Capital

Ка­зу­сът ППП и PayPal

-

Спо­ред пос­лед­ни­те пред­ло­же­ния за по­ме­ни в на­ред­ба­та мал­ки­те елек­т­рон­ни тър­гов­ци, ко­и­то не ра­бо­тят с пла­ща­ния с кар­та и в брой, а са­мо чрез по­щен­с­ки па­ри­чен пре­вод (ППП), ня­ма да имат нуж­да от СУПТО или ка­сов апа­рат. От тях оба­че ще се изис­к­ва да из­п­ра­щат до кли­ен­та до­ку­мент с ин­фор­ма­ция за сто­ка­та, це­на и т.н. на хар­тия или мейл. От НАП ко­мен­ти­рат, че ако има кар­то­во пла­ща­не, от­но­во ня­ма да има нуж­да да се из­да­ва ка­со­ва бе­леж­ка, но ще е ну­жен друг до­ку­мент с ин­фор­ма­ция и QR код. В то­зи слу­чай фир­ми­те ще са за­дъл­же­ни да из­п­ра­щат вед­нъж ме­сеч­но файл с от­чет за про­даж­би­те към аген­ци­я­та. Друг ка­зус са PayPal пла­ща­ни­я­та - за тях ве­че ще има нуж­да от из­да­ва­не на ка­со­ва бе­леж­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria