Capital

Ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та те­жест за фир­ми­те ще се уве­ли­чи съ­щес­т­ве­но

- Ге­ор­ги Тър­нев, уп­ра­ви­тел на „dm Бъл­га­рия“

О

Ос­нов­но­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во се със­то­е­ше в то­ва да адап­ти­ра­ме изис­к­ва­ни­я­та на На­ред­ба 18 към ком­п­лек­с­ния Соф­ту­ер за уп­рав­ле­ние на про­даж­би­те, кой­то се из­пол­з­ва в ед­на тър­гов­с­ка ве­ри­га. Тук го­во­рим за ед­на из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ка сте­пен на вза­и­мос­вър­за­ност меж­ду от­дел­ни­те сис­те­ми, с ко­и­то ние ра­бо­тим и ко­и­то об­ме­нят дан­ни по­меж­ду си. Про­мя­на на ед­но мяс­то во­ди до не­об­хо­ди­мост от адап­та­ция в дру­ги сис­те­ми, за да мо­же те да не ге­не­ри­рат греш­ки и да про­дъл­жи ра­бо­та­та им. В до­пъл­не­ние - соф­ту­е­рът, кой­то ние из­пол­з­ва­ме, е спе­ци­ал­но раз­ра­бо­тен за dm и се из­пол­з­ва във всич­ки дър­жа­ви от кон­цер­на, със съ­от­вет­но не­об­хо­ди­ми­те адап­та­ции към мес­т­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во. Про­ме­ни по то­зи соф­ту­ер се пра­вят от чуж­дес­т­ран­на фир­ма и за­ся­гат де фак­то всич­ки ос­та­на­ли дър­жа­ви от кон­цер­на, по­ра­ди ко­е­то те­зи про­ме­ни/до­ра­бот­ки се случ­ват срав­ни­тел­но бав­но и от­не­мат се­ри­о­зен вре­ме­ви и пер­со­на­лен ре­сурс. Не бих ка­зал, че по­до­бен на­чин на ра­бо­та е пре­це­дент, той е чес­то сре­щан сред меж­ду­на­род­ни­те фир­ми. То­зи факт спо­ред нас не бе­ше от­че­тен от Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те в пър­во­на­чал­ни­те сро­ко­ве за въ­веж­да­не на На­ред­ба 18, по­ра­ди ко­е­то удъл­жа­ва­не­то им бе­ше из­к­лю­чи­тел­но важ­но за то­ва изоб­що да се спра­вим с въ­веж­да­не на изис­к­ва­ни­я­та. В рам­ки­те на пос­лед­ни­те го­ди­на и по­ло­ви­на ние сме в пос­то­ян­на, до­ри ежед­нев­на ко­му­ни­ка­ция с про­из­во­ди­те­ля на соф­ту­е­ра и раз­ра­бот­чи­ци­те му. Из­пъл­не­ни­е­то на изис­к­ва­ни­я­та на­ло­жи от­де­ля­не­то на зна­чи­те­лен фи­нан­сов ре­сурс, свър­зан как­то с не­об­хо­ди­ми­те но­ви раз­ра­бот­ки и тес­то­ве на сис­те­ми­те, за­ку­пу­ва­не­то и ин­с­та­ла­ци­я­та на тех­ни­ка­та, от­го­ва­ря­ща на но­ви­те изис­к­ва­ния, та­ка и с обу­че­ни­е­то на слу­жи­те­ли­те ни. След вли­за­не в си­ла на на­ред­ба­та съ­щес­т­ве­но ще се уве­ли­чи ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та те­жест за фир­ми­те по­ра­ди не­об­хо­ди­мост­та от ре­гис­т­ра­ция на пос­лед­ва­щи про­ме­ни по соф­ту­е­ра и ре­гис­т­ра­ци­я­та на все­ки тър­гов­с­ки обект, ра­бо­тещ с не­го в сис­те­ма­та на НАП, ко­е­то на­ла­га от­де­ля­не на мно­го до­пъл­ни­тел­но вре­ме и ре­сур­си. Де­фи­ни­ра­ни­ят в на­ред­ба­та срок за бло­ки­ра­не на фис­кал­ни­те прин­те­ри/ка­со­ви апа­ра­ти при лип­са на свър­за­ност със сър­въ­ри­те на НАП за пе­ри­од над 24 ча­са изис­к­ва под­си­гу­ря­ва­не­то на пос­то­ян­на и на­деж­д­на връз­ка от стра­на на мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри и НАП. Бло­ки­ра­не­то на прин­те­ри­те/ка­си­те би до­ве­ло до пре­ус­та­но­вя­ва­не на ра­бо­та в на­ши­те тър­гов­с­ки обек­ти, тъй ка­то пред­ла­га­ме над 14 хил. ар­ти­ку­ла и про­даж­ба­та им чрез раз­ре­ше­на­та ал­тер­на­ти­ва - ка­со­ви бе­леж­ки от ко­чан, е неп­ри­ло­жи­ма. То­ва би до­ве­ло до го­ле­ми за­гу­би как­то за биз­не­са, та­ка и за фис­ка.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria