Capital

Сб­лъ­съ­кът за уп­рав­ле­ни­е­то на ВиК

-

ДД­а­ли в язо­вир „Бе­ли Ис­кър“ще­ше да има дос­та­тъч­но во­да, за да се да­де и на Пер­ник, ако ВиК дру­жес­т­во­то на Со­фия бе­ше дър­жав­но и се уп­рав­ля­ва­ше по съ­щия на­чин ка­то пер­ниш­ко­то? По­до­бен въп­рос ня­ма как да не въз­ник­не след все по-ка­те­го­рич­ни­те за­яв­ки, вклю­чи­тел­но на кме­та Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, че кон­це­си­он­ни­ят до­го­вор със “Со­фийс­ка во­да” ще бъ­де прек­ра­тен след 2025 г. и дру­жес­т­во­то ще ста­не пак об­щин­с­ко.

Во­да­та в сто­ли­ца­та се уп­рав­ля­ва от час­т­ния опе­ра­тор ве­че 20 го­ди­ни и със си­гур­ност не е най-доб­ри­ят при­мер за ус­пеш­на кон­це­сия. Но пог­лед­на­то обек­тив­но, во­дос­наб­дя­ва­не­то в Со­фия е по-доб­ро от­кол­ко­то в дру­ги­те час­ти на стра­на­та - най-мал­ко­то по­то­кът на во­да­та се сле­ди в ре­ал­но вре­ме, а ос­нов­ни кра­но­ве се кон­т­ро­ли­рат он­лайн, до­ка­то опе­ра­то­рът в Пер­ник до­ри не зна­е­ше как и от­къ­де да спре по­да­ва­не­то и ня­ма­ше из­мер­ва­тел­ни ус­т­ройс­т­ва. То­ва се виж­да и от ВиК ана­ли­за на Ко­ми­си­я­та по енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не, спо­ред кой­то по по­ка­за­те­ли­те за ка­чес­т­во на ра­бо­та “Со­фийс­ка во­да” се спра­вя най-доб­ре от всич­ки в стра­на­та. По прин­цип ос­но­вен по­ка­за­тел за то­ва как се уп­рав­ля­ва да­де­но ВиК дру­жес­т­во са за­гу­би­те на во­да по мре­жа­та. В сто­ли­ца­та те са под 44%, до­ка­то сред­но­то за стра­на­та е 61%. В Плов­див по тръ­би­те из­чез­ва 60% от во­да­та, в Бур­гас - 55%, във Вар­на - 64.49%, а в Доб­рич са над 80%. В Пер­ник пък за­гу­би­те са око­ло 75%. И то­ва, при по­ло­же­ние че це­ли­ят биз­нес е ре­гу­ли­ран от КЕВР, та­ка че час­т­ни­те и дър­жав­ни­те опе­ра­то­ри са пос­та­ве­ни пред рав­ни ус­ло­вия.

Дър­жа­ва­та обик­но­ве­но е лош сто­па­нин и то­ва от­но­во се пот­вър­ди с водната криза в Пер­ник. Прос­то наз­на­че­ни­те най-чес­то по пар­тий­на ли­ния ди­рек­то­ри ня­мат аб­со­лют­но ни­ка­къв сти­мул да оп­ти­ми­зи­рат раз­хо­ди, да ин­вес­ти­рат или до­ри да ге­не­ри­рат пе­чал­ба, тъй ка­то обик­но­ве­но не ги гро­зи сан­к­ция, ко­га­то не си вър­шат ра­бо­та­та, но из­пъл­ня­ват пар­тий­ни­те по­ве­ли. За­то­ва и от бъ­де­щия ВиК хол­динг не мо­же да се очак­ва не­що по-раз­лич­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria