Capital

Илън Мъск

-

Кос­ми­чес­ка­та ком­па­ния SpaceX на ми­ли­ар­де­ра Илън Мъск из­вър­ши ми­на­ла­та не­де­ля пос­лед­ния го­лям ра­ке­тен тест, кой­то ще поз­во­ли на САЩ да се за­вър­не в биз­не­са с пи­ло­ти­ра­ни­те по­ле­ти в око­ло­зем­на ор­би­та. След пен­си­о­ни­ра­не­то на пос­лед­на­та со­вал­ка през 2011 г. аме­ри­кан­с­ка­та кос­ми­чес­ка аген­ция NASA не раз­по­ла­га с тех­ни­чес­ка въз­мож­ност за пре­воз на свои ас­т­ро­нав­ти и раз­чи­та на ко­ле­ги­те си от „Рос­кос­мос“за тран­с­пор­ти­ра­не­то на щат­с­ки пер­со­нал до Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция (МКС). Съв­сем ско­ро оба­че аме­ри­кан­с­ки­те ас­т­ро­нав­ти ве­че ще се во­зят на час­т­ни ор­би­тал­ни кап­су­ли – съ­от­вет­но Crew Dragon на SpaceX и Starliner на Boeing. През 2014 г. две­те ком­па­нии спе­че­ли­ха търг по ли­ния на прог­ра­ма­та за ко­мер­си­ал­ни кос­ми­чес­ки по­ле­ти на NASA и по­лу­чи­ха суб­си­дии за раз­ра­бот­ка на свои апа­ра­ти – съ­от­вет­но 3.1 мл­рд. до­ла­ра за SpaceX и 5.1 мл­рд. до­ла­ра за Boeing. Въп­ре­ки „по-скром­но­то“фи­нан­си­ра­не оба­че фир­ма­та на Мъск е на път да спе­че­ли не­фор­мал­но­то със­те­за­ние и да бъ­де го­то­ва да из­с­т­ре­ля пър­ви­те два­ма „час­т­ни ас­т­ро­нав­ти“в края на фев­ру­а­ри или на­ча­ло­то на март. По вся­ка ве­ро­ят­ност оба­че стар­тът ще се за­ба­ви по­не до ап­рил, тъй ка­то NASA пре­це­ня­ва да­ли да не удъл­жи прес­тоя им на МКС от две сед­ми­ци на шест ме­се­ца.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria