Capital

Бит­ка­та за сто­лич­на­та ад­во­ка­ту­ра

Шес­ти­ма са кан­ди­да­ти­те за нов пред­се­да­тел на Съ­ве­та на САК, но с ре­ал­ни шан­со­ве са са­мо два­ма. За­ло­гът е не са­мо ре­ша­ва­не­то на гил­дий­ни проб­ле­ми, но и опаз­ва­не­то на сво­бод­на­та ад­во­ка­ту­ра. Въп­ро­сът е да­ли ко­ле­ги­я­та ще про­я­ви наг­ла­са да от­сее под­гот­ве­ни и

- Ав­тор Ми­ре­ла Ве­се­ли­но­ва | mirela.veselinova@capital.bg

За­ло­гът е не са­мо ре­ша­ва­не­то на гил­дий­ни проб­ле­ми, но и опаз­ва­не­то на сво­бод­на­та ад­во­ка­ту­ра

То­зи уи­кенд в зна­ко­ва­та ау­ди­то­рия 272 на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ще се про­ве­де го­диш­но­то об­що съб­ра­ние на Со­фийс­ка­та ад­во­кат­с­ка ко­ле­гия (САК), на ко­е­то ще се из­бе­рат но­ви­те ор­га­ни на ко­ле­ги­я­та – пред­се­да­тел, ад­во­кат­с­ки съ­вет, кон­т­ро­лен съ­вет, дис­цип­ли­на­рен съд и не­го­ви­ят пред­се­да­тел. За­ло­гът е го­лям и за­ся­га не са­мо не­ре­ше­ни­те с го­ди­ни про­фе­си­о­нал­ни и би­то­ви проб­ле­ми на со­фийс­ки­те ад­во­ка­ти, с ко­и­то се ан­га­жи­ра вся­ко но­во ръ­ко­вод­с­т­во. Из­бо­ри­те в ад­во­ка­ту­ра­та от го­ди­ни се очер­та­ват ка­то част от ця­лос­т­ния про­цес на пъл­зя­що ов­ла­дя­ва­не на ин­с­ти­ту­ци­и­те. Ад­во­ка­ту­ра­та е един от пос­лед­ни­те бас­ти­о­ни сре­щу реп­ре­сив­ния ме­ха­ни­зъм на уп­рав­ле­ние на дър­жа­ва­та, кой­то уп­рав­ля­ва­ща­та ко­нюн­к­ту­ра на­ла­га. По си­ла­та на сво­я­та ос­нов­на фун­к­ция да за­щи­та­ват пра­ва­та и за­кон­ни­те ин­те­ре­си на граж­да­ни­те ад­во­ка­ти­те са ес­тес­т­вен опо­нент на уп­рав­лен­с­кия про­из­вол. Не слу­чай­но ата­ки­те сре­щу ад­во­ка­ти ид­ват по пра­ви­ло от си­ло­ви­те ор­га­ни. Пос­лед­но и но­ви­ят гла­вен про­ку­рор Иван Ге­шев по вре­ме на кам­па­ни­я­та си ги ква­ли­фи­ци­ра ка­то за­щит­ни­ци на прес­тъп­ни­ци.

То­ва е крат­ки­ят от­го­вор за­що из­бо­ри­те в ад­во­ка­ту­ра­та за­ся­гат не са­мо про­фе­си­о­нал­на­та об­щ­ност, а всич­ки граж­да­ни, тъй ка­то всич­ки имат ин­те­рес от ком­пе­тен­т­на и сво­бод­на ад­во­ка­ту­ра. Ад­во­ка­ти­те от своя стра­на имат нуж­да от пред­с­та­ви­тел­с­т­во, ко­е­то не са­мо да ре­ша­ва прак­ти­чес­ки­те им проб­ле­ми, но и да фор­му­ли­ра сил­ни пуб­лич­ни по­зи­ции.

Со­фийс­ка­та ад­во­кат­с­ка ко­ле­гия е не прос­то най-го­ля­ма­та у нас – ней­на­та член­с­ка ма­са от бли­зо 6100 ду­ши със­тав­ля­ва око­ло по­ло­ви­на­та от ад­во­ка­ти­те в стра­на­та. Тя раз­по­ла­га и с го­ле­ми ре­сур­си - апе­тит­ни нед­ви­жи­мос­ти (част от офис сгра­да на бул. „То­дор Алек­сан­д­ров“, хи­жа на Ви­то­ша, го­ля­ма част от Тър­гов­с­кия дом, ко­я­то се да­ва под на­ем, по­чив­на стан­ция в Ло­зе­нец, къ­де­то се пла­ни­ра и стро­еж на но­ва сгра­да), как­то и при­хо­ди от раз­лич­ни из­точ­ни­ци. Към на­ча­ло­то на нас­то­я­ща­та го­ди­на е от­че­те­на на­лич­ност от бли­зо 2.2 млн. ле­ва.

Ло­ша­та ис­то­рия на ад­во­кат­с­ки­те избори в Со­фия

По­ве­че от 10 го­ди­ни из­бо­ри­те за сто­лич­на­та ад­во­ка­ту­ра се пре­вър­на­ха в пос­ло­вич­но не­чис­та кра­мо­ла, про­точ­ва­ща се във вре­ме­то – ба­ло­та­жи, ка­си­ра­не от Вис­шия ад­во­кат­с­ки съ­вет (ВА­дС) с ар­гу­мен­ти за на­ру­ше­ния и фал­ши­фи­ка­ции, об­жал­ва­не в съ­да. В ре­зул­тат на то­ва пред­ни­те две ръ­ко­вод­с­т­ва на прак­ти­ка из­ка­ра­ха по пет го­ди­ни ман­дат вмес­то за­ко­но­ви­те три го­ди­ни. Нас­то­я­щи­ят със­тав на Со­фийс­кия ад­во­кат­с­ки съ­вет (САС) и пред­се­да­те­лят му Ивай­ло Да­нов всъщ­ност за­поч­на­ха ман­да­та си чак две го­ди­ни и по­ло­ви­на след пър­ви­те избори през фев­ру­а­ри 2015 г., за­що­то из­бо­ри­те бя­ха ка­си­ра­ни, пов­то­ре­ни, пак ос­по­ре­ни, а съ­дът се про­из­не­се окон­ча­тел­но чак през май 2017 г. Та­ка ман­да­тът на пре­диш­ния съ­вет се про­то­чи, а нас­то­я­щи­ят съ­вет, чи­я­то смя­на пред­с­тои, все още не е из­пъл­нил три­го­диш­ния си ман­дат по за­кон.

За как­во е бит­ка­та

За ня­кои то­зи от­го­вор е ле­сен – па­ри, власт, про­фе­си­о­нал­на ле­ги­ти­ма­ция, кли­ен­ти... За част от кан­ди­да­ти­те си­гур­но е точ­но та­ка – из­ми­на­ли­те го­ди­ни да­до­ха не­мал­ко при­ме­ри на ад­во­ка­ти с, ме­ко ка­за­но, пос­ред­с­т­ве­на ка­ри­е­ра да се до­мог­ват до из­бор­ни­те ор­га­ни на сто­лич­на­та ко­ле­гия и ВА­дС, ка­то да­леч по-доб­ра ал­тер­на­ти­ва за ре­а­ли­за­ция.

Кан­ди­да­ти­те в пред­с­то­я­щия избор за пред­се­да­тел на САК са ре­кор­ден брой – шес­ти­ма. Спо­ред ад­во­ка­ти оба­че ре­ал­ни шан­со­ве имат са­мо два­ма и със­те­за­ни­е­то ще се про­ве­де меж­ду тях и тех­ни­те еки­пи – се­гаш­ни­ят зам.-пред­се­да­тел на САС Алек­сан­дър Ма­шев и чле­нът на съ­ве­та Сте­фан Мар­чев. Ина­че всич­ки обе­ща­ват, че ще ра­бо­тят за пов­ди­га­не ав­то­ри­те­та на ад­во­ка­ту­ра­та и за ре­ша­ва­не на прак­ти­чес­ки­те й проб­ле­ми.

Въп­ро­сът е да­ли ще има дос­та­тъч­но сил­на наг­ла­са да се от­се­ят кан­ди­да­ти­те за сла­ва и да се из­бе­рат хо­ра, ко­и­то имат мо­ти­ва­ция да ре­ша­ват ре­ал­ни­те проб­ле­ми, а не да тър­сят на­чин да тру­пат прес­тиж и кли­ен­ти. Ня­кои от мно­го­го­диш­ни­те проб­ле­ми в ко­ле­ги­я­та зву­чат до­ри аб­сур­д­но, ка­то нап­ри­мер, че ко­му­ни­ка­ци­и­те със съ­ве­та и до мо­мен­та се осъ­щес­т­вя­ват ос­нов­но на хар­тия, не­въз­мож­но е да се из­вър­ши пла­ща­не с ПОС тер­ми­нал, от го­ди­ни про­дъл­жа­ва ха­о­сът в оси­гу­ри­тел­на­та ка­са и т. н.

В съ­що­то вре­ме един от два­ма­та ос­нов­ни кан­ди­да­ти за пред­се­да­тел - Алек­сан­дър Ма­шев, за­я­ви в интервю, че за ад­во­ка­ти­те съ­ве­тът е „един ор­ган, кой­то им е чужд“. Приз­на­ние, ко­е­то зву­чи твър­де дис­к­ре­ди­ти­ра­що от ус­та­та на зам.-пред­се­да­те­ля на се­гаш­ния съ­вет, кой­то се кан­ди­да­ти­ра за пред­се­да­тел. Още по­ве­че че в еки­па му е и нас­то­я­щи­ят пред­се­да­тел Ивай­ло Да­нов, кой­то има пра­во на вто­ри ман­дат, но вмес­то то­ва се кан­ди­да­ти­ра за член на кон­т­рол­ния

съ­вет, кой­то пък ще про­ве­ря­ва фи­нан­си­те на се­гаш­ния САС.

Всъщ­ност в учас­ти­е­то на Ма­шев в те­зи избори има не­що сим­во­лич­но. Ако бъ­де из­б­ран, той ще ста­не пър­ви­ят въз­пи­та­ник на Ака­де­ми­я­та на МВР в Си­ме­о­но­во, ог­ла­вил сто­лич­на­та ад­во­ка­ту­ра, ко­е­то ще е и ня­ка­къв вид преб­ро­я­ва­не на си­ли­те. Дип­ло­ма­та от Си­ме­о­но­во в ни­ка­къв слу­чай не е дам­га, но в би­ог­ра­фи­я­та си Ма­шев спес­тя­ва то­зи факт. А ня­кои от дру­ги­те кан­ди­да­ти спе­ци­ал­но наб­ля­гат, че са за­вър­ши­ли „прес­тиж­ния юри­ди­чес­ки фа­кул­тет към СУ“.

Нас­ко­ро друг въз­пи­та­ник на Ака­де­ми­я­та на МВР – Иван Ге­шев, ста­на гла­вен про­ку­рор. А пре­ди то­ва – в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри, след ка­то пър­во плов­див­с­ка­та ад­во­ка­ту­ра, а пос­ле и ВА­дС обя­ви­ха сил­ни ста­но­ви­ща сре­щу кан­ди­да­ту­ра­та на Ге­шев, Съ­ве­тът на САК след раз­п­ра­вия ре­ши да ми­не без ста­но­ви­ще. В де­ба­та ак­тив­но учас­т­ва зам.пред­се­да­те­лят Алек­сан­дър Ма­шев, съп­руг на чле­на на про­ку­рор­с­ка­та ко­ле­гия Да­ни­е­ла Ма­ше­ва, под­пи­са­ла пред­ло­же­ни­е­то за Ге­шев и ак­тив­но ло­би­ра­ща за не­го. И ка­то фи­на­лен щрих – в еки­па на Ма­шев е и ад­во­кат Гин­ка Хрис­то­ва, дъ­ще­ря на чле­на на ВА­дС Хрис­то Хрис­тов и съ­соб­с­т­ве­нич­ка на сай­та „Пра­вен свят“– ед­на от ме­ди­и­те, ко­я­то ак­тив­но по­пу­ля­ри­зи­ра те­зи­те на про­ку­ра­ту­ра­та за­ед­но с ме­ди­и­те на Пе­ев­с­ки.

В дру­гия екип – то­зи на Сте­фан Мар­чев, съ­що има род­ни­на на член на ВСС – Ли­дия Ди­ко­ва, съп­ру­га на Ев­ге­ни Ди­ков, бивш ръ­ко­во­ди­тел на на­ци­о­нал­но­то след­с­т­вие. Раз­ли­ка­та е, че Ди­ков ще се пен­си­о­ни­ра след на­пус­ка­не­то на ВСС. То­зи екип съ­що има си­лен гръб във ВА­дС – съ­кан­тор­нич­ка­та на Мар­чев Ва­ля Ги­го­ва, ав­то­ри­те­тен и ус­пе­шен сто­ли­чен ад­во­кат с ам­би­ци­оз­но учас­тие в за­ко­нот­вор­чес­т­во­то.

От еки­па на Мар­чев имат ясен от­го­вор на въпроса за­що очак­ват ад­во­ка­ти­те да гла­су­ват за тях – всич­ки в тех­ни­те лис­ти (за ад­во­кат­с­ки съ­вет, за кон­т­ро­лен съ­вет и за дис­цип­ли­на­рен съд) са ут­вър­де­ни в про­фе­си­я­та с ви­сок ав­то­ри­тет, мно­зин­с­т­во­то от тях имат пре­ди­шен опит в ор­га­ни на ад­во­ка­ту­ра­та, а прог­ра­ма­та им е най-сил­на.

Но всич­ки очак­ват от­но­во кон­ф­лик­ти, ба­ло­та­жи, об­жал­ва­не и по­ред­но от­мес­т­ва­не във вре­ме­то на ман­да­ти­те на но­ви­те ор­га­ни. Ко­е­то спо­ред ня­кои ще пре­вър­не се­гаш­ни­те избори в сто­лич­на­та ко­ле­гия в под­с­тъп към из­бо­ри­те за ВА­дС до­го­ди­на.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria