Capital

СДЕЛКИ & ПРОЕКТИ

-

Wizz Air и „Бъл­га­рия ер“пус­кат по­ле­ти от Со­фия до Санкт Пе­тер­бург.

Це­ни­те на ун­гар­с­кия нис­ко­та­ри­фен пре­воз­вач ще за­поч­ват от 57.99 лв. в ед­на­та по­со­ка, а пър­ви­ят по­лет ще е на 2 юли. От своя стра­на „Бъл­га­рия ер“пред­ла­га про­мо­ци­о­нал­на офер­та за би­ле­ти­те, за­ку­пе­ни до 16 фев­ру­а­ри, на це­на 220 ев­ро за дву­по­соч­но пъ­ту­ва­не. По от­но­ше­ние на но­ва­та дес­ти­на­ция от „Бъл­га­рия ер“ще за­ло­жат на пре­дим­с­т­во­то си, че мо­гат да оси­гу­рят връз­ки с бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие.

Гер­ман­с­ка­та гру­па Offerista при­до­би бъл­гар­с­ка­та „Прос­пек­то груп“

и плат­фор­ма­та им Broshura.bg. Цел­та на пар­т­ньор­с­т­во­то е за­ед­но ком­па­ни­и­те да дос­тиг­нат до но­ви ев­ро­пейс­ки па­за­ри и да ста­нат ли­дер в пред­ла­га­не­то на елек­т­рон­ни бро­шу­ри. Це­на­та на сдел­ка­та не е обя­ве­на.

Lime на­пус­ка 12 па­за­ра в САЩ и Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка.

Ком­па­ни­я­та за спо­де­ле­но пол­з­ва­не на елек­т­ри­чес­ки тро­ти­нет­ки ще сък­ра­ти 100 ду­ши, или 14% от пер­со­на­ла си, пи­ше TechCrunch. Lime ра­бо­ти и на бъл­гар­с­кия па­зар - в Со­фия, от ав­густ 2019 г. На­пус­ка­не на сто­ли­ца­та оба­че не е ве­ро­я­тен раз­вой. От ком­па­ни­я­та са ко­мен­ти­ра­ли пуб­лич­но мно­гок­рат­но, че биз­не­си­те им в Из­точ­на Ев­ро­па са на пе­чал­ба.

Sinopec до­го­ва­ря внос на втеч­нен при­ро­ден газ от САЩ за 16 мл­рд. до­ла­ра.

Очак­ва се ки­тайс­ка­та дър­жав­на пет­рол­на ком­па­ния China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) и аме­ри­кан­с­ка­та Cheniere Energy да под­пи­шат спо­ра­зу­ме­ние за срок 20 го­ди­ни, след ка­то Пе­кин и Ва­шин­г­тон пос­тиг­нат кон­сен­сус за бъ­де­щи­те си тър­гов­с­ки от­но­ше­ния, съ­об­ща­ва Reuters. То­ва мо­же да пре­вър­не Sinopec в след­ва­щия го­лям ки­тайс­ки ку­пу­вач на аме­ри­кан­с­ки втеч­нен при­ро­ден газ (LPG) след спа­да на це­ни­те на су­ро­ви­на­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria