Capital

Вна­ся­ме ток, а цен­т­ра­ли­те не ра­бо­тят

-

ББ­ъл­га­рия е на път да се пре­вър­не в енер­ги­ен Фран­кен­щайн – има мощ­нос­ти, ко­и­то не из­пол­з­ва, пла­ща ми­ли­о­ни за сту­ден ре­зерв на ста­ри не­ра­бо­те­щи цен­т­ра­ли, а в съ­що­то вре­ме вна­ся ток. За пър­ви­те 19 дни на та­зи го­ди­на вне­се­на­та елек­т­ро­е­нер­гия е с бли­зо 35 700 MWh по­ве­че от из­не­се­на­та - не­що, ко­е­то енер­гий­ни­те ек­с­пер­ти оп­ре­де­лят ка­то пре­це­дент. То­ва оба­че мо­же да се ока­же но­ва­та ре­ал­ност за бъл­гар­с­ка­та енер­ге­ти­ка, и то не за­що­то лип­с­ват про­из­во­ди­те­ли. При­чи­на­та, от ед­на стра­на, се крие в за­сил­ва­ща­та се ин­тег­ра­ция на сво­бод­ния па­зар, ко­я­то поз­во­ля­ва по-ле­сен пре­нос на ток от по-ев­ти­ни към по-скъ­пи па­за­ри, ка­къв­то ста­на бъл­гар­с­ки­ят - през пос­лед­ни­те сед­ми­ци це­ни­те на не­за­ви­си­ма­та енер­гий­на бор­са са сред най-ви­со­ки­те не са­мо в ре­ги­о­на, но и в Ев­ро­па, за­то­ва на бъл­гар­с­ки­те тър­гов­ци им е по-из­год­но да ку­пу­ват от съ­сед­ни дър­жа­ви. От дру­га стра­на - всич­ки съ­сед­ни дър­жа­ви из­г­ра­ди­ха и про­дъл­жа­ват да из­г­раж­дат но­ви мощ­нос­ти, ос­нов­но ВЕИ. До­ри Тур­ция ве­че из­на­ся ток за Бъл­га­ря и та­зи тен­ден­ция са­мо ще се за­сил­ва.

Проб­ле­мът е, че за­ра­ди ви­со­ки­те про­из­вод­с­т­ве­ни раз­хо­ди бъл­гар­с­ки­ят ток ста­ва на прак­ти­ка неп­ро­да­ва­ем, до­ри на вът­реш­ния па­зар. Ка­то из­к­лю­чим АЕЦ „Коз­ло­дуй“с от­дав­на из­п­ла­те­на­та ин­вес­ти­ция, ос­та­на­ли­те цен­т­ра­ли труд­но би­ха мог­ли да се кон­ку­ри­рат по це­ни в ре­ги­о­на. За­то­ва дър­жав­на­та ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” при­мер­но ра­бо­ти с ед­ва 50% от мощ­ност­та си. И то­ва, при по­ло­же­ние че за­ра­ди су­ша­та ВЕЦ-ове­те поч­ти не ра­бо­тят.

На то­зи фон пра­ви­тел­с­т­во­то ще строи АЕЦ „Бе­ле­не“, чи­я­то мощ­ност би пок­ри­ла 35% от се­гаш­ни­те нуж­ди на стра­на­та. По ек­с­пер­т­ни оцен­ки то­кът от нея ще стру­ва дос­та над се­гаш­ни­те рав­ни­ща - за да се оси­гу­ри въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­я­та от бли­зо 20 мл­рд. ле­ва. От­се­га мо­же да се пред­ви­ди, че за не­го труд­но ще се на­ме­рят ку­пу­ва­чи зад гра­ни­ца. А с из­ли­за­не­то и на би­то­ви­те пот­ре­би­те­ли на сво­бод­ния па­зар та­ки­ва мо­же да ня­ма и в стра­на­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria