Capital

Кекс по же­ла­ние

Пла­ни­ра­ме вни­ма­тел­но на ета­пи вся­ка стъп­ка от раз­ви­ти­е­то на биз­не­са си в Бъл­га­рия. Из­ми­на­ла­та 2019 г. бе­ше го­ди­на­та на по­доб­ря­ва­не на об­с­луж­ва­не­то.

- Ан­д­рей По­пес­ку, ди­рек­тор на „eMAG Бъл­га­рия“

Take a Cake ве­че поч­ти де­се­ти­ле­тие пред­ла­га слад­ки из­ку­ше­ния на со­фи­ян­ци

Как­ви са раз­ли­ки­те меж­ду па­за­ри­те на eMAG в Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и Ун­га­рия?

В Ру­мъ­ния сме от 18 го­ди­ни, в Бъл­га­рия - от се­дем, а в Ун­га­рия - от шест, та­ка че зре­лост­та на па­за­ри­те е раз­лич­на. Тем­път на рас­теж на при­хо­ди­те на eMAG в Бъл­га­рия и Ун­га­рия, а и в Пол­ша, е да­леч по-бърз от то­зи в Ру­мъ­ния. В Бъл­га­рия е дву­циф­рен, до­ри без спе­ци­ал­ни пред­ло­же­ния ка­то пре­ми­ум дос­тав­ки и шо­у­ру­мо­ве, ко­и­то има­ме в Ру­мъ­ния (там пред­ла­га­ме и тъй на­ре­че­ни­те Easy Box - по­ръч­ва­те не­що и след два ча­са мо­же да го взе­ме­те от спе­ци­ал­ни ку­тии на оп­ре­де­ле­ни мес­та в гра­до­ве­те). В Бъл­га­рия все още не пред­ла­га­ме по­доб­на ус­лу­га, но до­0с­та­вя­ме ос­вен до ад­ре­са на ку­пу­ва­ча и до най-близ­кия до не­го офис на на­ши­те пар­т­ньо­ри ку­ри­е­ри и в 80-90% от слу­ча­и­те то­ва мо­же да ста­не на след­ва­щия ден след по­ръч­ка­та. То­ва пред­ла­га гъв­ка­вост на пот­ре­би­те­ля ко­га да си взе­ме сто­ка­та и да не ча­ка дос­тав­ка­та в до­ма си. В мо­мен­та де­лът на то­зи тип дос­тав­ки е 50 на 50 спря­мо те­зи на ад­рес. Бъл­га­рия се на­ми­ра в мно­го до­бър мо­мент, за­що­то па­за­рът има го­лям по­тен­ци­ал. Е-тър­го­ви­я­та не е тол­ко­ва доб­ре раз­ви­та, как­то в Ун­га­рия и Ру­мъ­ния. Раз­ли­ка­та не е го­ля­ма, прос­то са нуж­ни ме­се­ци до го­ди­на, за да ги нас­тиг­не. Очак­ва­ме и дру­ги иг­ра­чи на па­за­ра тук да ин­вес­ти­рат още в он­лайн. В Ун­га­рия нап­ри­мер го­ле­ми тър­гов­ци ка­то еDigital, MediaMarkt, Alza про­да­ват мно­го по­ве­че он­лайн спря­мо оф­лайн. С до­пъл­ни­тел­ни ин­вес­ти­ции в еко­сис­те­ма­та и ин­тер­нет ка­на­ла на ту­каш­ни­те тър­гов­ци ще се уве­ли­чи и до­ве­ри­е­то. За­що­то в мо­мен­та са­мо 10% от бъл­гар­с­ки­те пот­ре­би­те­ли пла­щат он­лайн при па­за­ру­ва­не при 25% в Ру­мъ­ния и 30% в Ун­га­рия. Но бъл­гар­с­ки­ят рас­теж е по-бърз от то­зи в Ру­мъ­ния, ко­е­то за нас е стра­хот­на но­ви­на.

Що се от­на­ся до раз­лич­ни­те про­дук­то­ви сег­мен­ти, има ли го­ле­ми раз­ли­ки как­во про­да­ва­те тук спря­мо Ру­мъ­ния?

На бъл­гар­с­кия па­зар про­да­ва­ме съ­щи­те про­дук­ти, ко­и­то и в Ру­мъ­ния. Има ня­кои раз­ли­ки ес­тес­т­ве­но - нап­ри­мер мод­ни­те сто­ки и ак­се­со­а­ри дър­жат дял от 5-6% от об­щи­те про­даж­би на eMAG, до­ка­то в Ру­мъ­ния той е 2-3%. Бъл­га­ри­те имат вкус и ин­вес­ти­рат в се­бе си, ка­то ку­пу­ват с око­ло 2-3% по-скъ­пи про­дук­ти от ру­мън­ци­те и ун­гар­ци­те. Има раз­ли­ки в пот­ре­би­тел­с­ки­те на­ви­ци и пред­ла­га­не - нап­ри­мер раз­ме­ри­те на мат­ра­ци­те тук са раз­лич­ни и ние се опит­ва­ме да се на­гаж­да­ме към па­за­ра. Пре­ди бъл­га­ри­те ку­пу­ва­ха от нас ос­нов­но те­ле­ви­зо­ри, смар­т­фо­ни и дру­га тех­ни­ка, до­ка­то се­га нап­ри­мер ро­ди­те­ли­те ку­пу­ват пам­пер­си.

Чес­то каз­вам, че в eMAG про­да­ва­ме и про­дукт, кой­то ня­ма це­на, но има ог­ром­на стой­ност - вре­ме­то на пот­ре­би­те­ля. При пот­ре­би­тел­с­ки­те на­ви­ци на ру­мън­ци­те и бъл­га­ри­те има и при­ли­ки: поч­ти 75% от хо­ра­та за­поч­ват пъ­тя на па­за­ру­ва­не­то си он­лайн с ос­нов­на­та идея да бъ­дат ин­фор­ми­ра­ни: тър­сят в

Google вся­как­ва ин­фор­ма­ция - це­ни и тех­но­ло­гии, как­то на сай­та на тър­гов­ци­те ка­то нас, та­ка и на про­из­во­ди­те­ля. И ня­кои от тях про­дъл­жа­ват и ку­пу­ват през ин­тер­нет ка­на­ла, но дру­ги из­би­рат тра­ди­ци­он­ни­те фи­зи­чес­ки ма­га­зи­ни.

Из­пол­з­ват ли бъл­гар­с­ки­те пот­ре­би­те­ли ак­тив­но при па­за­ру­ва­не мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва и при­ло­же­ни­е­то на eMAG?

Ин­с­та­ли­ра­ли­те то­ва при­ло­же­ние хар­чат 50% по­ве­че от оне­зи, ко­и­то го ня­мат, за­що­то е да­леч по-удоб­но. Ин­вес­ти­рах­ме зна­чи­тел­ни ре­сур­си в съ­дър­жа­ни­е­то и оп­ти­ми­за­ци­я­та на съ­що­то то­ва при­ло­же­ние. Има­ме го­лям от­дел за пот­ре­би­тел­с­ко из­жи­вя­ва­не и вся­ка про­мя­на и раз­ра­бот­ка ми­на­ва през тях­но­то одоб­ре­ние, за да са въз­мож­но най-доб­ри­те за ку­пу­ва­ча. eMAG не е са­мо е-тър­го­вец, но и тех­но­ло­гич­на ком­па­ния, и в Ру­мъ­ния има­ме над 600 раз­ра­бот­чи­ци, ко­и­то пра­вят соб­с­т­ве­ни­те ни при­ло­же­ния вът­ре в гру­па­та. Раз­би­ра се, из­пол­з­ва­ме и вън­ш­ни тех­но­ло­гии и про­дук­ти, но най-важ­на­та - мо­бил­на­та ап­ли­ка­ция за iOS и Android, е пра­ве­на от нас и е при­чи­на за най-се­ри­оз­но­то по­ви­ше­ние в ло­ял­ност­та към бран­да ни прос­то за­що­то е удоб­на.

До­къ­де стиг­нах­те с иде­я­та си да има­те оф­лайн шо­у­рум и тук, как­то в Ру­мъ­ния?

Има­ме се­ри­оз­ни пла­но­ве и нап­ра­вих­ме раз­лич­ни оцен­ки да­ли да нав­ле­зем и в оф­лайн сег­мен­та. За мо­мен­та все още смя­та­ме, че е най-доб­ре да пред­ла­га­ме удоб­но па­за­ру­ва­не са­мо он­лайн. Но об­съж­да­ме раз­лич­ни ре­ше­ния, без все още да има­ме яс­ни пла­но­ве по то­зи въп­рос. В Ру­мъ­ния про­дъл­жа­ва­ме да от­ва­ря­ме шо­у­ру­мо­ве, за­що­то то­зи мо­дел ра­бо­ти доб­ре и на­се­ле­ни­е­то е по-го­ля­мо. Бъл­га­рия има мно­го по-го­ля­мо град­с­ко на­се­ле­ние от Ру­мъ­ния и е по-лес­но пок­ри­ти­е­то му. Оф­лай­нът не е за­дъл­жи­те­лен, но в бъ­де­ще мо­же да е още един до­бър ка­нал да дос­тиг­нем до не­го.

В Ру­мъ­ния eMAG нап­ра­ви зна­чи­тел­ни ин­вес­ти­ции в пок­ри­ти­е­то на ра­йо­ни­те из­вън го­ле­ми­те гра­до­ве. Как­во е по­ло­же­ни­е­то в Бъл­га­рия?

Ед­на от все­ки три по­ръч­ки в Бъл­га­рия ид­ва от Со­фия. Об­що шест­те най-го­ле­ми гра­да тук но­сят над 60% от по­ръч­ки­те. Ин­те­рес­но­то е, че мно­го дос­тав­ки миг­ри­рат от Со­фия и Плов­див през ля­то­то към мо­ре­то, къ­де­то мно­го хо­ра по­чи­ват. Се­га цел­та ни е да пред­ла­га­ме по-бър­зи дос­тав­ки, до­ри и в съ­щия ден, тъй ка­то има­ме доб­ри пар­т­ньор­с­т­ва с ку­ри­ер­с­ки­те ком­па­нии, ко­и­то са мно­го доб­ре раз­ви­ти и под­гот­ве­ни в Бъл­га­рия.

Има­те ли пла­но­ве да от­во­ри­те го­лям склад тук, по­до­бен на то­зи в Бу­ку­рещ?

Не, ако пог­лед­не­те кар­та­та, но­ви­ят ни го­лям склад в Бу­ку­рещ е в сре­да­та на го­лям кръг, пок­ри­ващ Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния. И раз­с­то­я­ни­е­то от не­го е съ­що­то до се­вер­на­та част на Ру­мъ­ния и до юж­на­та на Бъл­га­рия, т.е. пок­ри­ва мно­го доб­ре це­лия па­зар.

Къ­де виж­да­те eMAG в Бъл

га­рия след три го­ди­ни?

Ис­ка­ме да сме пър­ва­та оп­ция за бъл­га­ри­те, ко­га­то па­за­ру­ват он­лайн, не­за­ви­си­мо ка­къв пол и въз­раст са.

Има­те ли та­ки­ва про­уч­ва­ния как­ви са кли­ен­ти­те ви по въз­раст?

Да, над 50% от по­ръч­ки­те ид­ват от пот­ре­би­те­ли на въз­раст 24 до 35 го­ди­ни. Не всич­ки на­ши кли­ен­ти имат пъ­лен профил при нас, но чрез на­лич­ни­те дан­ни мо­же да зак­лю­чим, че про­фи­лът на ти­пич­ния пот­ре­би­тел на eMAG е на жи­тел на го­лям град, на 25- до 35-го­диш­на въз­раст, съ­от­но­ше­ни­е­то мъ­же/же­ни е 50 на 50. Мно­го от пот­ре­би­те­ли­те из­пол­з­ват един и същ се­ме­ен профил и мъ­же па­за­ру­ват за же­ни и об­рат­но­то.

Об­мис­ля­те ли да пред­ла­га­те и хра­ни­тел­ни сто­ки в Бъл­га­рия?

Има­ме та­къв биз­нес в Ру­мъ­ния, но все още не и в Бъл­га­рия, по­не не през 2020 г. То­зи сег­мент рас­те из­к­лю­чи­тел­но бър­зо, и то не са­мо хра­ни­тел­ни­те сто­ки, но и дос­тав­ка­та на хра­на. Ще се вър­на към мо­и­те ду­ми за вре­ме­то на пот­ре­би­те­ли­те, ко­е­то те це­нят, и по та­зи при­чи­на по­ръч­ка­та на хра­на и хра­ни­тел­ни сто­ки съ­що е из­к­лю­чи­тел­но удоб­на.

eMAG стар­ти­ра пре­ди го­ди­ни ка­то тър­го­вец на елек­т­ро­ни­ка. Кои е най-го­ле­ми­ят ви про­дук­тов сег­мент се­га тук и в Ру­мъ­ния?

Про­дъл­жа­ва да бъ­де тех­ни­ка­та и IT про­дук­ти­те. За нас го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во е да про­дъл­жим да уве­ли­ча­ва­ме дя­ло­ве­те и на дру­ги­те сег­мен­ти ка­то мо­да, сто­ки за до­ма, иг­рач­ки, спорт и т.н. Ня­кои хо­ра не ку­пу­ват та­ки­ва сто­ки от нас, за­що­то не зна­ят, че ги пред­ла­га­ме. Опит­ва­ме се да уве­ли­чим раз­поз­на­ва­е­мост­та си сред пот­ре­би­те­ли­те. Пла­ни­ра­ме вни­ма­тел­но на ета­пи вся­ка

стъп­ка от раз­ви­ти­е­то на биз­не­са си в Бъл­га­рия. Из­ми­на­ла­та 2019 г. бе­ше го­ди­на­та на по­доб­ря­ва­не на об­с­луж­ва­не­то. 2020 г. съ­що ще бъ­де го­ди­на на по-доб­ро об­с­луж­ва­не чрез по-бър­зи дос­тав­ки и дру­ги ус­лу­ги, ще пред­ло­жим и нов фи­нан­сов про­дукт за бъл­гар­с­кия па­зар.

Ин­тер­вю­то взе Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria