Capital

Про­фе­си­о­нал­ни­ят опит на Ан­дон Бал­та­ков

-

Ан­дон Бал­та­ков има ма­гис­тър­с­ка сте­пен по биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция от уни­вер­си­те­та „Йейл“и вис­ше ико­но­ми­чес­ко образовани­е от УНСС в Со­фия. Той стар­ти­ра но­ви­нар­с­ка­та си ка­ри­е­ра ка­то во­дещ в со­фийс­ко­то ра­дио „Ви­то­ша“през 1994 г., а през 1995 г. се при­съ­е­ди­ни­ня­ва към ин­фор­ма­ци­он­ния екип на БНР. За­поч­ва ка­то пре­во­дач­но­ви­нар в Прос­луш­ва­тел­на­та служ­ба, къ­де­то пре­веж­да но­ви­ни­те от ан­г­лийс­ки на бъл­гар­с­ки език. Во­ди сут­реш­ни­те но­ви­ни на БНР от яну­а­ри 1996 г. до ап­рил 2000 г. Спе­ци­а­ли­зи­рал е но­ви­нар­с­ко про­ду­ци­ра­не в

BBC в Лон­дон. През 2000 г. се пре­мес­т­ва да жи­вее в САЩ. След ка­то по­лу­ча­ва ма­гис­тър­с­ка сте­пен по биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция от уни­вер­си­те­та „Йейл“, ра­бо­ти в уп­рав­лен­с­ки­те струк­ту­ри на го­ле­ми ме­дии в САЩ. Се­дем го­ди­ни е в „Асо­ши­ей­тед прес“, къ­де­то е бил зам.-ди­рек­тор на де­пар­та­мен­та по стра­те­ги­чес­ко пла­ни­ра­не на аген­ци­я­та и ди­рек­тор по ди­ги­тал­на про­дук­то­ва стра­те­гия. Три го­ди­ни е в CNN, къ­де­то е стар­ши ди­рек­тор биз­нес опе­ра­ции и от­го­ва­ря за мо­не­ти­зи­ра­не­то на но­ви­нар­с­кия уеб­сайт и съ­път­с­т­ва­щи­те прог­ра­ми на CNN за мо­бил­ни плат­фор­ми; из­г­раж­да и уп­рав­ля­ва биз­не­са за син­ди­ки­ра­ни ви­де­оп­ро­дук­ти. Две го­ди­ни е ви­цеп­ре­зи­дент на но­ви­нар­с­кия биз­нес на „Про­К­у­ест“(ProQuest) – най-го­ле­ми­ят аг­ре­га­тор на ин­фор­ма­ци­он­ни из­точ­ни­ци за ака­де­мич­ни и про­фе­си­о­нал­ни ор­га­ни­за­ции. След то­ва за две го­ди­ни е бил гла­вен опе­ра­ти­вен ди­рек­тор на най-го­ля­ма­та ин­фор­ма­ци­он­на аген­ция за со­ци­ал­ни но­ви­ни в све­та „Сто­ри­фул“. От две го­ди­ни уп­рав­ля­ва кон­сул­тан­т­с­ка аген­ция за ин­фор­ма­ци­он­ния биз­нес, ка­то най-го­ле­ми­ят му кли­ент в мо­мен­та е аген­ция „Рой­терс“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria