ре­ни кур­со­ве, фо­ку­си­ра­ни вър­ху кон­к­рет­ни те­ми от ИТ сфе­ра­та, це­ни­те за ко­и­то за­поч­ват от 220 ле­ва, а про­дъл­жи­тел­ност­та им е сред­но два ме­се­ца.

Сред най-важ­ни­те пре­дим­с­т­ва на Соф­ту­ер­ния уни­вер­си­тет е фак­тът, че от есен­та на 2019 г. ор­га­ни­за­ци­я­та е ли­цен­зи­ран уче­бен цен­тър по За­ко­на за про­фе­си­о­нал­но­то образовани­е и обу­че­ние (ЗПОО) и пре­дос­та­вя об­ра­зо­ва­тел­ни ус­лу­ги в сфе­ра­та на ди­ги­тал­ни­те ком­пе­тен­ции по нап­рав­ле­ния 481 (ком­пю­тър­ни на­у­ки), 482 (при­лож­на ин­фор­ма­ти­ка) и 213 (ком­пю­тър­на гра­фи­ка). То­ва оз­на­ча­ва, че ака­де­ми­я­та мо­же да из­да­ва на ус­пеш­но за­вър­ши­ли­те сту­ден­ти удос­то­ве­ре­ние за про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние, как­то и Europass при­ло­же­ние на ан­г­лийс­ки език, ко­е­то е ва­лид­но в це­лия Ев­ро­пейс­ки съ­юз. Със за­вър­ш­ва­не­то на прог­ра­ма­та на кур­сис­ти­те се пред­ла­га и въз­мож­ност­та да по­лу­чат съ­дейс­т­вие за на­ми­ра­не на ра­бо­та. Са­ми­ят Соф­ту­е­рен уни­вер­си­тет си пар­т­ни­ра с над 70 IT ком­па­нии, сред ко­и­то XS Software, Scalefocus, SBTech, Indeavr, Netpeak, Milestone systems и дру­ги.

Въз­мо­жен не­дос­та­тък за ня­кои

по­тен­ци­ал­ни кан­ди­да­ти в прог­ра­ми­те на SoftUni би мо­гъл да бъ­де фак­тът, че гру­пи­те, в ко­и­то се обу­ча­ват кур­сис­ти­те, обик­но­ве­но са от над сто ду­ши и на­по­до­бя­ват фор­мат на лек­ция. Та­ка за те­зи, ко­и­то пред­по­чи­тат по-ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход на обу­че­ние, Соф­ту­е­рен уни­вер­си­тет не е най-доб­ра­та оп­ция.

Ака­де­ми­я­та на „Те­ле­рик“

Ини­ци­а­ти­ва­та стар­ти­ра през 2009 г. ка­то по­ре­ди­ца от кур­со­ве, це­ля­щи да съз­да­дат кад­ри, ко­и­то да се пре­вър­нат в слу­жи­те­ли на соф­ту­ер­на­та ком­па­ния Telerik и впос­лед­с­т­вие Progress. С вре­ме­то оба­че ака­де­ми­я­та се раз­ви­ва, а от края на 2016 г. ор­га­ни­за­ци­я­та се от­де­ля и про­дъл­жа­ва съ­щес­т­ву­ва­не­то си не­за­ви­си­мо от ком­па­ни­я­та ка­то ини­ци­а­ти­ва на че­ти­ри­ма­та съ­ос­но­ва­те­ли на Telerik. През

го­ди­ни­те тя ус­пя­ва да до­ка­же ефек­тив­ност­та си, тъй ка­то 98% от пре­ми­на­ли­те ця­лос­т­на­та прог­ра­ма за­поч­ват ра­бо­та в IT сек­то­ра. В до­пъл­не­ние, зап­ла­ти­те на 60% от тях са по-ви­со­ки от сред­ни­те за сек­то­ра и ни­во­то опит.

Мо­де­лът на обу­че­ние на Ака­де­ми­я­та на „Те­ле­рик“се раз­ли­ча­ва съ­щес­т­ве­но от то­зи на Соф­ту­ер­ния уни­вер­си­тет – обу­че­ни­я­та пре­ми­на­ват в мал­ки гру­пи, а на фо­кус е ин­ди­ви­ду­ал­ни­ят под­ход на пре­по­да­ва­не. Прог­ра­ма­та е раз­де­ле­на на две час­ти – „Ос­но­ви на прог­ра­ми­ра­не­то“и Telerik Academy Alpha. Въ­веж­да­ща­та част на обу­че­ни­е­то е на­со­че­на към на­пъл­но на­чи­на­е­щи­те, про­дъл­жи­тел­ност­та й е пет сед­ми­ци, ка­то за­ня­ти­я­та се про­веж­дат през уи­кен­да. Кур­сис­ти­те, ко­и­то пре­ми­нат през нея, мо­гат да про­дъл­жат

Ус­пе­хът при стар­та на та­ки­ва прог­ра­ми за­ви­си пре­дим­но от лич­на­та мо­ти­ва­ция, упо­рист, ста­ра­ние и пос­ле­до­ва­тел­ност.

97% от за­вър­ши­ли­те прог­ра­ми­те ус­пя­ват да за­поч­нат ра­бо­та ка­то прог­ра­мис­ти.

в мо­ду­ли­те за по-нап­ред­на­ли. От­но­во, как­то и при SoftUni, кур­сът “Ос­но­ви на прог­ра­ми­ра­не­то“не се зап­ла­ща. Пла­ща­не­то на вто­рия мо­дул се случ­ва шест ме­се­ца след за­вър­ш­ва­не на прог­ра­ма­та – ако кур­сис­тът за­поч­не ра­бо­та при ком­па­ния пар­т­ньор на Ака­де­ми­я­та на „Те­ле­рик“, по­лу­ча­ва 30% от­с­тъп­ка от так­са­та, ко­я­то се из­п­ла­ща в

> 63 про­дъл­же­ние на 24 ме­се­ца, ка­то раз­ме­рът на внос­ка­та е 135 ле­ва. В слу­чай че за­вър­ши­ли­ят за­поч­не ра­бо­та в ком­па­ния, ко­я­то не е от пар­т­ньор­с­ка­та мре­жа на ор­га­ни­за­ци­я­та, той дъл­жи внос­ки от 198 ле­ва в про­дъл­же­ние на 24 ме­се­ца. Нуж­но е да се от­бе­ле­жи, че кур­сис­ти­те не дъл­жат так­са, ако се от­ка­жат до края на вто­рия ме­сец от вто­рия мо­дул на прог­ра­ма­та. Сред пар­т­ньо­ри­те на ор­га­ни­за­ци­я­та са Google, SAP, IBM, VMWare, Uber, KPMG и дру­ги. Мно­го по­пу­ляр­ни са и дет­с­ки­те кур­со­ве.

„ИТ та­лан­ти“

Ака­де­ми­я­та за прог­ра­мис­ти „ИТ та­лан­ти“на „Им­пе­рия он­лайн“се раз­ли­ча­ва по мо­дел от пред­ход­ни­те две, тъй ка­то е съз­да­де­на ек­с­к­лу­зив­но с цел­та да обу­чи хо­ра, ко­и­то имат въз­мож­ност­та, же­ла­ни­е­то и мо­ти­ва­ци­я­та да за­поч­нат ра­бо­та на тру­дов до­го­вор в ИТ сек­то­ра вед­на­га след за­вър­ш­ва­не­то на прог­ра­ма­та. Про­дъл­жи­тел­ност­та й е че­ти­ри ме­се­ца, за­ня­ти­я­та се про­веж­дат два или три пъ­ти сед­мич­но и са зна­чи­тел­но по­ин­тен­зив­ни. При­със­т­ви­е­то на всич­ки лек­ции и уп­раж­не­ния е за­дъл­жи­тел­но, ка­то то е съп­ро­во­де­но и със зна­чи­те­лен обем са­мос­то­я­тел­на ра­бо­та. Гру­пи­те, в ко­и­то се обу­ча­ват кур­сис­ти­те, са до 26 ду­ши. Мо­де­лът на „ИТ та­лан­ти“се до­каз­ва ка­то ус­пе­шен, тъй ка­то 97% от кур­сис­ти­те за­поч­ват ра­бо­та след края на прог­ра­ма­та. При­ем има два пъ­ти го­диш­но – през май и през ок­том­в­ри, а обу­че­ни­е­то е на­пъл­но без­п­лат­но. Сред ком­па­ни­и­те в пар­т­ньор­с­ка­та мре­жа са Fadata, Nemetschek, Software AG, EPAM, pCloud, Mobisystem­s, Paysafe и дру­ги.

И още въз­мож­нос­ти

Дру­ги соф­ту­ер­ни ака­де­мии, ко­и­то са се до­ка­за­ли ка­то ефек­тив­ни през пос­лед­ни­те го­ди­ни, са Swift Academy, Soft Academy, IT STEP, IT-Academy. BG, ЦПО „Ек­с­перт“, как­то и кур­со­ве­те на ком­па­нии ка­то SAP, IBS, Musala Soft, MentorMate, VМware. На­ред с бъл­гар­с­ки­те ака­де­мии пред хо­ра­та, ко­и­то ис­кат да се на­у­чат да прог­ра­ми­рат, е на­ли­це и дос­тъ­път до меж­ду­на­род­ни плат­фор­ми, пред­ла­га­щи по­доб­ни кур­со­ве. Сред най-по­пу­ляр­ни­те та­ки­ва са LaunchScho­ol, CodeAcadem­y, Udemy, edX, Coursera, Codewars, Freecodeca­mp, KhanAcadem­y, как­то и ини­ци­а­ти­ва­та на Google Google Developers. Го­ля­мо­то раз­но­об­ра­зие пред­по­ла­га раз­лич­ни це­ни, про­дъл­жи­тел­ност и ин­тен­зив­ност на кур­со­ве­те, ка­то те най-об­що мо­гат да се раз­де­лят на ня­кол­ко гру­пи. В пър­ва­та по­па­дат крат­ки кур­со­ве, с дъл­жи­на от 15 ча­са до 6 сед­ми­ци, ко­и­то са въ­веж­да­щи, най-чес­то са без­п­лат­ни, не са ха­рак­тер­ни с го­ля­ма ин­тен­зив­ност и да­ват въз­мож­ност­та обу­ча­ва­щи­те се са­ми да пре­це­нят да­ли и как да про­дъл­жат обу­че­ни­е­то си. Та­ки­ва са ини­ци­а­ти­ви­те KhanAcadem­y, GoogleDeve­lopers, TheOdinPro­ject и Codewars.

Ре­ди­ца чуж­дес­т­ран­ни он­лайн плат­фор­ми пред­ла­гат и ця­лос­т­ни прог­ра­ми по прог­ра­ми­ра­не, с по-го­ля­ма про­дъл­жи­тел­ност и ин­тен­зив­ност. Та­ки­ва са ед­но­го­диш­на­та прог­ра­ма на Launch School, ин­тен­зив­но­то обу­че­ние edX, кур­со­ве­те на Coursera и CodeAvenge­rs и най­чес­то са пла­те­ни, ка­то це­ни­те са в гра­ни­ци­те 199 - 800 до­ла­ра.

На­ли­це са раз­лич­ни плат­фор­ми за обу­че­ние на бъ­де­щи прог­ра­мис­ти ка­то це­ни­те на ця­лос­т­ни­те прог­ра­ми мо­гат да дос­тиг­нат 5000 ле­ва.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria