Capital

Гре­та и про­ро­ци­те на кли­ма­тич­ния апо­ка­лип­сис

-

Све­тов­ни­ят ико­но­ми­чес­ки фо­рум в Да­вос от­но­во по­ка­за про­паст­та меж­ду ду­ми и де­ла в бор­ба­та с гло­бал­но­то за­топ­ля­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria