Capital

Проф. д-р Асен Бал­тов,

проф. д-р Асен Бал­тов, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Уни­вер­си­тет­с­ка­та мно­гоп­ро­фил­на бол­ни­ца за ак­тив­но ле­че­ние и спеш­на ме­ди­ци­на „Н. И. Пи­ро­гов“

-

из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Пи­ро­гов“

Вхо­дът на „Пи­ро­гов“се е раз­де­лил с деп­ре­си­ра­щи­те 50-го­диш­ни ин­ва­лид­ни ко­лич­ки и ар­ми­я­та от са­ни­та­ри. Сме­ни­ли сте ат­мос­фе­ра­та. То­ва ли бе­ше пър­во­то, ко­е­то нап­ра­вих­те?

Пър­ва­та сре­ща с „Пи­ро­гов“на­ис­ти­на е на вхо­да – с как­во се сре­щаш и кой ти по­ма­га. И бе­ше из­к­лю­чи­тел­но важ­но да про­ме­ним и об­ли­ка му. Нап­ра­вих­ме два пор­та­ла – за спеш­ни па­ци­ен­ти и за ос­та­на­ли­те. Нап­ра­вих­ме ху­ба­ва ре­гис­т­ра­ту­ра, ко­я­то да по­е­ма всич­ки па­ци­ен­ти и по-лес­но да ги пре­раз­п­ре­де­ля по раз­лич­ни­те спеш­ни ка­би­не­ти. Мно­го дър­жим в „Пи­ро­гов“да ос­та­не тра­ди­ци­он­но­то раз­п­ре­де­ле­ние на спеш­ни ка­би­не­ти, в ко­и­то спе­ци­а­лис­ти да да­ват пос­то­ян­но де­жур­с­т­ва. Ние има­ме екип са­мо за спеш­но­то от­де­ле­ние от 420 ду­ши. То­ва е ця­ла от­дел­на бол­ни­ца и поз­во­ля­ва прег­ле­ди­те на го­ле­мия обем от спеш­ни па­ци­ен­ти, ка­то, раз­би­ра се, най-теж­ки­те пре­ми­на­ват през про­ти­во­шо­ко­ви­те за­ли. Да се вър­на на вхо­да – про­ме­них­ме об­ли­ка, сме­них­ме и ста­ри­те се­дя­щи ко­лич­ки, ко­и­то бя­ха не­що из­к­лю­чи­тел­но гроз­но. Пре­ди има­ше хе­ге­мо­ния на са­ни­та­ри­те и но­са­чи­те, ко­и­то бя­ха пред бол­ни­ца­та. То­ва ве­че не е та­ка. Има три­аж­на за­ла, в ко­я­то де­жу­рен спе­ци­а­ли­зант прег­леж­да всич­ки по-теж­ки па­ци­ен­ти и да­ва на­со­ка къ­де да бъ­дат раз­п­ре­де­ле­ни. Мно­го дър­жах то­ва да се слу­чи, дос­ко­ро па­ци­ен­ти­те не зна­е­ха на­къ­де да се на­со­чат и чес­то ча­ка­ха пред неп­ра­вил­ния ка­би­нет.

И се по­лу­ча­ва­ше стъл­пот­во­ре­ние. „Пи­ро­гов“ли про­дъл­жа­ва да бъ­де най-по­се­ща­ва­на­та со­фийс­ка бол­ни­ца?

Не мо­га да ка­жа за дру­ги­те, но през „Пи­ро­гов“пре­ми­на­ха 270 хил. па­ци­ен­ти. От тях меж­ду 48 и 50 хил. са ле­ку­ва­ни в бол­ни­ца­та.

Как ле­ку­ва­те тол­ко­ва спеш­ни па­ци­ен­ти?

Да, на­ис­ти­на меж­ду 80 и 85% от па­ци­ен­ти­те са спеш­ни. До­ри и ние да не смя­та­ме, че част от тях са та­ки­ва, те ид­ват по спеш­ност. Нап­ри­мер, ко­га­то па­ци­ен­тът има ня­как­ва бол­ка, ко­я­то се е обос­т­ри­ла, ня­ма но­ва ди­аг­но­за, но има но­во със­то­я­ние, ко­е­то го ка­ра да оти­де до „Пи­ро­гов“и да се смя­та за спе­шен. Един­с­т­ве­ни­ят се­ри­о­зен проб­лем е под­дър­жа­не­то на го­лям ме­ди­цин­с­ки екип. От Ми­нис­тер­с­т­во­то на

здра­ве­о­паз­ва­не­то по­лу­ча­ва­ме суб­си­дия 44 лв. за все­ки пре­ми­нал спе­шен па­ци­ент. До сре­да­та на 2019 г. те­зи сред­с­т­ва бя­ха 33 лв., уве­ли­че­ни­е­то е с 25%. Не мо­га да ка­жа, че на­пъл­но пок­ри­ват раз­хо­ди­те по ле­че­ни­е­то на спеш­ни­те па­ци­ен­ти, но са се­ри­о­зен при­ток. Ос­вен то­ва ми­нис­тер­с­т­во­то за­поч­на да зап­ла­ща тру­да и на 13 еки­па от ле­кар и две сес­т­ри. До­ня­къ­де за­гу­би­те от спеш­ност­та се ком­пен­си­рат с ле­че­ни­е­то на па­ци­ен­ти­те, ко­и­то ос­та­ват да се ле­ку­ват в „Пи­ро­гов“.

Как пре­вър­нах­те „Пи­ро­гов“в пър­ва­та по при­хо­ди дър­жав­на бол­ни­ца в Со­фия?

През 2019 г. ще се на­ре­дим на пър­во мяс­то в Со­фия и на тре­то в Бъл­га­рия по при­хо­ди след УМБАЛ „Св. Ге­ор­ги“- Плов­див, и УМБАЛ

„Св. Ма­ри­на“- Вар­на. За срав­не­ние мис­ля, че ед­на­та от тях е с 1100, а дру­га­та с 1350 лег­ла. „Пи­ро­гов“раз­по­ла­га с 840 лег­ла в мо­мен­та. Ре­ал­но на­ши­ят лег­ло­ви фонд се из­пол­з­ва над 75% и то­ва е при­чи­на­та за то­зи ре­зул­тат.

Из­к­лю­чи­тел­но до­вол­ни сме от то­ва, ко­е­то пос­тиг­на­ха ка­то до­го­вор Бъл­гар­с­ки­ят ле­кар­с­ки съ­юз и над­зор­ни­ят съ­вет на НЗОК. Той ни поз­во­ли да има­ме де­ле­ги­ран бю­джет за де­вет­ме­се­чи­е­то, кой­то да раз­п­ре­де­ля­ме през ме­се­ци­те. „Пи­ро­гов“е бол­ни­ца, ко­я­то пос­те­пен­но по­ви­ша­ва бю­дже­та си, об­но­вя­ва апа­ра­ту­ра­та и раз­ви­ва но­ви спе­ци­ал­нос­ти - гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия, нев­ро­ло­гия, спеш­ни оч­ни със­то­я­ния, пе­ди­ат­рия, се­га – ли­це­во-че­люс­т­на хи­рур­гия. То­ва са пет но­ви струк­ту­ри, ко­и­то уве­ли­чи­ха при­хо­ди­те на бол­ни­ца­та. През пос­лед­ни­те ме­се­ци при­хо­ди­те от дей­ност­та по кли­нич­ни пъ­те­ки от НЗОК са око­ло 6 млн. лв. ме­сеч­но. От­дел­но от то­ва по­лу­ча­ва­ме и суб­си­дия за спеш­ност­та око­ло 600 хил. лв. Пре­ди три го­ди­ни, ко­га­то ста­нах ди­рек­тор, обя­вих, че ако по­ви­шим при­хо­ди­те на бол­ни­ца­та с по­не 6 млн. лв., тя ще бъ­де в по-доб­ро със­то­я­ние. По­ви­ших­ме ги с 12 млн. лв.

Ус­пях­ме да вклю­чим още един ан­ги­ог­раф, за­що­то чес­то се случ­ва по спеш­ност да пос­тъп­ват два слу­чая с теж­ки сър­деч­но-съ­до­ви ди­аг­но­зи. На­дя­вам се ско­ро да за­вър­шим ре­мон­та на кар­ди­о­ло­гич­на­та кли­ни­ка и от­де­ле­ни­е­то за ин­тен­зив­ни гри­жи за кар­ди­о­ло­гич­ни и нев­ро­ло­гич­ни със­то­я­ния. Та­ка ще съз­да­дем цен­тър с 18 лег­ла за ин­тен­зив­но наб­лю­де­ние и ле­че­ние на па­ци­ен­ти след пре­ка­ран ин­султ или ин­фар­кт. До мо­мен­та сме ин­вес­ти­ра­ли 11 млн. лв. от фонд „Ус­той­чи­во град­с­ко раз­ви­тие“и прог­ра­ма­та „Дже­си­ка“, с ко­и­то ре­и­но­ви­рах­ме из­ця­ло сгра­да­та на кли­ни­ка­та по из­га­ря­ния. До­пъл­ни­тел­но от фонд „Енер­гий­на ефек­тив­ност“по­лу­чих­ме 2 млн. лв., с ко­и­то пра­вим ре­мон­ти и об­но­вя­ва­не на сгра­да­та на кли­ни­ка­та по нев­ро­хи­рур­гия, в чи­я­то сгра­да ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни и дру­ги­те кли­ни­ки, свър­за­ни с гла­ва и шия - „Уши, нос, гър­ло“, „Оч­ни бо­лес­ти“, „Ли­це­во­че­люс­т­на хи­рур­гия“и „Нев­ро­ло­гия“. От МЗ в края на 2018 г. бя­ха от­пус­на­ти 4.359 млн. лв. за за­ку­пу­ва­не на обо­руд­ва­не, за да мо­же та­зи но­ва сгра­да да бъ­де из­ця­ло об­но­ве­на. Ос­вен то­ва нап­ра­вих­ме нев­ро­ло­гич­но от­де­ле­ние. 28-те лег­ла в не­го са пос­то­ян­но пъл­ни, ко­е­то оз­на­ча­ва, че има не­об­хо­ди­мост не са­мо от то­ва от­де­ле­ние, но от ня­кол­ко та­ки­ва в Со­фия. Но­во­из­г­ра­де­ни­ят ме­ди­цин­с­ки цен­тър

на бол­ни­ца­та поз­во­ля­ва на всич­ки же­ла­е­щи да бъ­дат ле­ку­ва­ни и да им бъ­дат из­вър­ш­ва­ни кон­сул­та­тив­ни прег­ле­ди. Бе­ше ин­с­та­ли­ран и чис­то нов яд­ре­но-маг­ни­тен ре­зо­нанс. През 2019 г. има­ме ръст от бли­зо 20 хил. но­ви па­ци­ен­ти и за­ра­ди но­во­от­к­ри­то­то от­де­ле­ние по пе­ди­ат­рия.

На кол­ко го­ди­ни е най-ста­ра­та ви сгра­да?

„Пи­ро­гов“е ком­п­лекс от 10 сгра­ди, ка­то найс­та­ра­та е бол­ни­ца­та на Чер­ве­ния кръст, ко­я­то е пос­т­ро­е­на през 1900 г. През след­ва­ща­та го­ди­на ще ус­пе­ем из­ця­ло да я об­но­вим. Ви­со­ко­то тя­ло на „Пи­ро­гов“е ли­це­то му и през след­ва­ща­та го­ди­на ще бъ­де об­но­ве­но и то.

Раз­чи­та­те ли на доп­ла­ща­не?

Не, всич­ки па­ци­ен­ти, ко­и­то ид­ват по спеш­ност, са ос­во­бо­де­ни от так­са. Има по­ре­ди­ца за­бо­ля­ва­ния, ко­и­то съ­що са ос­во­бо­де­ни от так­са. Има­ме са­мос­то­я­тел­ни стаи с по­доб­ре­ни ус­ло­вия и те са един­с­т­ве­но­то, за ко­е­то се доп­ла­ща по избор на па­ци­ен­ти­те. Раз­би­ра се, зап­ла­ща се за избор на ле­кар и избор на екип, но то­ва е по же­ла­ние на па­ци­ен­та.

Как се спра­вя­те със зад­лъж­ня­лост­та?

Труд­но мо­гат да се сто­пят дъл­го­ве­те, още по­ве­че че не сме си пос­та­вя­ли за цел на вся­ка це­на да ги ну­ли­ра­ме. Тряб­ва да има ба­ланс меж­ду фонд „Ра­бот­на зап­ла­та“, ин­вес­ти­ци­и­те и из­п­ла­ща­не­то на дъл­го­ве. Сле­дим да сме мак­си­мал­но ко­рек­т­ни към дос­тав­чи­ци­те. 58% от при­хо­ди­те ни се от­де­лят за зап­ла­ти. Пос­то­ян­но сключ­ва­ме спо­ра­зу­ме­ния за раз­с­роч­ва­не на прос­ро­че­ни­те за­дъл­же­ния, ка­то те на­ма­ля­ват с по 2 млн. лв. на го­ди­на.

Ка­къв е ус­пеш­ни­ят мо­дел на фи­нан­си­ра­не на здра­ве­о­паз­ва­не­то спо­ред вас?

Аз съм при­вър­же­ник на мо­де­ла с доп­ла­ща­не - не­за­ви­си­мо да­ли през до­пъл­ни­тел­ни здрав­ни фон­до­ве или са­мо­у­час­тие, за­що­то то е дис­цип­ли­ни­ра­що и ефек­тив­но. При­е­мът в бол­ни­ци дос­тиг­на ни­ва­та от 2.224 млн. през 2018 г. и ако, как­то е пред­ви­де­но, хос­пи­та­ли­за­ци­и­те на­ма­ле­ят, а це­ни­те на кли­нич­ни­те пъ­те­ки се уве­ли­чат и се уве­ли­чи и ка­чес­т­во­то на ле­че­ние, всич­ки в сис­те­ма­та – и ле­ку­ва­щи­те, и ле­ку­ва­ни­те, ще бъ­дат по­до­вол­ни. Дру­ги­ят път е чрез на­рас­т­ва­не на осем­п­ро­цен­т­на­та здрав­но­о­си­гу­ри­тел­на внос­ка, ко­я­то ще поз­во­ли се­ри­оз­но на­ма­ле­ние на доп­ла­ща­не­то, ко­е­то поч­ти дос­тиг­на 50%, но то­ва е по­ли­ти­чес­ко ре­ше­ние.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria