Capital

Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

-

//БЪЛ­ГА­РИЯ

Но­ви­ят ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР е Ан­дон Бал­та­ков - мениджър с опит в ре­но­ми­ра­ни меж­ду­на­род­ни и аме­ри­кан­с­ки ме­дии ка­то „Асо­ши­ей­тед прес“и CNN. При гла­су­ва­не­то на ба­ло­та­жа в СЕМ в сря­да Бал­та­ков по­лу­чи 4 гла­са в под­к­ре­па от об­що пе­ти­ма чле­но­ве на ме­дий­ния ре­гу­ла­тор. Кон­кур­сът за нов ге­не­ра­лен ди­рек­тор, в кой­то учас­т­ва­ха шес­ти­ма кан­ди­да­ти, бе обя­вен след от­с­т­ра­ня­ва­не­то на пре­диш­ния шеф на ра­ди­о­то Све­тос­лав Кос­тов за­ра­ди опи­та за на­ла­га­не на цен­зу­ра. (Още по те­ма­та на стр. 22.)

Глав­ни­ят про­ку­рор Иван Ге­шев из­б­ра три да­ми за свои за­мес­т­нич­ки - Кра­си­ми­ра Фи­ли­по­ва от Вър­хов­на­та ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра, Де­сис­ла­ва Пи­ро­не­ва от Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра и Пла­ме­на Цве­та­но­ва, ко­я­то до мо­мен­та бе член на Вис­шия съ­де­бен съ­вет и тряб­ва­ше пър­во да по­да­де ос­тав­ка. До­се­гаш­ни­ят зам. гла­вен про­ку­рор при Вър­хов­на­та ад­ми­нис­т­ра­тив­на про­ку­ра­ту­ра Ася Пет­ро­ва по­да­де ос­тав­ка и ос­та­ва там ка­то ре­до­ви про­ку­рор. Дру­ги­те два­ма зам. глав­ни про­ку­ро­ри - Бо­рис­лав Са­ра­фов и Ма­рия Шиш­ко­ва, за­се­га ос­та­ват.

Вър­хов­ни­ят ка­са­ци­о­нен съд пот­вър­ди решението на Со­фийс­кия град­с­ки съд от 6 де­кем­в­ри м. г. и окон­ча­тел­но от­ка­за ре­гис­т­ра­ция на пар­ти­я­та „Ня­ма та­ка­ва дър­жа­ва“на Сла­ви Три­фо­нов с мо­тив, че тя из­пол­з­ва по не­поз­во­лен от за­ко­на на­чин на­ци­о­нал­но­то зна­ме на Бъл­га­рия в ло­го­то си. Три­фо­нов обя­ви във фейс­бук, че ще ре­гис­т­ри­ра но­ва партия „Има та­къв на­род“- със съ­щи­те съ­щи­те хо­ра и съ­щи­те идеи, но с дру­ги цве­то­ве.

//СВЯТ

Се­на­тът на САЩ за­поч­на про­це­са по им­пийч­мънт на пре­зи­ден­та До­налд Тръмп, кой­то ве­че бе­ше гла­су­ван от Ка­ма­ра­та на пред­с­та­ви­те­ли­те. Се­га се­на­то­ри­те от Ре­пуб­ли­кан­с­ка­та и Де­мок­ра­ти­чес­ка­та партия тряб­ва да ре­шат да­ли да от­с­т­ра­нят Тръмп от длъж­ност, ка­то най-ве­ро­ят­но про­це­сът ще прик­лю­чи през пър­ви­те сед­ми­ци на фев­ру­а­ри. Об­ви­не­ни­я­та са, че пре­зи­ден­тът е из­пол­з­вал неп­ра­во­мер­но власт­та си, за да при­ну­ди Ук­рай­на да раз­с­лед­ва Джо Бай­дън, кой­то е по­тен­ци­а­лен съ­пер­ник на Тръмп на из­бо­ри­те през 2020 г.

Ос­нов­ни­те чуж­дес­т­ран­ни под­дръж­ни­ци на два­та враж­ду­ва­щи ли­бийс­ки ла­ге­ра, при­със­т­ва­щи на сре­ща­та за Ли­бия в Бер­лин, пос­тиг­на­ха съг­ла­сие, че нес­та­бил­но­то при­ми­рие в Три­по­ли тряб­ва да ста­не пос­то­ян­но спи­ра­не на огъ­ня. Ко­ми­сия, със­та­ве­на от пе­ти­ма во­ен­ни пред­с­та­ви­те­ли от вся­ка от враж­ду­ва­щи­те стра­ни, ще съб­лю­да­ва при­ми­ри­е­то, а вън­ш­ни­те си­ли, ак­тив­ни в Ли­бия, пот­вър­ди­ха съ­щес­т­ву­ва­що­то оръ­жей­но ем­бар­го на ООН. Пре­ми­е­рът на ба­зи­ра­но­то в Три­по­ли Пра­ви­тел­с­т­во на на­ци­о­нал­но­то съг­ла­сие Фа­йез Са­ра­дж и ко­ман­д­ва­щи­ят Ли­бийс­ка­та на­ци­о­нал­на ар­мия Ха­ли­фа Хаф­тар не се срещ­на­ха в Бер­лин.

САЩ и Фран­ция пос­тиг­на­ха при­ми­рие във вой­на­та за ди­ги­тал­ния да­нък и за­поч­на­ха пре­го­во­ри. Две­те стра­ни се раз­б­ра­ха да ра­бо­тят за по-ши­ро­ко­об­х­ват­ни дис­ку­сии в Ор­га­ни­за­ци­я­та за ико­но­ми­чес­ко сът­руд­ни­чес­т­во и раз­ви­тие с цел пре­на­пис­ва­не на пра­ви­ла­та на меж­ду­на­род­но­то об­ла­га­не.

//ИКО­НО­МИ­КА

Бъл­га­рия ня­ма да връ­ща па­ри за ве­че пос­т­ро­е­но­то по ма­гис­т­ра­ла „Ст­ру­ма“, каз­ват от Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия в от­го­вор на въп­ро­си от „Ка­пи­тал“. Стра­на­та от­тег­ли кан­ди­да­ту­ра­та за ев­ро­пейс­ко фи­нан­си­ра­не на учас­тъ­ка на ма­гис­т­ра­ла „Ст­ру­ма“през Крес­нен­с­ко­то де­фи­ле на 15 яну­а­ри. Пос­т­ро­я­ва­не­то на от­сеч­ка­та през де­фи­ле­то е с не­яс­но бъ­де­ще. Под въп­рос е да­ли нас­то­я­щи­ят про­ект не на­ру­ша­ва ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во.

Все­ки де­се­ти бол­ни­чен лист се из­да­ва на ра­бо­тещ в бю­джет­ния сек­тор, по­каз­ва ана­лиз за из­п­ла­те­ни­те па­рич­ни обез­ще­те­ния за пе­ри­о­да 2016 - 2019 г., из­гот­вен от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет, НОИ и НЗОК. През след­ва­щия ме­сец ра­бо­то­да­те­ли, син­ди­ка­ти и пред­с­та­ви­те­ли на дър­жа­ва­та ще об­съж­дат мер­ки за ог­ра­ни­ча­ва­не на зло­у­пот­ре­би­те в На­ци­о­нал­ния съ­вет за трис­т­ран­но сът­руд­ни­чес­т­во (НСТС). „Еди­ни­ят фо­кус на мер­ки­те ще бъ­де за­сил­ва­не на про­вер­ки­те по от­но­ше­ние на не­доб­ро­съ­вес­т­ност от стра­на на ле­ка­ри и ра­бо­то­да­те­ли в то­ва от­но­ше­ние“, каз­ва со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Де­ни­ца Са­че­ва.

Око­ло 5% от бъл­га­ри­те ра­бо­тят ра­бо­та, нес­вър­за­на с фи­зи­чес­ки труд, или в т.нар. мо­зъ­чен сек­тор, по­каз­ва таз­го­диш­ни­ят док­лад Brain Business Jobs, из­гот­вян от Ев­ро­пейс­кия цен­тър за пред­п­ри­е­ма­чес­т­во и ре­фор­ма на по­ли­ти­ка­та (ECEPR). Ста­ва ду­ма за 194 хил. ду­ши в сфе­ри­те на ин­же­нер­с­т­во­то, ар­хи­тек­ту­ра­та, ди­зай­на, ви­со­ко­тех­но­ло­гич­но­то про­из­вод­с­т­во, ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии, те­ле­ко­ми­те, рек­ла­ма­та и дру­ги. Очак­ва­но, най-го­ле­ми­ят цен­тър за по­до­бен тип ра­бот­ни мес­та е Со­фия.

//БИЗ­НЕС

Де­пу­та­ти­те смек­чи­ха изис­к­ва­ни­я­та за тър­гов­ци­те на го­ри­ва на вто­ро че­те­не на про­ме­ни­те в За­ко­на за неф­та и неф­топ­ро­дук­ти­те. Но­ви­те раз­по­ред­би пред­виж­дат ми­ни­мал­ни­ят ка­пи­тал за фир­ми­те за тър­го­вия на ед­ро да за­ви­си от раз­ме­ра на биз­не­са им - да се рав­ня­ва на 1% от нет­ни­те при­хо­ди на дру­жес­т­во­то. За тър­гов­ци­те на дреб­но пък ве­че ня­ма стрик­т­но изис­к­ва­не бен­зи­нос­тан­ци­я­та им да е трай­но прик­ре­пе­на към нед­ви­жим имот, ка­то ве­че има оп­ци­я­та тя да е мо­дул­на.

Из­но­сът на оръ­жия от Бъл­га­рия е спад­нал с 37% през 2018 г. Та­ка обе­мът на дос­тав­ки­те е на­ма­лял до 764.5 млн. ев­ро, по­каз­ва го­диш­ни­ят док­лад на Меж­ду­ве­дом­с­т­ве­на­та ко­ми­сия по ек­с­пор­тен кон­т­рол. Спо­ред до­ку­мен­та най-го­ля­ма част от из­но­са през 2018 г. е бил пред­наз­на­чен за Са­у­дит­с­ка Ара­бия, Ин­дия, Аф­га­нис­тан, САЩ, Тур­ция и Ал­жир. Най-мно­го на­ма­ля­ха при­хо­ди­те на дър­жав­ния со­пот­с­ки за­вод ВМЗ, но го­ле­ми час­т­ни ком­па­нии ка­то „Ар­се­нал“и ЕМКО съ­що вло­ши­ха пред­с­та­вя­не­то си. Дър­жав­ни­ят тър­го­вец „Кин­текс“пък сви про­даж­би­те си с по­ве­че от ед­на пе­та.

Бри­тан­с­ка­та BAE Systems ще при­до­бие биз­не­си­те с

GPS сис­те­ми и во­ен­ни ра­ди­о­сис­те­ми на Collins Aerospace и Raytheon за съ­от­вет­но 2 мл­рд. и 275 млн. до­ла­ра. Сдел­ки­те ще зат­вър­дят по­зи­ци­я­та на ръ­ко­во­де­на­та от Чар­лз Ууд­бърн ком­па­ния ка­то ос­но­вен дос­тав­чик на аме­ри­кан­с­ка­та ар­мия, пи­ше Financial Times.

989 млн. ев­ро дос­ти­га раз­ме­рът на чуж­ди­те ин­вес­ти­ции в Бъл­га­рия към но­ем­в­ри по пред­ва­ри­тел­ни дан­ни на Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка.

 ?? | Reuters ?? 03 Жи­те­ли на гръц­кия о.
Лес­бос из­ля­зо­ха на про­тест сре­щу нес­по­соб­ност­та на пра­ви­тел­с­т­во­то да се спра­ви с проб­ле­ма с миг­ран­ти­те, ид­ва­щи от Тур­ция
| Reuters 03 Жи­те­ли на гръц­кия о. Лес­бос из­ля­зо­ха на про­тест сре­щу нес­по­соб­ност­та на пра­ви­тел­с­т­во­то да се спра­ви с проб­ле­ма с миг­ран­ти­те, ид­ва­щи от Тур­ция
 ?? | Ми­нис­тер­с­ки съ­вет ?? 01 Пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов учас­т­ва в Го­диш­на­та сре­ща на Све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки фо­рум в Да­вос, Швей­ца­рия, къ­де­то от­но­во из­ра­зи под­к­ре­па­та на дър­жа­ва­та за стра­ни­те от За­пад­ни­те Бал­ка­ни по пъ­тя им към член­с­т­во в ЕС
| Ми­нис­тер­с­ки съ­вет 01 Пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов учас­т­ва в Го­диш­на­та сре­ща на Све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки фо­рум в Да­вос, Швей­ца­рия, къ­де­то от­но­во из­ра­зи под­к­ре­па­та на дър­жа­ва­та за стра­ни­те от За­пад­ни­те Бал­ка­ни по пъ­тя им към член­с­т­во в ЕС
 ?? | Reuters ?? 02 Ки­тайс­ки­те влас­ти при­зо­ва­ха хо­ра­та да не пъ­ту­ват от и до град Ухан, кой­то е ог­ни­ще­то на но­вия ви­рус, убил 17 ду­ши и раз­п­рос­т­ра­нил се в ня­кол­ко ки­тайс­ки про­вин­ции, как­то и в САЩ, Тай­ланд и Юж­на Ко­рея
| Reuters 02 Ки­тайс­ки­те влас­ти при­зо­ва­ха хо­ра­та да не пъ­ту­ват от и до град Ухан, кой­то е ог­ни­ще­то на но­вия ви­рус, убил 17 ду­ши и раз­п­рос­т­ра­нил се в ня­кол­ко ки­тайс­ки про­вин­ции, как­то и в САЩ, Тай­ланд и Юж­на Ко­рея
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria