Capital

Ан­д­рей По­пес­ку,

Ин­вес­ти­то­ри от Рим ку­пи­ха сгра­ди до ле­ти­ще­то и над биз­нес пар­ка за 23.5 млн. ев­ро об­що

- ав­тор Бо­ря­на Ген­че­ва | boryana.gencheva@capital.bg

ди­рек­тор на „eMAG Бъл­га­рия“

ММ­и­на­ла­та го­ди­на бе­ше ре­кор­д­но сла­ба за ин­вес­ти­ци­он­ни­те сделки с биз­нес имоти в Бъл­га­рия. Cushman&Wakefield Forton от­че­то­ха 75% спад в срав­не­ние със стан­дар­т­на­та 2018 г. и стой­ност eд­ва 146 млн. eв­ро. Сдел­ки­те пре­об­ла­да­ва­що бя­ха с хо­те­ли и все меж­ду мес­т­ни ком­па­нии. Нис­ка­та лик­вид­ност и пре­ко­мер­ни­те це­но­ви очак­ва­ния на про­да­ва­чи­те са сред со­че­ни­те при­чи­ни за сла­бия па­зар. На то­зи фон при­ят­но из­к­лю­че­ние са две сделки на ита­ли­ан­с­ки ин­вес­ти­то­ри за не­го­ле­ми офис сгра­ди на об­ща стой­ност око­ло 23.5 млн. ев­ро. Сред­на­та до­ход­ност за пър­вок­лас­ни офис пло­щи в Со­фия по дан­ни на Cushman&Wakefield Forton за 2019 г. е 7.5% и тя е по-ви­со­ка от та­зи в Бу­ку­рещ, Бу­да­пе­ща, Пра­га, Вар­ша­ва и Бра­тис­ла­ва.

Офи­си на юг от биз­нес пар­ка

През ап­рил ми­на­ла­та го­ди­на “С.Д.Р.” (S.D.R.) - дру­жес­т­во с ита­ли­ан­с­ки соб­с­т­ве­ни­ци, ре­гис­т­ри­ра­но в Бъл­га­рия, ку­пу­ва офис сгра­да­та на ул. “Ра­чо Пет­ков Ка­зан­джи­я­та” 4 в "Ма­ли­но­ва до­ли­на" (ко­я­то во­ди до “Бис­т­риш­ко шо­се”). Тя е раз­по­ло­же­на над “Биз­нес парк

Со­фия” и над Око­лов­ръс­т­ния път. Сгра­да­та е със­та­ве­на от 33 от­дел­ни обек­та – офи­си, за­ве­де­ния за хра­не­не и под­зем­ни га­ра­жи с об­ща раз­гъ­на­та зас­т­ро­е­на площ 15.3 хил. кв.м вър­ху те­рен от 2.4 дка. Дек­ла­ри­ра­ни­ят ма­те­ри­а­лен ин­те­рес (eвен­ту­ал­на­та це­на) по сдел­ка­та е 18.58 млн. ле­ва (9.5 млн. ев­ро). Про­да­вач е дру­жес­т­во­то "Сер­ди­ка 2009", чий­то кра­ен соб­с­т­ве­ник е се­гаш­ни­ят об­лас­тен уп­ра­ви­тел на Со­фия Ни­ко­лай Пех­ли­ва­нов. През го­ди­ни­те Пех­ли­ва­нов е из­пъл­нил над 20 стро­и­тел­ни про­ек­та в Со­зо­пол, Пам­по­ро­во и Бан­с­ко. През 2009 вли­за в пар­ла­мен­та ка­то де­пу­тат от “Ата­ка”. През 2015 г. е из­б­ран в Сто­лич­ния об­щин­с­ки съ­вет и ста­ва зам.-пред­се­да­тел. А през 2017 г. е наз­на­чен на се­гаш­ния му пост.

Дру­жес­т­во­то на Пех­ли­ва­нов "Бсам-Гар­дънс” при­до­би­ва “Сер­ди­ка 2009” ме­сец пре­ди про­даж­ба­та. Пре­ди то­ва офис сгра­да­та над Око­лов­ръс­т­но­то ми­на­ва през хол­дин­га "Ал­фа фи­нанс", през спе­ци­ал­но съз­да­де­но ки­пър­с­ко дру­жес­т­во на Ал­фа банк, до­ка­то не се озо­ва­ва в дъ­щер­но­то дру­жес­т­во на "Грийн лайф". Хол­дин­гът на Пех­ли­ва­нов ку­пу­ва и вто­ри имот от обез­пе­че­ни­я­та на Ал­фа банк - офис сгра­да на "Шей­но­во" 7, кой­то за­паз­ва ка­то соб­с­т­ве­ност, а не про­да­ва на ита­ли­ан­ци­те. За опе­ра­ци­я­та "Бсам-Гар­дънс” и още ня­кол­ко свър­за­ни дру­жес­т­ва взи­мат ин­вес­ти­ци­о­нен кре­дит от Али­анц банк за 14 млн. ев­ро, ста­ва яс­но от до­го­вор за за­лог на дя­ло­ве през ля­то­то на 2019 г., впи­сан в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър.

Офи­си бли­зо до ле­ти­ще­то

По-къс­но - през сеп­тем­в­ри,

“С.Д.Р.” ку­пу­ва офис част­та на сгра­да­та на хо­тел Best Western Premier Sofia Airport Hotel на бул. “Брюк­сел” 11, бли­зо до ле­ти­ще Со­фия. Сдел­ка­та ста­ва чрез при­до­би­ва­не на дру­жес­т­во­то “Ори­о­не”. Спо­ред про­то­ко­ла на об­що­то съб­ра­ние на “С.Д.Р.”, пуб­ли­ку­ван в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър, це­на­та е 14 млн. ев­ро. Мал­ко пре­ди сдел­ка­та “Брюк­сел 2021”, ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник на “Ори­о­не”, апор

ти­ра в дъ­щер­но­то си дру­жес­т­во офис сгра­да със са­мос­то­я­тел­на рам­па, ед­но­по­соч­ни вът­реш­ни ули­ци, пар­ко­мес­та и шо­у­рум с об­ща РЗП око­ло 12.3 хил. кв.м и при­ле­жа­ща зе­мя 8.885 дка (то­га­ва с дек­ла­ри­ран ма­те­ри­а­лен ин­те­рес от 30.52 млн. ле­ва).

Пре­ди че­ти­ри го­ди­ни соб­с­т­ве­ност­та на хо­те­ла се свър­з­ва­ше с Ру­мен Ата­на­сов, из­вес­тен с пря­ко­ра Ко­зе­ла, смя­тан за приб­ли­жен до Ге­ор­ги Или­ев и гру­пи­ров­ка­та ВИС. Връз­ка­та бе­ше през дру­жес­т­во­то "Са­за тур", ед­но­лич­на соб­с­т­ве­ност на "Ра­дис груп", ко­я­то при­те­жа­ва "Ин­вес­та про­пър­тис", съ­ин­вес­ти­тор в про­ек­та.

По вре­ме на се­гаш­на­та сделка соб­с­т­ве­ни­ци на “Брюк­сел 2021” - дру­жес­т­во­то пра­воп­ри­ем­ник на „Ин­вес­та про­пър­тис“са три же­ни: Кра­си­ми­ра Йор­да­но­ва За­ше­ва при­те­жа­ва 50%. От тях 39% - чрез “Ек­с­по про­пър­тис”, а дру­ги­те 11% - чрез “Ек­с­по ис­тейт”. Име­то на “Ек­с­по про­пър­тис” из­ле­зе през ап­рил 2017 г., ко­га­то ком­па­ни­я­та ку­пи за 1.7 млн. ле­ва не­дос­т­ро­е­ния “Ду­нав мол” в Ру­се. То­га­ва уп­ра­ви­тел на дру­жес­т­во­то бе­ше Ста­ни­мир Свет­ло­за­ров За­шев, бивш сто­ли­чен об­щин­с­ки съ­вет­ник от “Гер­гьов­ден”. Име­то му се свър­з­ва с ня­ко­гаш­ни сделки с ак­ти­ви на “Со­фийс­ки имоти” и със стро­и­тел­ни проекти ка­то биз­нес цен­тър “Прес­тиж” на “Пат­ри­арх Ев­ти­мий”. А ба­щи­но­то и фа­мил­но­то му име съв­па­дат с те­зи на еди­ния от уп­ра­ви­те­ли­те на “Брюк­сел 2021” - Иван Свет­ло­за­ров За­шев.

Дру­га­та по­ло­ви­на от ка­пи­та­ла на "Брюк­сел 2021" при­над­ле­жи на “Бо­ра” - дру­жес­т­во, соб­с­т­ве­ност на Пе­па Кал­че­ва Ин­ги­ли­зо­ва и “Бо­ра Ям­бол”. В ям­бол­с­ко­то дру­жес­т­во Ин­ги­ли­зо­ва е съ­соб­с­т­ве­ник с Да­ни­е­ла Ге­ор­ги­е­ва Же­ляз­ко­ва. Вто­ри­ят уп­ра­ви­тел на дру­жес­т­во­то е То­дор Ве­ли­ков Па­на­йо­тов. Спо­ред Тър­гов­с­кия ре­гис­тър той е соб­с­т­ве­ник на "Сън­сет ри­зорт ме­ни­дж­мънт" и уп­ра­ви­тел на ня­кол­ко ме­ни­джър­с­ки и хо­тел­с­ки дру­жес­т­ва по Юж­но­то Чер­но­мо­рие.

Ку­пу­ва­чи­те от Рим

Рав­ни дя­ло­ве в “С.Д.Р” при­те­жа­ват пе­ти­ма ита­ли­ан­ци – Лу­чет­та Пи­пер­но, Ле­о­не Ли­мен­та­ни, Са­ра Ли­мен­та­ни, Да­вид Ли­мен­та­ни и Рут Ли­мен­та­ни. Дру­жес­т­во­то се уп­рав­ля­ва от Лу­чет­та Пи­пер­но и Па­о­ло Вен­ту­ри­ни. За ха­рак­те­ра на от­но­ше­ни­я­та на съ­соб­с­т­ве­ни­ци­те мо­же да се га­дае. Лу­чет­та Пи­пер­но и Ле­о­не Ли­мен­та­ни са поч­ти връс­т­ни­ци – и два­ма­та в сед­мо­то де­се­ти­ле­тие на своя жи­вот, а ос­та­на­ли­те Ли­мен­та­ни са на въз­раст да бъ­дат де­ца на Ле­о­не. Ос­вен то­ва, ко­га­то пре­ди 15 го­ди­ни дру­жес­т­во­то е ре­гис­т­ри­ра­но в Бъл­га­рия, Лу­чет­та Пи­пер­но и Ле­о­не Ли­мен­та­ни са ре­гис­т­ри­ра­ни на един и същ ад­рес в Рим – ул. “Сан Ни­ко­ла де Че­за­ри­ни” 3. То­ва е бивш дво­рец от XIX век на бла­го­род­ни­ци­те от XVII век Ви­та­лис­ки. На тре­тия му етаж се­га се на­ми­ра офи­сът на Casе Piperno – ита­ли­ан­с­ка аген­ция за нед­ви­жи­ми имоти с де­вет ду­ши пер­со­нал. За 2018 г. тя е с го­ди­шен обо­рот 600 хил. ев­ро – на ни­во­то на най-доб­ри­те пос­ти­же­ния за пос­лед­ни­те де­сет го­ди­ни. Спо­ред от­че­та на дру­жес­т­во­то ак­ти­ви­те му са за 233 хил. ев­ро, а мар­жът на пе­чал­ба – 18.32%. В ре­гис­т­ри­те фи­гу­ри­ра и Casе Piperno Holding – без обо­рот, но с ак­ти­ви за 678.85 хил. ев­ро.

По ин­фор­ма­ция от сай­та Casе Piperno е се­мей­на ком­па­ния, ко­я­то строи, прес­т­рук­ту­ри­ра сгра­ди и пред­ла­га ус­лу­ги в сек­то­ра на нед­ви­жи­ми­те имоти. Ос­но­ва­на е през 1964 г. от Ан­дже­ло Пи­пер­но. То­ва са го­ди­ни­те на стро­и­тел­ния бум, на го­ля­ма­та про­даж­ба и по­куп­ка на пър­ви и вто­ри дом в Ита­лия. По то­ва вре­ме тя е пър­ва­та ком­па­ния за нед­ви­жи­ми имоти в Рим, ко­я­то ку­пу­ва це­ли сгра­ди и ги про­да­ва на час­ти. На­ла­га се на па­за­ра със сло­га­на „Са­мо 1 млн. ли­ри в брой“и има прак­ти­ка да пред­ла­га раз­с­ро­че­ни фор­ми на пла­ща­не, ко­и­то поз­во­ля­ват на хи­ля­ди се­мейс­т­ва да при­до­би­ят дом. По то­ва вре­ме от­ва­ря кло­но­ве в Ми­ла­но, Ра­ве­на, Ню Йорк, строи но­ви сгра­ди и под­зем­ни пар­кин­ги.

Дру­жес­т­во с бъл­гар­с­ко ми­на­ло

“С.Д.Р.” е ре­гис­т­ри­ра­но в Бъл­га­рия още през 2005 г. с пред­мет на дей­ност сделки с нед­ви­жи­ми имоти, пред­п­ри­е­ма­чес­т­во, тър­гов­с­ка дей­ност, пос­ред­ни­чес­т­во и аген­т­с­т­во и пр. В Имот­ния

ре­гис­тър из­ли­за ка­то бивш соб­с­т­ве­ник на пред­с­та­ви­тел­на­та сгра­да на ул. “Съ­бор­на" 11 в Со­фия. Спо­ред ка­дас­тъ­ра то­ва е пос­т­рой­ка­jd в стил къ­сен се­це­си­он на ъгъ­ла на ул. "Съ­бор­на" и ул. "Цар Ка­ло­ян" - сре­щу бив­шия "Дет­маг". През 2012 г. “С.Д.Р.” про­да­ва сгра­да­та – че­ти­ри ета­жа и един до­пъл­ни­те­лен, су­те­рен, ме­ца­нин с РЗП 3.7 хил. кв.м и вър­ху пар­цел от 818 кв.м, на “НС - ин­дъс­т­рис” и тя още е в ак­ти­ви­те му. Ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник на то­ва дру­жес­т­во е Не­ли Бе­ши­ро­ва – дъ­ще­ря на бив­шия кмет на Не­де­ли­но Сто­ян Бе­ши­ров. След от­тег­ля­не­то на Бо­го­мил Ман­чев от “Риск ин­же­не­ринг” тя по­е­ма кон­т­ро­ла вър­ху то­ва дру­жес­т­во­то. Дек­ла­ри­ра­ни­ят ма­те­ри­а­лен ин­те­рес по сдел­ка­та през 2012 г. е 5.28 млн. ле­ва.

В ре­гис­тъ­ра лип­с­ва ин­фор­ма­ция как и ко­га сгра­да­та е при­до­би­та от “С.Д.Р.”. Спо­ред вес­т­ни­кар­с­ки­те ар­хи­ви тя е би­ла соб­с­т­ве­ност на фа­ми­ли­и­те Ка­ра­до­че­ви и Кос­тур­ко­ви по рес­ти­ту­ция. До фа­ли­та й през 1998 г. там се по­ме­ща­ва под на­ем Бан­ка­та за зе­ме­дел­с­ки кре­дит. В до­го­во­ра за на­е­ма­не е за­пи­са­но, че кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция ня­ма да тър­си в бъ­де­ще ком­пен­са­ции за нап­ра­ве­ни­те по­доб­ре­ния. Та­ка че соб­с­т­ве­ни­ци­те си връ­щат сгра­да с под­ме­не­ни ин­с­та­ла­ции и дру­ги по­доб­ре­ния. Пос­ле ве­ро­ят­но я про­да­ват.

С ед­на сделка зад гър­ба и но­ви две Лу­чет­та Пи­пер­но ед­ва ли гле­да на бъл­гар­с­кия па­зар за нед­ви­жи­ми имоти ка­то на нис­ко­лик­ви­ден. Та­зи ха­рак­те­рис­ти­ка ве­ро­ят­но е по-пла­ше­ща за по-го­ле­ми­те ку­пу­ва­чи и ак­ти­ви. "Ка­пи­тал" по­тър­си ин­вес­ти­то­ри­те за ко­мен­тар чрез съ­уп­ра­ви­те­ля на "С.Д.Р." Па­о­ло Вен­ту­ри­ни, но по­лу­чи от­каз през ад­во­ка­та на дру­жес­т­во­то.

 ??  ??
 ?? | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва ??
| сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва
 ??  ?? Офис част­та от сгра­да­та на Best Western Premier Sofia Airport Hotel на бул. “Брюк­сел” е с 12 хил. кв.м РЗП и е про­да­де­на за 14 млн. ев­ро за­ед­но с пар­це­ла от 8.9 дка.
Офис част­та от сгра­да­та на Best Western Premier Sofia Airport Hotel на бул. “Брюк­сел” е с 12 хил. кв.м РЗП и е про­да­де­на за 14 млн. ев­ро за­ед­но с пар­це­ла от 8.9 дка.
 ?? Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва | сним­ка ?? Це­на­та на сгра­да­та в „Ма­ли­но­ва до­ли­на“с 15 хил. кв.м РЗП и пар­цел от
2.4 дка е 9.5 млн. ев­ро.
Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва | сним­ка Це­на­та на сгра­да­та в „Ма­ли­но­ва до­ли­на“с 15 хил. кв.м РЗП и пар­цел от 2.4 дка е 9.5 млн. ев­ро.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria