Capital

РЕАЛЕН СЕК­ТОР

-

РР­ъс­тът на пот­ре­би­тел­с­ки­те це­ни през де­кем­в­ри дос­ти­га най-ви­со­ка­та си стой­ност за пос­лед­ни­те се­дем го­ди­ни - 3.8% на го­диш­на ба­за. Ме­сеч­но­то уве­ли­че­ние е 0.7%, по­каз­ват дан­ни­те на На­ци­о­нал­ния ста­тис­ти­чес­ки ин­с­ти­тут. През де­кем­в­ри се ус­ко­ря­ват и стой­нос­ти­те на ев­ро­пейс­кия Хар­мо­ни­зи­ран ин­декс на пот­ре­би­тел­с­ки­те це­ни, в кой­то хра­ни­те са с по-мал­ко тег­ло. В ту­риз­ма пък на­ци­о­нал­на­та ста­тис­ти­ка по­каз­ва, че об­щи­ят брой чуж­дес­т­ран­ни по­се­ти­те­ли в Бъл­га­рия през но­ем­в­ри ле­ко се по­ви­ша­ва спря­мо съ­щия пе­ри­од на пред­ход­на­та го­ди­на. В ин­дус­т­ри­я­та ин­ди­ка­то­ри­те за биз­нес ак­тив­ност по­каз­ват лек ръст на обо­ро­та и це­ни­те, но спад в обе­ма на про­миш­ле­но­то про­из­вод­с­т­во.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria