Capital

Най-го­ле­ми­ят со­ла­рен парк в Бъл­га­рия ста­ва ав­с­т­рийс­ки

- ав­тор Ни­ко­лай Сто­я­нов | nikolay.stoyanov@capital.bg

Оцен­ка­та на цен­т­ра­ла­та в Ка­ра­джа­ло­во е око­ло 100 млн. ев­ро и е най-ви­со­ка­та за пос­лед­ни­те го­ди­ни

Бъ­де­щи­ят соб­с­т­ве­ник на бъл­гар­с­кия те­ле­ком United Group и ос­нов­ни­ят му ак­ци­о­нер BC Partners ще пла­си­рат за сдел­ка­та облигации за об­що 1.2 мл­рд. ев­ро.

Во­дещ мениджър по опе­ра­ци­я­та е JPMorgan, a в син­ди­ка­та й вли­зат още ня­кол­ко фи­нан­си­ра­щи бан­ки и фон­да KKR.

Въп­ре­ки по­кач­ва­не­то на зад­лъж­ня­лост­та на гру­па­та, Moody’s и S&P за­паз­ват рей­тин­га й.

ФФ­и­нан­си­ра­не­то на по­куп­ка­та на Бъл­гар­с­ка­та те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­на ком­па­ния (БТК) от United Group ве­че е оси­гу­ре­но и то ще бъ­де поч­ти из­ця­ло дъл­го­во. То­ва на­у­чи „Ка­пи­тал“от свои из­точ­ни­ци, ка­то ин­фор­ма­ци­я­та се пот­вър­ж­да­ва и от съ­об­ще­ния на рей­тин­го­ви­те аген­ции Moody’s и S&P.

До­пъл­ни­тел­ни­ят дълг за 1.22 мл­рд. ев­ро ве­че е до­го­во­рен, ка­то во­дещ мениджър по фи­нан­си­ра­не­то е JPMorgan. Още ре­ди­ца бан­ки, как­то и фон­дът KKR, кой­то е и ми­но­ри­та­рен ак­ци­о­нер в ку­пу­ва­ча United Group, са по­е­ли ан­га­жи­мент да за­пи­шат от об­ли­га­ци­и­те. Ре­ал­но сред­с­т­ва­та оба­че ще бъ­дат ус­во­е­ни мал­ко пре­ди фи­на­ли­зи­ра­не на сдел­ка­та и след по­лу­ча­ва­не­то на нуж­ни­те ре­гу­ла­тор­ни одоб­ре­ния, ко­е­то се очак­ва до сре­да­та на го­ди­на­та.

Спо­ред Moody’s и S&P це­на­та за ця­ла­та БТК (вклю­чи­тел­но дъл­го­ве­те й) е 1.2 мл­рд. ев­ро, ко­е­то би оз­на­ча­ва­ло из­ця­ло дъл­го­во при­до­би­ва­не, тъй ка­то су­ма от око­ло 20 млн. ев­ро би пок­ри­ла ти­пич­ни­те кон­сул­тан­т­с­ки и дру­ги раз­хо­ди по сделка от та­къв ма­щаб. По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“оба­че то­ва е ми­ни­мал­на­та оцен­ка, а фи­нал­на­та су­ма ще за­ви­си и от ре­зул­та­ти­те на БТК за 2019 г. и ще е по-ви­со­ка - съв­сем мал­ко под 1.3 мл­рд. ев­ро. Та­ка все пак ве­ро­ят­но мал­ка част сдел­ка­та ще се фи­нан­си­ра и със соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва на ку­пу­ва­ча.

Още 1.2 мл­рд. ев­ро, мо­ля

Нак­рат­ко ст­рук­ту­ра­та е, че ку­пу­ва­чът United Group ще про­да­де две еми­сии облигации. Ед­на­та за 1.05 мл­рд. ев­ро е пред­наз­на­че­на за по­куп­ка­та на БТК, ка­то ще тряб­ва да бъ­де из­п­ла­те­на до 2026 г. А с дру­га­та - за 575 млн. ев­ро, дъл­жи­ми до 2028 г., ще бъ­де ре­фи­нан­си­ран друг за­ем, па­де­жи­ращ през 2022 г., та­ка че ре­ал­но тя не е част от сдел­ка­та и не уве­ли­ча­ва дъл­га на гру­па­та.

От­дел­но дру­га ком­па­ния по­на­го­ре по ве­ри­га­та на соб­с­т­ве­ност­та на гру­па­та ще пла­си­ра още 170 млн. ев­ро спе­ци­фич­ни payment-in-kind (PIK) облигации с па­деж 2025 г. Те са пред­наз­на­че­ни съ­що за фи­нан­си­ра­не на по­куп­ка­та на БТК, как­то и за съ­път­с­т­ва­щи­те я так­си. Та­зи еми­сия

оба­че се из­да­ва от Summer BidCo, ко­я­то е из­ця­ло соб­с­т­ве­ност на BC Partners, та­ка че ре­ал­но не вли­за в дъл­га на United. PIK са по-рис­ков ин­с­т­ру­мент, та­ка че ве­ро­ят­но там и до­ход­ност­та ще е по-го­ля­ма. При тях осо­бе­но­то е, че лих­ва­та мо­же да не се пла­ща кеш, а с но­ви облигации. В кон­к­рет­ния слу­чай те са под­чи­не­ни на pay-if-youcan кла­у­за - т.е. длъж­ни­кът по прин­цип е длъ­жен да пла­ща кеш, но при кон­к­рет­ни раз­пи­са

ни ус­ло­вия мо­же да прев­к­лю­чи към дъл­го­ви кни­жа.

По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“ос­вен JPMorgan в спи­съ­ка с кре­ди­то­ри, съг­ла­си­ли се да за­пи­шат от еми­си­и­те, вли­зат ита­ли­ан­с­ки­те Banca IMI (ин­вес­ти­ци­он­на­та бан­ка към Intesa Sanpaolo) и Unicredit, френ­с­ки­те Credit Agricole и BNP Paribas, аме­ри­кан­с­ка­та Morgan Stanley, швей­цар­с­ка­та Credit Suisse, ав­с­т­рийс­ка­та Raiffeisen Bank, как­то и фон­дът KKR. Пос­лед­ни­ят е бив­ши­ят ма­жо­ри­та­рен ак­ци­о­нер на United Group, кой­то про­да­де ос­нов­ния си па­кет на BC Partners през про­лет­та на 2019 г. Раз­п­ред­ле­ни­е­то меж­ду кре­ди­то­ри­те за­се­га не е из­вес­т­но, ка­то е въз­мож­но след ро­уд­шоу да се вклю­чат и дру­ги. Ня­ма ин­фор­ма­ция и за це­на­та на фи­нан­си­ра­не­то.

По-зад­лъж­ня­ла, но и по-го­ля­ма

Въп­ре­ки че та­зи опе­ра­ция по­кач­ва зад­лъж­ня­лост­та на United Group, ко­я­то ве­че има 1.65 мл­рд. ев­ро дру­ги облигации плюс още обо­рот­ни за­дъл­же­ния за над 100 млн. ев­ро, рей­тин­гът й за­се­га не се вло­ша­ва. След обя­вя­ва­не­то на сдел­ка­та за БТК Moody’s пос­та­ви под наб­лю­де­ние Adria MidCo (пре­кия соб­с­т­ве­ник на

United) за евен­ту­ал­но по­ни­жа­ва­не, но се­га е ре­ши­ла да пот­вър­ди ни­во­то B2 и да да­де ста­бил­на пер­с­пек­ти­ва. То­ва спо­ред Агус­тин Ал­бер­ти, во­де­щи­ят ана­ли­за­тор на Moody’s за та­зи еми­сия, се дъл­жи на по­доб­ре­ния в ма­ща­ба, ге­ог­раф­с­ка­та и биз­нес ди­вер­си­фи­ка­ция вс­лед­с­т­вие на ско­рош­ни­те при­до­би­ва­ния. „Ма­кар ли­въ­ри­джът на Adria да се по­кач­ва до око­ло 5.8x през 2020, след при­до­би­ва­не­то на „Ви­ва­ком“очак­ва­ме ком­па­ни­я­та да по­ни­жи по­ка­за­те­ля до 5.5x до 2021 г. бла­го­да­ре­ние на пер­с­пек­ти­ва­та за ус­той­чи­ви при­хо­ди и ръст на EBITDA“, е ци­ти­ран той в съ­об­ще­ни­е­то на Moody’s.

При S&P, ко­я­то рей­тин­го­ва са­ма­та United Group с B, ар­гу­мен­та­ци­я­та е сход­на, ка­то се под­чер­та­ва, че БТК ще уве­ли­чи биз­не­са й, тъй ка­то има ви­со­ка рен­та­бил­ност и има раз­ви­та мре­жа, в ко­я­то е ин­вес­ти­ра­но мно­го.

Спо­ред Moody's ком­би­на­ци­я­та със си­гур­ност ще про­из­ве­де си­нер­гии, ка­то то­ва ва­жи осо­бе­но за пла­те­на­та те­ле­ви­зия, къ­де­то ку­пу­ва­чът раз­по­ла­га с во­де­ща в кла­са си плат­фор­ма на име Eon. Съ­щев­ре­мен­но оба­че ана­ли­за­то­ри­те виж­дат и рис­ко­ве око­ло ин­тег­ра­ци­я­та на БТК, свър­за­ни с нав­ли­за­не­то на нов па­зар и раз­лич­ни­те тех­но­ло­гии.

Ос­вен то­ва и две­те рей­тин­го­ви аген­ции под­чер­та­ват рис­ко­ве­те, свър­за­ни със съ­деб­ни­те спо­ро­ве око­ло соб­с­т­ве­ност­та на БТК. Все още в ня­кол­ко юрис­дик­ции ви­сят де­ла, за­ве­де­ни от рус­на­ка Дмит­рий Ко­са­рев, при­до­бил ня­ко­гаш­ни­те дру­жес­т­ва, соб­с­т­ве­ни­ци на БТК, от вре­ме­то, ко­га­то бе­ше под кон­т­ро­ла на Цве­тан Ва­си­лев. От­дел­но има за­ве­де­но та­ко­ва и сре­щу United Group в Люк­сем­бург.

По оцен­ки и на Moody’s, и на S&P при ус­пеш­но фи­на­ли­зи­ра­не по­куп­ка­та на БТК (как­то и Tele2Croat­ia за 220 млн. ев­ро, ко­я­то съ­що ча­ка одоб­ре­ние) при­хо­ди­те на United Group ще ско­чат от око­ло 0.8 на 1.5 мл­рд. ев­ро. Бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния се очак­ва да пред­с­тав­ля­ва 32% от биз­не­са на ця­ла­та гру­па. Moody’s очак­ва още ор­га­нич­ни­ят ръст на при­хо­ди­те и EBITDA да ос­та­не со­ли­ден, но ге­не­ри­ра­не­то на сво­бо­ден па­ри­чен по­ток да ос­та­не от­ри­ца­тел­но за 2010 - 2021 за­ра­ди го­ле­ми­те ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди (23% съ­от­но­ше­ние на CapEx към про­даж­би) и ди­ви­ден­т­ни­те пла­ща­ния за об­с­луж­ва­не на лих­ви­те по PIK об­ли­га­ци­и­те, ко­и­то с но­ва­та еми­сия ще дос­тиг­нат 476 млн. ев­ро. Те се оце­ня­ват от аген­ци­я­та на око­ло 43 млн. ев­ро го­диш­но, или око­ло 9%. Очак­ват се и пла­ща­ния за при­до­би­ва­не на чес­то­ти в Бъл­га­рия, Хър­ва­тия и Сло­ве­ния.

Спо­ред S&P имен­но те­зи фак­то­ри мо­же да за­ба­вят на­ма­ля­ва­не­то на зад­лъж­ня­лост­та на гру­па­та, ка­то то­ва и за две­те аген­ции би би­ло ос­нов­на при­чи­на да по­ни­жат евен­ту­ал­но рей­тин­га й. Спо­ред Moody’s та­ко­ва действие мо­же да пос­лед­ва и при вло­ша­ва­не на лик­вид­ност­та на United Group, ко­я­то след сдел­ка­та ще раз­по­ла­га с око­ло 56 млн. ев­ро кеш.

Ана­ли­за­то­ри­те из­каз­ват при­тес­не­ние от аг­ре­сив­но­то пол­з­ва­не на ре­вол­ви­ра­щи кре­ди­ти, ка­то ня­кои от тях са с пре­дим­с­т­во пред об­ли­га­ци­и­те, ко­е­то съ­що е до­пъл­ни­те­лен риск. Се­га от тях са опол­зот­во­ре­ни ед­ва 63 млн. ев­ро при ли­мит 200 млн. ев­ро. От ком­па­ни­я­та оба­че пла­ни­рат да по­ви­шат ли­ми­та до 250 млн. ев­ро. Спо­ред S&P за­си­ле­но пол­з­ва­не на то­зи ин­с­т­ру­мент съ­що мо­же да бъ­де на­ка­за­но с по­ни­жа­ва­не на рей­тин­га. То­ва спо­ред аген­ци­я­та мо­же да се на­ло­жи, ако сдел­ка­та за БТК се за­ба­ви от­въд вто­ро­то три­ме­се­чие на 2020.

Ве­че си те­ле­ком

Друг съ­щес­т­вен мо­мент е, че ве­че Moody’s раз­г­леж­дат United Group не ка­то дос­тав­чик на пла­те­на ка­бел­на и са­те­лит­на те­ле­ви­зия, а ка­то те­ле­ком. При­чи­на­та е, че след при­до­би­ва­не­то на БТК и хър­ват­с­ка­та Tele2 ве­че над по­ло­ви­на­та от при­хо­ди­те ще бъ­дат ге­не­ри­ра­ни от те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ни ус­лу­ги. До­се­га тя има­ше ма­лък мо­би­лен опе­ра­тор в Сло­ве­ния, но ос­нов­ни­ят й биз­нес бе­ше пла­те­на­та те­ле­ви­зия, къ­де­то е ак­тив­на във всич­ки стра­ни от бив­ша Югос­ла­вия.

Ис­то­ри­чес­ки гру­па­та стар­ти­ра през 2000 г. ка­то ос­но­ва­на от Дра­ган Шо­лак. Той и до днес е ак­ци­о­нер с 39%, ка­то все още е част от ме­ни­дж­мън­та й, от­го­ва­рящ за стра­те­ги­чес­ка­та ви­зия. След по­ре­ди­ца фи­нан­си­ра­ния от фон­до­ве в на­ча­ло­то на но­во­то хи­ля­до­ле­тие гру­па­та, то­га­ва под име­то Serbia Broadband (SBB), се раз­рас­т­ва чрез при­до­би­ва­ния на мал­ки ка­бел­ни опе­ра­то­ри (го­ре до­лу ана­ло­гич­но на ево­лю­ци­я­та в Бъл­га­рия око­ло фор­ми­ра­не­то на blizoo). Съ­щев­ре­мен­но оба­че тя раз­ви­ва и са­те­лит­на­та мре­жа Total TV, ко­я­то се раз­п­рос­ти­ра в те­ри­то­ри­и­те, къ­де­то ня­ма дос­тъп до ка­бел - мо­дел, схо­ден на то­зи на „Бул­сат­ком“.

Дру­га раз­ли­ка с БТК е, че ос­вен на дос­тав­ка­та на ус­лу­ги United Group има биз­нес и със съз­да­ва­не­то на съ­дър­жа­ние, ка­то има мно­жес­т­во те­ле­ви­зи­он­ни ка­на­ли. През 2018 г. тя ку­пи Nova TV от CME, а през 2019 г. има­ше ин­те­рес в пар­т­ньор­с­т­во с PPF на чеш­кия ми­ли­ар­дер Петр Кел­нер и към па­ке­та от дру­ги­те ка­на­ли на аме­ри­кан­с­ка­та гру­па, включ­ващ и бъл­гар­с­ка­та bTV. Ку­пу­вач ка­то край­но тук ще е са­мо PPF, ко­я­то в Бъл­га­рия дър­жи кон­ку­рен­та на БТК „Те­ле­нор“, но не е из­к­лю­че­но след фи­на­ли­зи­ра­не­то да има и но­во прех­вър­ля­не.

 ??  ??
 ?? | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва ?? След прик­люч­ва­не на сдел­ка­та се очак­ва БТК да пред­с­тав­ля­ва поч­ти ⅓ от биз­не­са на United Group
| сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва След прик­люч­ва­не на сдел­ка­та се очак­ва БТК да пред­с­тав­ля­ва поч­ти ⅓ от биз­не­са на United Group
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria