Capital

Биз­не­сът е в шок

- член на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии (БАИТ) Иван Ар­жен­тин­с­ки,

ООс­нов­ни­ят проб­лем е, че всич­ки фир­ми, ко­и­то в про­дъл­же­ние на 20 - 30 го­ди­ни са гра­ди­ли ня­ка­къв биз­нес мо­дел, се­га за­ра­ди на­ред­ба­та в рам­ки­те на ед­на го­ди­на ряз­ко тряб­ва да го про­ме­нят. При­чи­на­та е, че за раз­ли­ка от всич­ки до­се­гаш­ни про­ме­ни, ко­и­то са се случ­ва­ли в на­ред­ба­та, та­зи не мо­же да се об­с­лу­жи с до­пъл­ни­те­лен соф­ту­ер, а всич­ки фир­ми тряб­ва да си про­ме­нят ос­нов­ния соф­ту­ер, с кой­то уп­рав­ля­ват биз­не­са си. То­ва е шок за це­лия биз­нес. То­зи риск не бе­ше дос­та­тъч­но доб­ре оце­нен от НАП и то­ва е при­чи­на­та те­зи сро­ко­ве да са не­дос­та­тъч­ни, въп­ре­ки че те ве­че бя­ха удъл­же­ни по­ве­че от го­ди­на.

От­дел­но, в дви­же­ние в на­ред­ба­та бя­ха нап­ра­ве­ни мно­го про­ме­ни, из­ля­зо­ха раз­лич­ни тъл­ку­ва­ния и изис­к­ва­ни­я­та към соф­ту­ер­ни­те фир­ми и към тър­гов­ци­те се сме­ня­ха през та­зи го­ди­на и по­ло­ви­на ня­кол­ко пъ­ти. Има­ше но­ви тъл­ку­ва­ния през но­ем­в­ри, де­кем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на и се­га от­но­во през яну­а­ри. В края на ме­се­ца вли­зат в си­ла но­ви про­ме­ни, а сро­ко­ве­те ос­та­ват съ­щи­те. В дру­ги дър­жа­ви съ­що са въ­веж­да­ни нор­ма­тив­ни ак­то­ве, по­доб­ни на На­ред­ба Н-18, но там сро­ко­ве­те са мно­го дъл­ги и изис­к­ва­ни­я­та се въ­веж­дат на ета­пи.

До­пъл­ни­тел­ни­те тъл­ку­ва­ния по при­ла­га­не­то на на­ред­ба­та пък во­дят до си­ту­а­ции, в ко­и­то НАП заб­ра­ня­ва не­що, ко­е­то е раз­ре­ше­но в Н-18, то­ва се из­пол­з­ва и ка­то при­чи­на за от­каз при ре­гис­т­ра­ция на соф­ту­е­ри в НАП. И об­рат­но­то – чрез тъл­ку­ва­ния се раз­ре­ша­ват не­ща, ко­и­то са заб­ра­не­ни в нор­ма­тив­на­та уред­ба. То­ва е още по­о­пас­но за фир­ми­те, за­що­то те по­па­дат на из­к­лю­чи­тел­но пла­ва­щи пя­съ­ци. Нап­ри­мер връз­ка­та на елек­т­рон­ни­те ма­га­зи­ни със СУПТО соф­ту­е­ри­те е са­мо чрез схе­ма. Тя не е рег­ла­мен­ти­ра­на в на­ред­ба­та. То­ест един биз­нес тряб­ва да взе­ме труд­но ре­ше­ние – да­ли да се до­ве­ри, че мо­же да нап­ра­ви оп­ре­де­ле­ни не­ща са­мо на ба­за тъл­ку­ва­ния от НАП, при по­ло­же­ние че те не са за­ко­но­во рег­ла­мен­ти­ра­ни. Всич­ко то­ва зат­руд­ня­ва биз­не­са дос­та. А фир­ми­те тряб­ва да взе­мат ре­ше­ние, на ба­за­та на ко­е­то да ин­вес­ти­рат в соф­ту­ер, да го внед­рят, да про­ме­нят про­це­си­те в ком­па­ни­я­та си та­ка, че те да се на­пас­нат с но­ви­те изис­к­ва­ния. Всич­ко то­ва е дъ­лъг про­цес и за­то­ва към 31 яну­а­ри не е яс­но как­ва част от биз­не­са ще е го­тов. С дру­ги ду­ми, биз­не­сът е в пъ­лен шах.

Един­с­т­ве­ни­ят из­ход от та­зи си­ту­а­ция е ди­а­лог меж­ду НАП и биз­не­са. В на­ча­ло­то ди­а­ло­гът с НАП бе­ше на прак­ти­ка не­въз­мо­жен. В мо­мен­та оп­ре­де­ле­но има вслуш­ва­не. Ло­шо­то е, че вре­да­та ве­че е при­чи­не­на. Мно­го от биз­не­си­те взе­ха сво­и­те ре­ше­ния за раз­ви­тие на ба­за се­гаш­на­та си­ту­а­ция. И те­зи про­ме­ни не са в по­ло­жи­тел­на по­со­ка за кон­ку­рен­т­ност­та на фир­ми­те в ця­ла Бъл­га­рия. Ве­ро­ят­но мо­же да очак­ва­ме оп­ре­де­ле­на ин­ф­ла­ция и за­ба­вя­не на ръс­та на БВП. Как­ви точ­но ще са ико­но­ми­чес­ки­те ефек­ти от но­ва­та ре­гу­ла­ция пред­с­тои да се ви­ди те­пър­ва. Ве­ро­ят­но ще има ня­как­во из­с­вет­ля­ва­не на биз­не­са, но на це­на­та на вре­да за ця­ла­та ико­но­ми­ка.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria