Capital

Ня­кой, кой­то си ня­ма ло­та­рия, мо­же да по­лу­чи

- в ко­мен­тар за „Дой­че ве­ле“ Ясен Бо­я­джи­ев,

ЛЛ­о­ши­те час­т­ни ло­та­рии си оти­ва­ли, за да ос­во­бо­дят мяс­то за ед­на-един­с­т­ве­на доб­ра дър­жав­на ло­та­рия... Но­ви­на­та всъщ­ност е, че уп­рав­ля­ва­щи­те вне­зап­но са прог­лед­на­ли и са ре­ши­ли да под­к­ре­пят за­ко­ноп­ро­ек­та на един от ко­а­ли­ци­он­ни­те си пар­т­ньо­ри.

Иде­я­та

С две ду­ми, иде­я­та из­г­леж­да та­ка: Ха­зар­тът е „вре­ден“, за­що­то е „бо­лест“, „де­мо­ра­ли­зи­ра на­ци­я­та“(осо­бе­но де­ца­та) и „въз­пи­та­ва бъл­га­ри­те, че не е нуж­но да се тру­дят и об­ра­зо­ват, а ще пе­че­лят, тър­кай­ки кар­тон­че­та“. За­то­ва дър­жа­ва­та със за­кон от­не­ма ли­цен­зи­те на две­те час­т­ни ло­та­рии и на­ла­га „пъ­лен дър­жа­вен мо­но­пол“- ве­че са­мо Бъл­гар­с­ки­ят спор­тен то­та­ли­за­тор ще има пра­во на та­ка­ва дей­ност. Та­ка пос­тъп­ле­ни­я­та на то­то­то и съ­от­вет­но фи­нан­си­ра­не­то на бъл­гар­с­кия спорт ще­ли да се уве­ли­чат мно­гок­рат­но. За­сег­на­ти­те твър­дят, че то­ва ще е „на­ци­о­на­ли­за­ция“и „фун­да­мен­тал­но на­ру­ша­ва­не на ус­та­но­ве­ния пра­вов ред“. Ос­вен то­ва ще до­ве­де до „не­об­ра­ти­ми пос­лед­с­т­вия“и „ог­ром­ни фи­нан­со­ви и ре­пу­та­ци­он­ни ще­ти за Бъл­га­рия". Но спо­ред фи­нан­со­вия ми­нис­тър, тъй ка­то не се от­не­мат ак­ти­ви, ста­ва ду­ма не за на­ци­о­на­ли­за­ция, а за мо­но­по­ли­за­ция.

Ка­то гръм от яс­но не­бе

Но­ви­на­та дой­де ка­то гръм от яс­но не­бе, ко­е­то е раз­би­ра­е­мо: за­ра­ди нес­пир­но ле­е­ща­та се рек­ла­ма и все­на­род­но­то тър­ка­не на та­лон­че­та и ло­та­ри­я­та от­дав­на из­г­леж­да ка­то не­от­ме­ни­ма част от жи­во­та на на­ци­я­та. И не щеш ли - уп­рав­ля­ва­щи­те, ко­и­то го­ди­ни на­ред я то­ле­ри­ра­ха, из­вед­нъж ре­ши­ли да я лик­ви­ди­рат. Из­не­на­дан се ока­за да­же вно­си­те­лят на за­ко­ноп­ро­ек­та, ав­тор и ис­к­рен под­дръж­ник на иде­я­та.

Ця­ла­та ис­то­рия ми из­г­леж­да ка­то съ­ши­та с бе­ли кон­ци и за­то­ва не й вяр­вам. За­що­то още да­леч не е си­гур­но, че ло­та­ри­я­та ще бъ­де зак­ри­та - мно­го е ве­ро­ят­но ско­ро соб­с­т­ве­ни­ци­те й ня­как да се от­ку­пят и всич­ко да си про­дъл­жи пос­та­ро­му. И за­що­то, до­ри и да бъ­де зак­ри­та, мо­ти­ви­те зву­чат фал­ши­во, а ис­тин­с­ка­та цел ве­ро­ят­но е дру­га.

Мо­ти­ви­те

Пър­во, ако на­ис­ти­на смя­тат, че та­зи ра­бо­та е тол­ко­ва вред­на, за­що въ­об­ще до­пус­на­ха да се раз­рас­не до та­ки­ва не­въ­об­ра­зи­ми ма­ща­би и не я ог­ра­ни­чи­ха нав­ре­ме? За­що пре­ди две го­ди­ни зам­ра­зи­ха и „заб­ра­ви­ха“ве­че го­то­вия про­ек­то­за­кон, кой­то драс­тич­но ог­ра­ни­ча­ва­ше про­даж­ба­та и рек­ла­ми­ра­не­то на ло­та­рий­ни би­ле­ти? И за­що всъщ­ност не взе­мат въ­об­ще да заб­ра­нят хазарта или по­не та­зи му фор­ма? Вмес­то то­ва го ос­та­вят да „де­мо­ра­ли­зи­ра на­ци­я­та“, ма­кар и под дру­го име и с друг соб­с­т­ве­ник.

Вто­ро, щом смя­тат, че „в мо­мен­та за­ко­нът е сер­ви­лен към час­т­ни­те ха­зар­т­ни фир­ми“и че при­но­сът им към хаз­на­та и бъл­гар­с­кия спорт не е дос­та­тъ­чен, за­що до­се­га не про­ме­ни­ха за­ко­на и не им по­ви­ши­ха так­си­те? Вмес­то то­ва, как­то се ока­за, за ня­кол­ко го­ди­ни дър­жа­ва­та ня­как е „про­пус­на­ла“да им съ­бе­ре 250 ми­ли­о­на.

И тре­то, ако на­ис­ти­на смя­тат, че щом дър­жа­ва­та по­е­ме биз­не­са, към спор­та и хаз­на­та ще по­те­кат ре­ки от мед, за­що нав­ре­ме­то въ­об­ще до­пус­на­ха да се по­я­ви кон­ку­рен­ция на дър­жав­ния то­та­ли­за­тор и не го нап­ра­ви­ха още то­га­ва тол­ко­ва пе­че­ливш? Вмес­то то­ва го ос­та­ви­ха да кре­та, а спор­тът ле­ка-по­ле­ка бе до­ве­ден до ръ­ба на лик­ви­да­ци­я­та.

Цел­та

Ако ня­кой на­ис­ти­на го бе­ше гри­жа за всич­ко то­ва, от­дав­на ще­ше да го е нап­ра­вил. За­то­ва си мис­ля, че и се­га цел­та мо­же да е дру­га. И че ако въ­об­ще не­що ре­ал­но ще се про­ме­ня, то мо­же да из­г­леж­да та­ка: от­не­ма­не на биз­не­са от един и прех­вър­ля­не­то му на друг, кой­то е скрит под шап­ка­та на дър­жа­ва­та. Ня­кой, кой­то още си ня­ма ло­та­рия, ще се сдо­бие с та­ка­ва, ка­то по­лу­чи пъ­лен кон­т­рол вър­ху дър­жав­ния то­та­ли­за­тор. Вклю­чи­тел­но вър­ху раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на рек­лам­ния му бю­джет, та­ка че да дър­жи из­къ­со за­жад­не­ли­те за при­хо­ди ме­дии (ко­и­то, раз­би­ра се, още не са не­го­ви). Да, ня­ма да има от­не­ма­не на ма­те­ри­ал­ни ак­ти­ви. Но не е и нуж­но, за­що­то най-го­ле­ми­ят и съ­щес­т­вен ак­тив в слу­чая е доб­ре под­гот­ве­на­та, за­ри­бе­на и до­ка­ра­на до прис­т­рас­тя­ва­не кли­ен­те­ла (в друг вид биз­нес й ви­кат елек­то­рат). Тя ще про­дъл­жи да тър­ка та­лон­че­та в очак­ва­не да се сбъд­нат меч­ти­те й.

Уп­рав­ля­ва­щи­те, ко­и­то го­ди­ни на­ред то­ле­ри­ра­ха „де­мо­ра­ли­зи­ра­не­то“на на­ци­я­та, из­вед­нъж са ре­ши­ли да го лик­ви­ди­рат.

 ?? сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва | ?? Най-го­ле­ми­ят ак­тив за от­не­ма­не от т. тар. На­ци­о­нал­на ло­та­рия е за­ри­бе­на­та да тър­ка та­лон­че­та кли­ен­те­ла P
сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва | Най-го­ле­ми­ят ак­тив за от­не­ма­не от т. тар. На­ци­о­нал­на ло­та­рия е за­ри­бе­на­та да тър­ка та­лон­че­та кли­ен­те­ла P
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria