Capital

За­що си оти­ват ек­с­пер­ти­те

От­с­т­ра­ня­ва­не­то на не­у­доб­ни­те и не­а­дек­ват­ни­те пар­тий­ни наз­на­че­ния под­ме­нят фун­к­ци­я­та на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция

- Ав­тор Ве­ли­на Гос­по­ди­но­ва | velina.gospodinov­a@capital.bg, Ру­мя­на Го­че­ва | rumyana.gocheva@capital.bg

От­с­т­ра­ня­ва­не­то на не­у­доб­ни­те и не­а­дек­ват­ни­те пар­тий­ни наз­на­че­ния под­ме­нят фун­к­ци­я­та на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция

З За три го­ди­ни смя­на на де­вет ми­нис­т­ри – мал­ко труд­но по­доб­на ста­тис­ти­ка се връз­ва с ло­зун­га за ста­бил­ност на уп­рав­ле­ни­е­то, един от най-из­пол­з­ва­ни­те от ГЕРБ. А те са са­мо най-ви­со­ки­ят сег­мент на кад­ро­ва­та вър­те­леж­ка, след­ва­ща мно­гоб­рой­ни­те и раз­но­об­раз­ни по ха­рак­те­ра си скан­да­ли. А водната криза в Пер­ник се пре­вър­на в не­що ка­то Сase Study за ве­че труд­но уп­рав­ля­е­ми­те със сред­с­т­ва­та на PR-а де­фи­ци­ти на уп­рав­ле­ни­е­то. В три­те ман­да­та на ГЕРБ и Бой­ко Бо­ри­сов мо­же от­чет­ли­во да се прос­ле­ди за­дъл­бо­ча­ва­не­то на тен­цен­ци­я­та към т.нар. не­га­тив­на се­лек­ция на хо­ра за дър­жав­но­то уп­рав­ле­ние. И кол­ко­то по-ви­ден е из­бо­рът по кри­те­рии ка­то сер­вил­ност, ка­ри­е­ри­зъм, за­ви­си­мос­ти, склон­ност към ко­руп­ция за смет­ка на не­ком­пе­тен­т­ност, тол­ко­ва по-не­въз­мож­на ста­ва про­мя­на­та на мо­де­ла. „В то­зи фор­мат все­ки, кой­то е не­за­ви­сим, дос­та­тъч­но об­ра­зо­ван и до­бър про­фе­си­о­на­лист, труд­но би оце­лял ос­вен с це­на­та на ежед­нев­ни коп­ро­ми­си“, на­пи­са в ана­лиз за „Ка­пи­тал“пра­вис­тът д-р Ата­нас Сла­вов, на­ре­къл прин­ци­па „с пет­но­то нап­ред“.

Зре­лищ­на­та ро­ка­да в Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те (МОСВ) илюс­т­ри­ра мо­де­ла по осо­бе­но ек­с­п­ре­си­вен на­чин. Вкар­ва­не­то в арес­та на срав­ни­тел­но па­сив­ния пуб­лич­но Не­но Ди­мов и за­мя­на­та му с Емил Ди­мит­ров-Ре­ви­зо­ро, хвър­лил се от пър­вия ден в ак­ция пред ка­ме­ри­те на те­рен, по­каз­ва как­во се ко­ти­ра на по­ли­ти­чес­кия тру­дов па­зар. И то­ва е вър­хът на айс­бер­га – при лип­са­та на вся­как­ва за­щи­та за ек­с­пер­т­ни­те кад­ри в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та от по­ли­ти­чес­ки на­тиск. На де­се­та­та го­ди­на от „вка­лин­ч­ва­не­то“в пър­вия ка­би­нет на Бо­ри­сов ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та е най-ве­че те­рен за по­ли­ти­чес­ки

наз­на­че­ния, раз­п­ре­де­ле­ни меж­ду яв­ни­те и скри­ти пар­т­ньо­ри във власт­та.

До­ри да ос­та­вим нас­т­ра­на проб­ле­ма с ко­руп­ци­я­та, не­ком­пе­тен­т­но­то уп­рав­ле­ние ви­на­ги има ви­со­ка це­на, ко­я­то ра­но или къс­но се пла­ща. И не­ка­чес­т­ве­ни­те ма­гис­т­ра­ли мо­гат да се ока­жат „бял ка­хър“в срав­не­ние с проб­ле­ми, пред ко­и­то мо­жем да се из­п­ра­вим.

Пер­ник по­ро­ди ос­но­ва­тел­но не­до­у­ме­ние как при тол­ко­ва ни­ва в МОСВ, ко­и­то от­го­ва­рят за во­да­та и са раз­по­ла­га­ли с дан­ни­те за „Сту­де­на“- ба­сей­но­ва ди­рек­ция „За­пад­но­бе­ло­мор­с­ки ра­йон“, ди­рек­ция „Уп­рав­ле­ние на во­ди­те“, ре­со­рен зам.-ми­нис­тър, ни­то ед­но от тях не е уве­до­ми­ло ми­нис­тъ­ра за за­да­ва­щи­те се проб­ле­ми с язо­ви­ра. Въз­мож­ни­те обяс­не­ния са ня­кол­ко - или в те­зи зве­на ра­бо­тят не­под­гот­ве­ни кад­ри, или хо­ра­та в тях са се стра­ху­ва­ли да из­ка­жат мне­ни­е­то си, или е тряб­ва­ло да се под­чи­нят на по­ли­ти­чес­кия на­тиск да си мъл­чат, до­ка­то ми­нат мес­т­ни­те избори. Труд­но е да се ка­же кол­ко точ­но ек­с­пер­ти с опит са от­с­т­ра­не­ни в то­зи ман­дат и кол­ко са­ми са си тръг­на­ли за­ра­ди не­а­дек­ват­ност­та на наз­на­че­ни­те им по пар­тий­на ли­ния на­чал­ни­ци на аген­ции и ре­ги­о­нал­ни ди­рек­ции, пре­дим­но от ВМРО, от чи­я­то кво­та и Ди­мов бе­ше ми­нис­тър. Из­г­ле­ди­те си­ту­а­ци­я­та във ве­дом­с­т­во­то да се про­ме­ни из­г­леж­дат ми­ни­мал­ни. Пред­ло­же­ни­ят от­но­во от ВМРО Емил Ди­мит­ро­в­Р­е­ви­зо­ро е да­леч от пред­с­та­ва­та за фи­гу­ра­та, ко­я­то би вър­на­ла про­фе­си­о­нал­ния под­ход в клю­чо­во­то, но за­ба­та­че­но ве­дом­с­т­во. По-ве­ро­ят­но за­да­ча­та му е в ос­та­ва­ща­та го­ди­на от ман­да­та да опа­зи пар­тий­ни­те наз­на­че­ния и да отиг­ра­ва с PR ак­ции кри­зи­те, ко­и­то пред­шес­т­ве­ни­кът му съз­да­де с во­да­та и от­па­дъ­ци­те

Те­ку­чес­т­во и ха­ос

За ма­ща­ба на те­ку­чес­т­во­то не са­мо в МОСВ, но и в дру­ги сек­то­ри на дър­жав­но­то уп­рав­ле­ние го­во­рят и док­ла­ди­те на Смет­на­та па­ла­та. Спо­ред тях най-се­ри­оз­на

е си­ту­а­ци­я­та при слу­жи­те­ли­те, ко­и­то се за­ни­ма­ват с при­ем, оцен­ка и кла­си­ра­не на ев­роп­ро­ек­ти. Най-чес­то сре­ща­на­та кон­с­та­та­ция е, че пос­то­ян­на­та смя­на на ек­с­пер­ти во­ди до ха­ос, а „огол­ва­не­то“на це­ли ди­рек­ции - до рис­ко­ве при ус­во­я­ва­не­то на сред­с­т­ва­та от ЕС. Ма­кар да са от раз­лич­ни пе­ри­о­ди, по­соч­ва се ед­но и съ­що - пос­то­ян­на­та смя­на на ек­с­пер­ти во­ди до се­ри­оз­ни про­пус­ки в ра­бо­та­та. Спо­ред пуб­ли­ку­ван одит на ев­роп­рог­ра­ма­та „На­у­ка и образовани­е“към Ми­нис­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то нап­ри­мер за пе­ри­о­да 2014-2017 г. от­но­си­тел­ни­ят дял на те­ку­чес­т­во­то на ек­с­пер­ти е 30%. Друг при­мер е док­ла­дът за уп­рав­ле­ни­е­то на ев­рос­ред­с­т­ва­та за би­то­ви от­па­дъ­ци, за­ло­же­ни в прог­ра­ма­та „Околна сре­да“, от кой­то се раз­би­ра, че са­мо от три го­ди­ни - от 2015 до 2018, в ед­но­и­мен­на­та ди­рек­ция към МОСВ две тре­ти от еки­па - 81 от 124 ду­ши, е бил под­ме­нен. По­доб­но е по­ло­же­ни­е­то и при „Ре­ги­о­ни в рас­теж“към Ми­нис­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие - в пе­ри­о­да 2014-2018 г. ра­бо­та­та е би­ла из­вър­ш­ва­на в не­пъ­лен със­тав на клю­чо­ви длъж­нос­ти с ръ­ко­вод­ни фун­к­ции, ко­е­то съз­да­ва рис­ко­ве за ефек­тив­но­то из­пъл­не­ние на дей­нос­ти­те по прог­ра­ма­та. Пок­рай кри­за­та в Пер­ник пък пред­се­да­те­лят на КНСБ Пла­мен Ди­мит­ров обя­ви, че в стра­на­та има ВиК дру­жес­т­ва, в ко­и­то ня­ма ни­то един ин­же­нер. Все­из­вес­тен факт е, че в те­зи струк­ту­ри наз­на­че­ни­я­та са пре­дим­но по пар­тий­на ли­ния.

По дан­ни от го­диш­ния док­лад за със­то­я­ни­е­то на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та за 2018 г. най-го­ле­ми­ят

от­лив на кад­ри е в дър­жав­ни­те аген­ции - 22.4% от об­щия брой на слу­жи­те­ли­те в тях, а про­цен­тът за ми­нис­тер­с­т­ва­та е 4.9%. Уп­рав­ля­ва­щи­те обик­но­ве­но оп­рав­да­ват те­ку­чес­т­во­то с нис­ко зап­ла­ща­не, но пак спо­ред съ­щия док­лад зап­ла­ти­те на дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли рас­тат по-бър­зо до­ри и от те­зи в IT сек­то­ра - през 2018 г. със 17.3 на сто.

Пер­ник ка­то ме­та­фо­ра на дър­жа­ва­та

„Водната сис­те­ма на Пер­ник се оказ­ва ме­та­фо­ра на дър­жав­на­та сис­те­ма. Ня­ма ни­как­во съм­не­ние, че то­ва, ко­е­то се е слу­чи­ло там, е по­ли­ти­чес­ка или пар­тий­на во­ля не­ща­та да бъ­дат от­ло­же­ни за след из­бо­ри­те“, ко­мен­ти­ра ди­рек­то­рът на „Га­лъп ин­тер­не­шъ­нъл“Пър­ван Си­ме­о­нов пред аген­ция „Фо­кус“. Доц. Ми­ле­на Сте­фа­но­ва от ка­тед­ра „Пуб­лич­на ад­ми­нис­т­ра­ция“на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, ко­я­то во­ди обу­че­ния на дър­жав­ни слу­жи­те­ли, спо­де­ля, че те са раз­каз­ва­ли пред нея как при вся­ка ме­дий­на изя­ва на ня­кой ми­нис­тър, при ко­я­то той обя­вя­ва, че пред­с­то­ят про­ме­ни в ня­кой за­кон, вед­на­га прис­ти­га­ло раз­по­реж­да­не поп­рав­ка­та и оцен­ка­та на въз­дейс­т­вие „да бъ­дат го­то­ви до шест ча­са“. По ду­ми­те й „то­ва е уп­рав­ле­ни­е­то по те­ле­фо­на - из­ли­за ня­кой от пра­ви­тел­с­т­во­то пред ме­ди­и­те, каз­ва не­що и след два дни се по­я­вя­ва ре­ше­ние на МС“. Спо­ред Сте­фа­но­ва има струк­тур­ни проб­ле­ми в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та. „По за­кон към ми­нис­т­ри­те и об­лас­т­ни­те уп­ра­ви­те­ли има по­ли­ти­чес­ки ка­би­не­ти. Ро­ля­та им е да га­ран­ти­рат по­ли­ти­чес­ка­та ло­ял­ност на дейс­т­ви­я­та и да под­по­ма­гат спаз­ва­не­то на прог­ра­ма­та за уп­рав­ле­ние. Не е лош за­ми­съ­лът, са­мо че все­ки прив­не­сен мо­дел в сре­да, ко­я­то не е бла­гоп­ри­ят­на, как­ва­то е на­ша­та, не да­ва доб­ри ре­зул­та­ти. За­що­то вед­на­га се по­я­вя­ва кон­ф­ликт меж­ду дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли,

ко­и­то оси­гу­рят ек­с­пер­т­на­та ра­бо­та и от та­зи глед­на точ­ка би тряб­ва­ло да бъ­дат за­щи­те­ни, и по­ли­ти­чес­ки­те наз­на­че­ния на ръ­ко­вод­ни­те по­зи­ции в ми­нис­тер­с­т­во­то. В си­ту­а­ция, ко­га­то от по­ли­ти­чес­кия ка­би­нет ид­ва на­тиск, чес­то пси­хи­ка­та и нер­ви­те на хо­ра, ра­бо­ти­ли дъл­ги го­ди­ни в ад­ми­нис­т­ра­тив­ни струк­ту­ри, не из­дър­жат. И та­ка те­зи дъл­го­го­диш­ни ек­с­пер­ти, ко­и­то би тряб­ва­ло да оси­гу­рят при­ем­с­т­ве­ност в ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та струк­ту­ра, си оти­ват“, каз­ва доц. Сте­фа­но­ва.

Дру­ги­ят се­ри­о­зен проб­лем е под­бо­рът на ек­с­пер­ти­те. „Мо­де­лът на бъл­гар­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция е по-ско­ро ка­ри­е­рен и раз­чи­та на раз­ви­ти­е­то на дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли в рам­ки­те на струк­ту­ри­те, поз­во­ля­ва им да се мес­тят от ед­на струк­ту­ра в дру­га

До­ри да ос­та­вим нас­т­ра­на ко­руп­ци­я­та, не­ком­пе­тен­т­но­то уп­рав­ле­ние ви­на­ги има ви­со­ка це­на, ко­я­то ра­но или къс­но се пла­ща.

и да рас­тат в йе­рар­хи­я­та. Та­ка ек­с­пер­ти­те, в чи­е­то из­г­раж­да­не дър­жа­ва­та е ин­вес­ти­ра­ла, ос­та­ват в сис­те­ма­та“, по­соч­ва Сте­фа­но­ва. Са­мо че вът­реш­но­то по­ви­ше­ние ста­ва без кон­курс, ко­е­то е вра­тич­ка за ка­ри­е­ра на пар­тий­ни фун­к­ци­о­не­ри. Дру­ги­ят на­чин за наз­на­ча­ва­не­то им в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та е прак­ти­ка­та с вре­мен­но из­пъл­ня­ващ длъж­ност­та, съ­що без кон­курс. Спо­ред нея един от на­чи­ни­те за спра­вя­не с проб­ле­ма са цен­т­ра­ли­зи­ра­ни­те кон­кур­си за под­бор на дър­жав­ни слу­жи­те­ли.

Про­ва­ле­на­та идея за кон­курс

Пър­ви­ят опит за въ­веж­да­не­то му е от вре­ме­то на трой­на­та ко­а­ли­ция, ко­га­то ми­нис­тър на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция бе­ше Ни­ко­лай Ва­си­лев. „Тес­то­ве­те бя­ха та­ка нап­ра­ве­ни, че да про­ве­ря­ват не са­мо зна­ни­я­та на кан­ди­да­ти­те, но и уме­ни­я­та им да ре­ша­ват кри­зис­ни си­ту­а­ции. Труд­ност­та им зат­ва­ря­ше фу­ни­я­та за всич­ки оне­зи, ко­и­то ис­ка­ха да си на­ме­рят ра­бо­та под сян­ка­та на пар­ти­я­та“, из­тък­ва Сте­фа­но­ва. Цел­та на то­зи под­ход ос­вен по­пъл­ва­не на мес­та­та с под­хо­дя­щи кан­ди­да­ти е би­ла те­зи, ко­и­то са из­дър­жа­ли тес­та, но не са наз­на­че­ни, да по­па­дат в бан­ка кад­ри, от­къ­де­то при нуж­да ве­дом­с­т­ва­та да си тър­сят ек­с­пер­ти. По ед­на или дру­га при­чи­на оба­че то­ва не е про­ра­бо­ти­ло. В пре­диш­ния ман­дат на Бо­ри­сов та­зи идея се въз­ро­ди, след ка­то се ока­за­ло, че наз­на­че­ни­я­та и пре­наз­на­че­ни­я­та на дър­жав­ни слу­жи­те­ли без кон­курс са по­ве­че от 10 000, а те­зи с кон­курс - ед­ва 1887.

Про­мя­на­та в За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел за въ­веж­да­не­то на цен­т­ра­ли­зи­ра­ния кон­курс бя­ха при­е­ти през 2016 г., но на ня­кол­ко пъ­ти бе­ше от­ла­ган сро­кът за при­е­ма­не­то на на­ред­ба­та, по ко­я­то те да се про­веж­дат. Ня­кол­ко дни след ка­то до­ку­мен­тът бе­ше при­ет от МС оба­че, тек­с­тът в за­ко­на бе­ше от­ме­нен от пар­ла­мен­та. То­ва ста­на ти­хо­мъл­ком и не по ка­нал­ния ред за вна­ся­не на про­ме­ни, а чрез пре­ход­ни­те и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на За­ко­на за дър­жав­ния бю­джет. Поп­рав­ка­та бе­ше вне­се­на от де­пу­та­та от ВМРО Алек­сан­дър Са­ба­нов и под­к­ре­пе­на от всич­ки по­ли­ти­чес­ки си­ли в пар­ла­мен­та.

Та­ка наз­на­че­ни­я­та про­дъл­жа­ват са се пра­вят неп­роз­рач­но и без кон­курс, а ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та все по­ве­че изос­та­вя ек­с­пер­т­ни­те си фун­к­ции, сли­вай­ки се с по­ли­ти­чес­ка­та власт.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria