Capital

Въз­раж­да­не­то на „Пи­ро­гов“

- Ав­тор Де­сис­ла­ва Ни­ко­ло­ва | desislava.nikolova@capital.bg

Ед­на от най-зад­лъж­не­ли­те дър­жав­ни бол­ни­ци се про­ме­ни са­мо за две го­ди­ни и по­ло­ви­на

Пър­во­то, ко­е­то хрум­ва на все­ки при ми­съл­та за уни­вер­си­тет­с­ка­та бол­ни­ца за спеш­на ме­ди­ци­на „Пи­ро­гов“, е стъл­пот­во­ре­ние от бол­ни хо­ра от всич­ки кра­и­ща на Бъл­га­рия по вся­ко вре­ме на де­но­но­щи­е­то за­ра­ди си­гур­ност­та, че точ­но там ще ти обър­нат вни­ма­ние. То­ва по­каз­ва и ста­тис­ти­ка­та, спо­ред ко­я­то 85% от па­ци­ен­ти­те й са спеш­ни, а 33% не са жи­те­ли на сто­ли­ца­та. „Пи­ро­гов“е най-го­ля­ма­та ка­то при­хо­ди (87 млн. лв.), брой лег­ла (828) и пер­со­нал (2360) дър­жав­на бол­ни­ца в Со­фия, през ко­я­то през ми­на­ла­та го­ди­на са пре­ми­на­ли 270 хил. ду­ши - с 20 хил. по­ве­че от 2018 г., а 50 хил. са ос­та­на­ли на ле­че­ние. Ос­вен то­ва тя има и уни­кал­ни за Бъл­га­рия кли­ни­ки, как­то и най-доб­ра­та ре­а­ни­ма­ция с 58 лег­ла и соб­с­т­вен ди­а­ли­зен цен­тър.

През пос­лед­ни­те две го­ди­ни бол­ни­ца­та, ко­я­то от 2012 до 2017 г. бе­ше хро­нич­но на за­гу­ба (пос­лед­но – 3.3 млн. лв.), с от­ри­ца­те­лен соб­с­т­вен ка­пи­тал и неп­ре­къс­на­ти опа­се­ния на оди­то­ри­те, че мо­же да про­дъл­жи да съ­щес­т­ву­ва, с прос­ро­че­ни за­дъл­же­ния от

око­ло 13 млн. лв., ста­ра апа­ра­ту­ра и ин­ва­лид­ни ко­лич­ки за бол­ни­те от 50-те го­ди­ни на ми­на­лия век, за­поч­на да се про­ме­ня. От ед­на от най-зад­лъж­не­ли­те бол­ни­ци (с из­к­лю­че­ние на ВМА и Бол­ни­ца „Ло­зе­нец“, ко­и­то по­лу­чи­ха мно­жес­т­во суб­си­дии, за да се спра­вят с дъл­го­ва­та криза), и без тол­ко­ва за­бе­ле­жи­тел­на дър­жав­на под­к­ре­па „Пи­ро­гов“по­ка­за как мо­гат да се пе­че­лят проекти за ев­ро­фи­нан­си­ра­не и да се пес­тят сред­с­т­ва за об­но­вя­ва­не. Ди­рек­то­рът й проф. д-р Асен Бал­тов ус­пя да до­го­во­ри кре­ди­ти и да от­де­ли соб­с­т­ве­но фи­нан­си­ра­не Око­ло 13 млн. лв., с ко­и­то бя­ха об­но­ве­ни три от де­сет­те ста­ри сгра­ди на бол­ни­ца­та, да прив­ле­че ле­ка­ри от чуж­би­на и Бъл­га­рия, да от­к­рие но­ви кли­ни­ки, да ку­пи но­ва апа­ра­ту­ра за над 15 млн. лв. и да уве­ли­чи зап­ла­ти­те. През 2018 г. бол­ни­ца­та за пръв път из­ле­зе на пе­чал­ба от 200 хил. лв., ко­я­то се е уве­ли­чи­ла пет пъ­ти спо­ред от­че­та за тре­то­то три­ме­се­чие на ми­на­ла­та го­ди­на.

Ре­цеп­та­та за спра­вя­не­то с ло­шо­то нас­лед­с­т­во е труд­на, за­що­то в урав­не­ни­е­то вли­зат ня­кол­ко кон­с­тан­ти за тру­па­не на за­гу­би. Зд­рав­на­та ка­са има ли­мит за при­ем и ле­че­ние на па­ци­ен­ти­те за вся­ка бол­ни­ца и неп­ла­те­ни­те на „Пи­ро­гов“сред­с­т­ва за ле­ку­ва­ни над ли­ми­та па­ци­ен­ти са око­ло 2 млн. лв. От­дел­но от то­ва дър­жа­ва­та дос­ко­ро не пла­ща­ше дос­та­тъч­но за спеш­ни па­ци­ен­ти, а те са ос­нов­ни­ят кон­тин­гент на бол­ни­ца­та.

Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, пред ко­и­то е бил из­п­ра­вен но­ви­ят ди­рек­тор, са не са­мо амор­ти­зи­ра­ни­те сгра­ден фонд и апа­ра­ту­ра, но и 350 сво­бод­ни брой­ки в щат­на­та таб­ли­ца и 400 слу­жи­те­ли в пен­си­он­на въз­раст. Ре­зул­та­тът е 15 млн. лв. по­ве­че сред­с­т­ва от НЗОК в срав­не­ние с пър­ва­та го­ди­на на уп­рав­ле­ни­е­то, уд­во­я­ва­не от 4 на 8 млн. лв. на при­хо­ди­те от избор на екип и ле­че­ние на чуж­ди граж­да­ни, поч­ти двой­но уве­ли­че­ние на сред­с­т­ва­та за спеш­ни па­ци­ен­ти до 7.4 млн. лв.

В края на ми­на­ла­та го­ди­на „Пи­ро­гов“, как­то и още ня­кол­ко бол­ни­ци със ста­ри сгра­ди, пре­жи­вя по­жар вс­лед­с­т­вие на за­па­ле­на ци­га­ра от па­ци­ент до кис­ло­род­на­та сис­те­ма на кли­ни­ка­та по вът­реш­ни бо­лес­ти. Еки­пи­те на бол­ни­ца­та и по­жар­на­та де­мон­с­т­ри­ра­ха не­ве­ро­я­тен ге­ро­и­зъм в спа­ся­ва­не­то на па­ци­ен­ти­те и в края на 2019 г. по­лу­чи­ха спе­ци­ал­на наг­ра­да на Сто­лич­на­та ле­кар­с­ка ко­ле­гия.

През та­зи го­ди­на има оси­гу­ре­но фи­нан­си­ра­не от но­ви 13 млн. лв. от „ЧЕЗ Бъл­ге­ри­ън ин­вес­т­мън­тс“и соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва за ре­монт точ­но на пос­т­ра­да­ла­та кли­ни­ка, уро­ло­ги­я­та, дет­с­ки­те хи­рур­гии и цен­т­рал­ния кор­пус на бол­ни­ца­та, кой­то не е ре­мон­ти­ран от­п­ре­ди про­ме­ни­те през 1989 г.

 ?? Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва | сним­ка ?? Ед­на от най-зад­лъж­не­ли­те и амор­ти­зи­ра­ни дър­жав­ни бол­ни­ци се про­ме­ни са­мо за две го­ди­ни и по­ло­ви­на.
В „Пи­ро­гов“през ми­на­ла­та го­ди­на са ле­ку­ва­ни
270 хил. ду­ши, или сред­но по 740 ду­ши на ден.
През след­ва­ща­та го­ди­на ще бъ­дат вло­же­ни над 13 млн. лв. за об­но­вя­ва­не на пет сгра­ди
Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва | сним­ка Ед­на от най-зад­лъж­не­ли­те и амор­ти­зи­ра­ни дър­жав­ни бол­ни­ци се про­ме­ни са­мо за две го­ди­ни и по­ло­ви­на. В „Пи­ро­гов“през ми­на­ла­та го­ди­на са ле­ку­ва­ни 270 хил. ду­ши, или сред­но по 740 ду­ши на ден. През след­ва­ща­та го­ди­на ще бъ­дат вло­же­ни над 13 млн. лв. за об­но­вя­ва­не на пет сгра­ди

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria