Capital

18-ият кръг на елек­т­рон­ния ад

Изис­к­ва­ни­я­та в да­нъч­на­та на­ред­ба ще про­ме­нят на­чи­на, по кой­то ра­бо­тят бъл­гар­с­ки­те он­лайн ма­га­зи­ни и ще ги нап­ра­вят по­не­кон­ку­рен­т­ни

- ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов

Елек­т­рон­ни­те ма­га­зи­ни тряб­ва да от­го­во­рят на изис­к­ва­ни­я­та на НАП до 31 март, но те се про­ме­нят мно­го чес­то и то­ва обър­к­ва фир­ми­те.

А

“Аз ис­кам да спаз­вам за­ко­на, но не зная как.” Те­зи ду­ми са на соб­с­т­ве­ни­ка на ве­ри­га­та фи­зи­чес­ки и он­лайн ма­га­зи­ни “За чо­ве­ка” Ве­ли­зар Ба­ла­ба­нов и по­каз­ват яс­но най-го­ле­ми­те при­тес­не­ния на соб­с­т­ве­ни­ци­те на елек­т­рон­ни ма­га­зи­ни. Те са ед­на от най-за­сег­на­ти­те стра­ни от на­ред­ба Н-18 на НАП, за­що­то тя ще вка­ра се­ри­оз­ни про­ме­ни в на­чи­на, по ко­и­то ра­бо­тят.

До­се­га съз­да­ва­не­то и под­дър­жа­не­то на елек­т­ро­нен он­лайн ма­га­зин тех­ни­чес­ки бе­ше лес­но и прос­то на­чи­на­ние – в най-чес­тия слу­чай ста­ва ду­ма за го­тов сайт, съз­да­ден вър­ху ед­на от ма­со­ви­те плат­фор­ми, ка­то OpenCart, WooCommerc­e или Magento, къ­де­то тър­гов­ци­те тряб­ва са­мо да до­ба­вят сто­ки­те си. Мно­го от тях са мал­ки ма­га­зи­ни, с ед­ва ня­кол­ко хи­ля­ди ле­ва обо­рот ме­сеч­но, но ве­че усе­щат неп­ро­пор­ци­о­нал­но го­ля­ма част от те­жест­та на на­ред­ба Н-18, с ко­я­то да­нъч­ни­те ис­кат да сле­дят про­даж­би­те. Елек­т­рон­ни­те ма­га­зи­ни тряб­ва да от­го­во­рят на изис­к­ва­ни­я­та на НАП до 31 март, но те се про­ме­нят мно­го чес­то и то­ва обър­к­ва фир­ми­те. Пос­лед­на­та про­мя­на в на­ред­ба­та, ко­я­то ка­сае дей­ност­та им нап­ри­мер, се очак­ва да бъ­де об­на­род­ва­на меж­ду 24 и 28 яну­а­ри.

Ко­нек­то­ри, мо­ду­ли и ка­со­ви бе­леж­ки

Си­ту­а­ци­я­та е, ме­ко ка­за­но, слож­на. Да­нъч­на­та аген­ция по­ис­ка от всич­ки елек­т­рон­ни тър­гов­ци да са ре­гис­т­ри­ра­ни в НАП, а ако при­е­мат вся­ка­къв вид пла­ща­ния, соф­ту­е­рът им да бъ­де одоб­рен от са­ма­та аген­ция, той да е свър­зан с фис­кал­но ус­т­ройт­во и то да пре­да­ва ка­то фи­зи­чес­ки ма­га­зин ин­фор­ма­ция за вся­ка нап­ра­ве­на по­куп­ка. Проб­ле­ми­те тук са мно­го. Един от най-ма­со­ви­те е, че соф­ту­е­ри­те, ко­и­то ком­па­ни­и­те са пол­з­ва­ли до­се­га, не са бъл­гар­с­ки, ня­кои от тях са без­п­лат­ни, а раз­ра­бот­чи­ци­те ня­мат же­ла­ние или въз­мож­ност да го ре­гис­т­ри­рат в НАП.

При­мер за то­ва са елек­т­рон­ни­те ма­га­зи­ни, ба­зи­ра­ни на плат­фор­ми с от­во­рен код, ка­то Magento и WooCommerc­e, как­ви­то са ог­ром­на­та част от ди­ги­тал­ни­те тър­гов­ци в стра­на­та. Те сре­щат се­ри­оз­ни проб­ле­ми със соф­ту­е­ра, кой­то е в са­ма­та плат­фор­ма. Там соф­ту­е­рът за уп­рав­ле­ние на про­даж­би­те (т.нар. в на­ред­ба­та СУПТО) не мо­же да бъ­де ин­тег­ри­ран, а НАП пре­по­ръч­ва връз­ка меж­ду тях и ли­цен­зи­ра­ния от аген­ци­я­та соф­ту­ер чрез т.нар. ко­нек­то­ри - те­о­ре­ти­чен мо­дул, кой­то да ги свър­з­ва. Проб­ле­мът е, че то­зи мо­дул към соф­те­у­ра е имен­но та­къв – те­о­ре­ти­чен, и спо­ред соб­с­т­ве­ни­ци­те на он­лайн ма­га­зи­ни към то­зи мо­мент прос­то не съ­щес­т­ву­ва ис­тин­с­ки ра­бо­тещ и си­гу­рен про­дукт на па­за­ра.

Та­ка мно­го сай­то­ве ре­ши­ха да пред­ла­гат са­мо по­щен­с­ки па­ри­чен пре­вод (ППП) ка­то на­чин на пла­ща­не на кли­ен­ти­те си, за да не тряб­ва да сме­нят соф­ту­е­ра си и да ку­пу­ват нов ка­сов апа­рат (виж ка­ре­то). Пос­лед­ни­те пред­ло­же­ния за про­ме­ни в Н-18, ко­и­то се очак­ва да бъ­дат об­на­род­ва­ни в края на яну­а­ри, пред­виж­дат и ня­ка­къв вид об­лек­че­ние за е-ма­га­зи­ни­те, ко­и­то ра­бо­тят са­мо с кар­то­ви пла­ща­ния. Оцен­ки­те за те­зи про­ме­ни в пос­лед­ния мо­мент са сме­се­ни – ня­кои тър­гов­ци при­е­мат то­зи път ка­то по-мал­ко­то зло, но спо­ред дру­ги пред­с­та­ви­те­ли на бран­ша та­ка ха­о­сът и не­си­гур­ност­та ста­ват още по-го­ле­ми.

В по-ма­лък брой слу­чаи, ка­то то­зи на Ба­ла­ба­нов, къ­де­то ста­ва ду­ма и за фи­зи­чес­ки, и за он­лайн ма­га­зи­ни, соб­с­т­ве­ност на ед­на и съ­ща фир­ма, въп­ро­сът как ця­ла­та струк­ту­ра да ос­та­не на свет­ло и за­ко­но­съ­об­раз­на, е още по-сло­жен и без яс­ни от­го­во­ри на ре­ди­ца ка­зу­си, до­ри от НАП. За мо­мен­та из­г­леж­да, че пъ­тят со­чи към раз­де­ле­ние на то­зи тип биз­не­си на две фир­ми – за фи­зи­чес­ка и он­лайн дей­ност, за­що­то ед­но и съ­що СУПТО не мо­же да се пол­з­ва и за две­те.

От­по­рът на тър­гов­ци­те

“Из­ме­не­ни­я­та и до­пъл­не­ни­я­та в на­ред­ба­та ва­жат са­мо за бъл­гар­с­ки­те елек­т­рон­ни ма­га­зи­ни, за­що­то по­доб­ни раз­по­ред­би не мо­гат да се при­ло­жат вър­ху плат­фор­ми с хи­ля­ди тър­гов­ци по све­та. Те пос­та­вят бъл­гар­с­ки­те дру­жес­т­ва в неб­ла­гоп­ри­ят­но по­ло­же­ние в срав­не­ние с меж­ду­на­род­ни­те иг­ра­чи”, ко­мен­ти­ра пред „Ка­пи­тал“Жа­нет Най­де­но­ва, пред­се­да­тел на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Бъл­гар­с­ка­та е-ко­мерс асо­ци­а­ция. Спо­ред нея елек­т­рон­ни­те ма­га­зи­ни са би­ли при­рав­не­ни на тър­гов­с­ки обек­ти, без да се взе­ме пред­вид, че тех­ни­ят биз­нес мо­дел е по-раз­ли­чен. Тя до­ба­вя, че ня­кои от бъл­гар­с­ки­те он­лайн тър­гов­ци, ко­и­то про­да­ват ос­нов­но из­вън Бъл­га­рия, ве­че са ре­ши­ли да се ре­гис­т­ри­рат в дру­га стра­на, къ­де­то ре­жи­мът е по-лек или най-мал­ко­то по-прост и си­гу­рен. “Се­га те не пла­щат да­нъ­ци­те си тук, а в стра­на­та, къ­де­то са ре­гис­т­ри­ра­ни. На­ред­ба­та, с же­ла­ни­е­то си да ос­вет­ли биз­не­са, ко­е­то от БЕА под­к­ре­пя­ме, на­ка­ра “бе­ли” и пер­с­пек­тив­ни он­лайн биз­не­си да пла­щат да­нъ­ци­те си дру­га­де”, твър­ди Най­де­но­ва.

Проб­ле­ми има и за са­ми­те плат­фор­ми,

ко­и­то съз­да­ват и хос­т­ват елек­т­рон­ни ма­га­зи­ни. Пе­тър Ми­хай­лов, уп­ра­ви­тел на бъл­гар­с­ка­та Gombashop, каз­ва, че на­ред­ба­та е неп­ри­ло­жи­ма, не­яс­на и “не се съ­об­ра­зя­ва с ре­ал­на­та фи­нан­со­ва те­жест, до ко­я­то би­ха до­ве­ли про­ме­ни­те.” До­ба­вя, че фир­ма­та му е пос­ве­ти­ла ця­ла­та си 2019 г. на на­ред­ба­та и опи­ти­те да се за­щи­ти ин­те­ре­сът на мал­ки­те тър­гов­ци, как­ви­то са по­ве­че­то кли­ен­ти на плат­фор­ма­та.

Ми­хай­лов се е на­со­чил към час­тич­но тех­но­ло­гич­но ре­ше­ние на ана­ло­го­ви­те проб­ле­ми с НАП: раз­ра­бот­ка на об­що соф­ту­ер­но ре­ше­ние, ко­е­то пре­на­соч­ва не­га­тив­ния ефект и фи­нан­со­ва­та те­жест от от­дел­ни­те тър­гов­ци към ця­лос­т­на­та плат­фор­ма на Gombashop. До­ба­вя, че ако уси­ли­я­та на биз­нес ор­га­ни­за­ци­и­те за бор­ба с на­ред­ба­та не се увен­ча­ят с ус­пех, “фи­нан­со­ва­та те­жест не­из­беж­но ще се прех­вър­ли вър­ху край­ния пот­ре­би­тел.”

Теж­ко­то бре­ме да си ма­лък

Не всич­ки елек­т­рон­ни ма­га­зи­ни в стра­на­та имат та­ки­ва проб­ле­ми. Иван Алек­сан­д­ров, ос­но­ва­тел на он­лайн ма­га­зи­на eBag. bg, ко­мен­ти­ра пред “Ка­пи­тал”, че фир­ма­та му е ус­пя­ла да се спра­ви срав­ни­тел­но лес­но с изис­к­ва­ни­я­та на НАП за соф­ту­ер и из­да­ва­не на ка­со­ви бе­леж­ки. “До го­ля­ма сте­пен на­ред­ба­та на НАП ни на­ка­ра да нап­ра­вим не­що, ко­е­то та­ка или ина­че щях­ме да свър­шим. От­дав­на взех­ме решението да ра­бо­тим с ка­со­ви апа­ра­ти”, каз­ва Алек­сан­д­ров. Но до­ба­вя, че ако има не­що, ко­е­то го при­тес­ня­ва, то­ва са пос­то­ян­ни­те про­ме­ни в на­ред­ба­та.

Проб­ле­мът при го­ле­ми­те тър­гов­ци мо­же да се ока­же по-ма­лък, за­що­то те чес­то из­пол­з­ват сло­жен, но все пак соб­с­т­вен соф­ту­ер, в кой­то мо­гат да бъ­дат до­ба­ве­ни изис­к­ва­ни­я­та на НАП и да бъ­де ли­цен­зи­ран в аген­ци­я­та. Те съ­що раз­по­ла­гат с чо­веш­кия и фи­нан­со­вия ре­сурс да се спра­вят с на­ред­ба­та, ка­то в слу­чая на Алек­сан­д­ров раз­хо­ди­те се свеж­дат до за­гу­бе­но вре­ме в ра­бо­та вър­ху соф­ту­е­ра за уп­рав­ле­ние на про­даж­би вмес­то вър­ху друг про­ект, кой­то фир­ма­та е ос­та­ви­ла за мо­мен­та нас­т­ра­на.

“Ве­че по­ве­че от две го­ди­ни на­ред­ба­та съз­да­ва не­си­гур­ност в биз­не­са, раз­пи­ля­ва цен­ни фи­нан­со­ви и чо­веш­ки ре­сур­си и вмес­то да се слу­чи та­ка, че биз­не­сът да по­лу­чи под­к­ре­па да ин­вес­ти­ра в раз­ви­тие, ино­ва­ции и нап­ре­дък, той спря на ед­но мяс­то в тър­се­не­то и ин­тер­п­ре­ти­ра­не­то на изис­к­ва­ни­я­та на на­ред­ба­та”, каз­ва Ка­ло­ян Хрис­тов, ос­но­ва­тел на спор­т­ния он­лайн ма­га­зин Varrio Sport. Спо­ред не­го пър­во­род­ни­ят грях на на­ред­ба­та е, че се опит­ва да ре­гу­ли­ра всич­ко – от ве­ри­ги­те бен­зи­нос­тан­ции, през рес­то­ран­ти­те до елек­т­рон­ни­те ма­га­зи­ни. И в то­зи слу­чай най-мал­ки­те са най-уяз­ви­ми. “Изис­к­ва­ни­я­та да се за­ку­пи скъп соф­ту­ер за ед­на мал­ка ком­па­ния са го­ля­ма и из­лиш­на те­жест, ко­я­то не е не­об­хо­ди­ма на са­мия биз­нес. За­що е нуж­но да за­ку­пу­ваш не­що, след ка­то биз­нес мо­де­лът ти не го изис­к­ва”, пи­та ре­то­рич­но Хрис­тов.

Он­лайн ма­га­зи­ни­те се чув­с­т­ват не­рав­но­пос­та­ве­ни в срав­не­ние с тър­го­ви­я­та през мо­бил­ни при­ло­же­ния, тъй ка­то спо­ред тях то­ва е вид от­во­ре­на вра­тич­ка за из­бяг­ва­не на на­ред­ба­та. Друг е въп­ро­сът, че тя мо­же да бъ­де зат­во­ре­на срав­ни­тел­но бър­зо. При тър­го­ви­я­та през плат­фор­ми ка­то OLX или Facebook Marketplac­e, къ­де­то има це­ни, но не мо­же да се по­ръ­ча през сай­та, не е яс­но как НАП ще ги сле­ди и ще про­дъл­жат да си ра­бо­тят ка­то до­се­га. А по пъ­тя на „ка­та­ло­зи­те“тръг­ват ня­кои ком­па­нии, къ­де­то по­ръч­ки­те се случ­ват по те­ле­фон или мейл. По то­зи на­чин те се из­мък­ват от изис­к­ва­ни­я­та на на­ред­ба­та, но се връ­щат в ми­на­лия век.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria