Capital

Как­во ни каз­ват по­луп­ро­вод­ни­ци­те за све­тов­на­та ико­но­ми­ка

Из­но­сът на про­дук­ти­те от Юж­на Ко­рея и фи­нан­со­во­то със­то­я­ние на про­из­во­ди­те­ли­те на чипове в Азия по­ма­гат за по-точ­ни прог­но­зи

-

Фи­нан­со­во­то със­то­я­ние на про­из­во­ди­те­ли­те на чипове в Азия по­ма­га за по-точ­ни прог­но­зи.

ТТ­ри­лъ­рът на Ро­бърт Ха­рис “Ениг­ма” се раз­ви­ва във Ве­ли­коб­ри­та­ния по вре­ме на вой­на­та, ко­га­то всич­ко е ос­къд­но ос­вен дъж­да. Кни­га­та раз­каз­ва ис­то­ри­я­та на Том Дже­ри­ко, млад ге­ний, ра­бо­тещ в Блеч­ли парк в Цен­тъ­ра за свръз­ка и в ис­тин­с­кия жи­вот на опе­ра­ци­и­те за про­би­ва­не на ко­до­ве­те на гер­ман­с­ки­те войс­ки от бри­тан­с­ки­те крип­тог­ра­фи. Ра­бо­та­та е из­пъл­не­на с нап­ре­же­ние и раз­д­раз­не­ние. Все­ки прог­рес мо­же да бъ­де за­ли­чен в мо­мен­та, в кой­то вра­гът сме­ни ко­да, ко­е­то би се слу­чи­ло, ако се съм­ня­ва, че е бил про­бит.

Ро­ма­нът мо­же да се раз­г­леж­да и ка­то ана­ло­гия за мис­те­ри­я­та на ико­но­ми­чес­кия ци­къл и ре­ак­ци­и­те на па­за­ри­те. Нас­т­ро­е­ни­е­то ве­че е по-доб­ро, от­кол­ко­то в сре­да­та на ми­на­ла­та го­ди­на. Ст­ра­хо­ве­те от ре­це­сия се ус­по­ко­я­ват, це­ни­те на ак­ци­и­те вър­вят на­го­ре, об­ли­га­ци­и­те съ­що. Спо­ра­зу­ме­ни­е­то за при­ми­рие в тър­гов­с­ка­та вой­на меж­ду САЩ и Ки­тай, ма­кар и нес­та­бил­но, съ­що по­ма­га. Но ос­вен всич­ко дру­го про­ме­ни­те в нас­т­ро­е­ни­е­то съв­па­дат и със сиг­на­ли­те за съ­жи­вя­ва­не на про­из­вод­с­т­ве­ни­те цен­т­ро­ве в Азия.

Съ­жи­вя­ва­не на про­из­вод­с­т­во­то в Азия

Клю­чът към те­зи ко­ди­ра­ни съ­об­ще­ния се крие в ин­дус­т­ри­я­та на по­луп­ро­вод­ни­ци­те. Ко­ли, смар­т­фо­ни, джа­джи и об­лач­ни цен­т­ро­ве раз­чи­тат на ком­по­нен­ти – най-ве­че чипове за па­мет, ко­и­то се про­из­веж­дат ма­со­во в раз­ви­ва­ща се Азия. Чув­с­т­ви­тел­ни­те ком­по­нен­ти на об­що­то тър­се­не – ка­пи­та­ло­ви­те вло­же­ния на фир­ми и не­ос­нов­ни по­куп­ки на пот­ре­би­те­ли, имат в се­бе си мик­ро­чи­по­ве. Ця­ла­та ин­дуст

оба­че спад­не, пред­п­ри­я­ти­я­та про­дъл­жа­ват да про­из­веж­дат. По­ве­че­то от тях са ав­то­ма­ти­зи­ра­ни, с мал­ко ра­бот­ни мес­та и под­дър­жа­не­то на по­точ­на­та ли­ния е срав­ни­тел­но ев­ти­на за­да­ча. Под­дър­жа­не­то на про­из­вод­с­т­во­то има сми­съл, но во­ди до пре­на­си­ща­не и спад в це­ни­те, как­во­то се слу­чи и през ми­на­ла­та го­ди­на. Ак­ци­и­те се вди­гат. Ко­га­то тър­се­не­то спад­не от­но­во, как­то се слу­чи, ак­ци­и­те па­дат и це­ни­те се ста­би­ли­зи­рат.

Дос­ко­ро ри­тъ­мът на ин­дус­т­ри­я­та и про­из­вод­с­т­ве­ни­те ве­ри­ги в Азия, най-об­що ка­за­но,

се дик­ту­ва­ха от две- или три­го­диш­ния жи­вот на смар­т­фо­ни­те. Из­но­сът на тай­ван­с­ка елек­т­ро­ни­ка нап­ри­мер се вди­га­ше в мо­мен­та, в кой­то на па­за­ра из­ли­за­ше нов мо­дел Apple или Samsung Galaxy. Но па­за­рът на смар­т­фо­ни ве­че е пре­пъл­нен. Пот­ре­би­те­ли­те смя­тат, че ста­ри­те мо­де­ли ра­бо­тят поч­ти тол­ко­ва доб­ре, кол­ко­то и но­ви­те – и то­ва мо­же да не се про­ме­ни до­ри след нав­ли­за­не­то на 5G по­ко­ле­ни­е­то смар­т­фо­ни на па­за­ра.

“Рас­те­жът ве­че се дик­ту­ва от об­лач­ни­те ус­лу­ги, елек­т­ри­фи­ка­ци­я­та на ав­то­мо­би­ли,

джа­джи­те за но­се­не и гей­мин­га”, каз­ва Шон Ким от Morgan Stanley. Об­ла­кът кон­к­рет­но е осо­бе­но важ­на си­ла. В как­во­то и да ин­вес­ти­рат ком­па­ни­и­те, те на­соч­ват па­ри в об­лач­ния ка­па­ци­тет, къ­де­то жи­вее соф­ту­е­рът на биз­не­са.

Къ­де да гле­дат крип­тог­ра­фи­те

За как­во мо­гат да гле­дат крип­тог­ра­фи­те, ко­и­то ис­кат да раз­бе­рат как­во след­ва за ико­но­ми­ка­та? Един от по­ка­за­те­ли­те е из­но­сът на по­луп­ро­вод­ни­ци от Юж­на Ко­рея, каз­ва Али­сия Гар­сия-Хе­ре­ро,

гла­вен ико­но­мист за Азия в ин­вес­ти­ци­он­на­та бан­ка Natixis, ба­зи­ра­на в Хон­конг. Спо­ред нея Юж­на Ко­рея е осо­бе­но важ­на за ця­ла­та сис­те­ма в Азия и ней­ни­ят из­нос по­ма­га за точ­ни­те прог­но­зи в це­лия ре­ги­он. След бру­тал­на 2019 г. тен­ден­ци­и­те най-нак­рая се об­ръ­щат и се от­тлас­к­ват от дъ­но­то. Друг сиг­нал мо­же да бъ­де фи­нан­со­во­то здра­ве на го­ле­ми­те ази­ат­с­ки ком­па­нии за чипове ка­то Samsung и SK Hynix. Те­зи, ко­и­то не ис­кат да гле­дат на­дъл­бо­ко във фи­нан­со­ви­те им от­че­ти, мо­гат прос­то да сле­дят це­ни­те на ак­ци­и­те им. Или мо­гат да сле­дят це­ни­те на DRAM, чи­по­ве­те за па­мет, ко­и­то се из­пол­з­ват в сър­въ­ри и ком­пют­ри.

Де­лът на тех­но­ло­ги­и­те от об­щия бру­тен вът­ре­шен про­дукт ще про­дъл­жа­ва да рас­те. Съ­от­вет­но те­зи сиг­на­ли тряб­ва да за­поч­нат да бъ­дат сле­де­ни от още по-бли­зо. Но има и дру­ги про­це­си, ко­и­то вли­я­ят. Ки­тай нап­ри­мер ис­ка да си бъ­де са­мо­дос­та­тъ­чен в елек­т­рон­ни­те ком­по­нен­ти - цел, ко­я­то е още по-важ­на за стра­на­та за­ра­ди тър­гов­с­ко-тех­но­ло­гич­ни­те вой­ни. Крат­кос­роч­ни­ят ефект ще бъ­де тла­сък за ази­ат­с­ка­та тех­но­ло­гич­на ин­дус­т­рия. Но в дъл­гос­ро­чен план мно­го ком­па­нии ще бъ­дат из­мес­те­ни от ки­тайс­ки­те си кон­ку­рен­ти, по­не що се от­на­ся до ки­тайс­кия па­зар.

В за­ви­си­мост до­кол­ко Ки­тай ус­пее да се спра­ви с це­ли­те си то­ва ще от­не­ме от те­жест­та на сиг­на­ли­те, ко­и­то ид­ват от по-от­во­ре­ни­те дър­жа­ви на раз­ви­ва­ща се Азия. Сле­дя­щи­те па­за­ри­те ще се по­чув­с­т­ват тол­ко­ва без­сил­ни, кол­ко­то и ко­до­раз­би­ва­чи­те на Ро­бърт Ха­рис. За­що­то ко­до­ве­те се про­ме­нят пос­то­ян­но. За мо­мен­та съ­об­ще­ни­е­то от Азия е, че слън­це­то се по­каз­ва из­зад об­ла­ци­те – или по­не, че дъж­дът е спрял.

Прах пок­ри­ва изос­та­ве­на­та же­ле­зо­път­на га­ра до ке­нийс­ко­то град­че Киу, ко­е­то се на­ми­ра са­мо на два ча­са път от сто­ли­ца­та Най­ро­би. На 500 мет­ра от пус­та­та га­ра има чис­то но­ви рел­си, фи­нан­си­ра­ни от Ки­тай ка­то част от ги­ган­т­с­кия ин­ф­рас­т­рук­ту­рен про­ект One Belt, One Road, по ко­и­то се дви­жат скъ­пи за мес­т­ни­те жи­те­ли ви­со­кос­ко­рос­т­ни вла­ко­ве. Те оба­че не спи­рат в Киу. До­ри нор­мал­ни­те вла­ко­ве по ли­ни­я­та ми­на­ват са­мо вед­нъж на ден и спи­рат са­мо на шест спир­ки. Та­ка, до­ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то от­чи­та по­ви­ше­на тър­го­вия с Ки­тай, жи­те­ли­те на Киу и мно­го мал­ки град­че­та ка­то не­го са за­гу­би­ли лес­ния си дос­тъп до ра­бо­та в съ­сед­ни­те гра­до­ве, как­то и до най-близ­ка­та бол­ни­ца.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Reuters ??
Reuters
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria