Capital

Как ста­ва

-

До края на ме­сец ок­том­в­ри Ка­ли­на Сто­я­но­ва ра­бо­ти ка­то дър­жа­вен ек­с­перт в ед­на от ди­рек­ци­и­те на МОСВ. Тя е във ве­дом­с­т­во­то поч­ти 17 го­ди­ни и е пре­ми­на­ла през всич­ки стъ­па­ла на дър­жав­на­та служ­ба - пър­во ка­то стар­ши, след то­ва гла­вен, а по-къс­но и дър­жа­вен ек­с­перт. Ней­ни ко­ле­ги раз­каз­ват, че в края на ми­на­ла­та го­ди­на е из­ви­ка­на на раз­го­вор от ве­че бив­шия ми­нис­тър Не­но Ди­мов, по­нас­то­я­щем в арес­та за­ра­ди водната криза в Пер­ник, след ко­е­то вед­на­га на­пус­ка „по вза­им­но съг­ла­сие“по­ра­ди раз­лич­ни мне­ния от­нос­но под­к­ре­па­та на меж­ду­на­ро­ден до­ку­мент. Те смя­тат, че та­зи мяр­ка е край­на, за­що­то въп­рос­ни­ят до­ку­мент все още се об­съж­да и пред­с­тои да се фи­на­ли­зи­ра със съ­от­вет­но ста­но­ви­ще. И тъл­ку­ват на прак­ти­ка увол­не­ни­е­то й ка­то по­ре­ден опит от стра­на на бив­шия ми­нис­тър за ос­во­бож­да­ва­не от не­у­доб­ни­те му ек­с­пер­ти. През пос­лед­на­та го­ди­на спо­ред слу­жи­те­ли на ве­дом­с­т­во­то има и дру­ги слу­чаи на та­ко­ва от­но­ше­ние към дъл­го­го­диш­ни ек­с­пер­ти, по­пад­на­ли в гра­фа­та

„не­у­доб­ни“на по­ли­ти­чес­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во. От от­де­ла, осъ­щес­т­вя­ващ ко­ор­ди­на­ци­я­та с ре­ги­о­нал­ни­те ин­с­пек­ции по опаз­ва­не на окол­на­та сре­да и во­ди­те си тръг­ва не­го­ви­ят на­чал­ник Ва­ня Ди­мит­ро­ва, с 15-го­ди­шен стаж в ми­нис­тер­с­т­во­то, след про­мя­на на Ус­т­ройс­т­ве­ния пра­вил­ник на ми­нис­тер­с­т­во­то. Най-фра­пи­ращ е слу­ча­ят с бив­шия на­чал­ник на от­дел „На­ту­ра 2000“Ро­си­ца Ди­мо­ва, чий­то грях се ока­зал одоб­ре­ни­ят от Брюк­сел го­лям раз­мер на за­щи­те­ни­те те­ри­то­рии. За да я от­с­т­ра­ни, Ди­мов сли­ва два от­де­ла в ди­рек­ция „На­ци­о­нал­на служ­ба за за­щи­та на при­ро­да­та“и та­ка пре­мах­ва ней­на­та длъж­ност. Ди­мит­ро­ва за­поч­на­ла ра­бо­та в РИОСВ - Мон­та­на, но и от­там би­ла увол­не­на. А в края на ми­на­ла­та го­ди­на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия обя­ви, че е за­поч­на­ла на­ка­за­тел­на про­це­ду­ра сре­щу Бъл­га­рия имен­но за­ра­ди „На­ту­ра 2000“. При­чи­на­та е, че МОСВ не е из­да­ло в срок не­об­хо­ди­ми­те за­по­ве­ди за дей­нос­ти­те в го­ля­ма част от за­щи­те­ни­те зо­ни, ко­е­то е тряб­ва­ло да ста­не до юли 2019 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria